Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017

Teachers and trainers in work-based learning/apprenticeships

Teachers and trainers in work-based learning/apprenticeships


 European Commission (EC)

  07/2017


https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/88780c83-6b64-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en

Δεν υπάρχουν σχόλια: