Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

1ο Συμπόσιο. 8-12-2018

1ο Συμπόσιο
Το κοινωνικό υποκείμενο στις κοινωνιολογικές έρευνες για τον εκπαιδευτικό θεσμό:
Το έργο του Bernard Charlot  και η συνομιλία του με τον François Dubet.

Συμμετέχοντες
Γιάννης Καμαριανός, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Πατρών
Γιώργος Σταμέλος, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Πατρών
Μιχάλης Χριστοδούλου, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πατρών

Video

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2018

Does work-based learning facilite transitions to decent work?


  Paul Comyn & Laura Brewer

  International Labour Organization (ILO)

  07/2018


https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_635797.pdf

NMC Horizon report. 2018 higher education edition


  Samantha BECKER ADAMS, Malcom BROWN, Eden DAHLSTROM et al.

  Educause

 10/2018


https://library.educause.edu/~/media/files/library/2018/8/2018horizonreport.pdf

Inducas: a pilot project on the development of online tools for beginning teachers and their mentors: final report: evaluation and recommendations


 European Commission (EC)

 09/2018


https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f0629ebe-c2c9-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF

Rapport 2018 sur l'état de la francophonie numérique


 Organisation internationale de la francophonie (OIF)

 10/2018

https://www.francophonie.org/IMG/pdf/rapport-2018-etat-francophonie-numerique.pdf

Education and Training Monitor 2018


 European Commission (EC)

 10/2018


http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_fr

Éclairage sur certaines des inégalités scolaires d'origine territoriale en France


  Amandine Blanchard-Schneider, Hugo Botton, Virgile Miletto, Patrice Caro

  Conseil national d'évaluation du système scolaire (CNESCO)

 10/2018


http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2018/10/181025_Cnesco_synthese_rapport_national_Caro.pdf

Revue suisse des sciences de l'éducation


 Vol. 40, n°2, 2018

 Digital Literacy Education en Suisse

 
 • Editorial, Albert Düggeli, Stéphanie Boéchat-Heer et Horst Biedermann
DIGITAL LITERACY EDUCATION EN SUISSE
 • Giovani e tecnologie: tra nativi digitali e competenze effettive, Sandra Zampieri, Luca Botturi et Spartaco Calvo
 • Jugendkulturelle Online-Artikulationen einer sogenannt gefährdeten Jugend, Luca Preite
 • Das Internet als Informationsquelle für den Aufbau von Berufswahlwissen: Wie Jugendliche es nützen, und wie nützlich sie die erhaltenen Informationen einschätzen, Albert Düggeli, Katja Kinder et Wolfgang Kandzia
 • Was beeinflusst die Einstellungen von Schülerinnen und Schülern zum Lernen mit digitalen Medien? Eine Analyse der Befragungen von PISA 2012 in der Schweiz, Dominik Petko, Andrea Cantieni et Doreen Prasse
 • Formation et sentiment d’auto-efficacité des enseignants en compétence informatique et médiatique, Stéphanie Boéchat-Heer
 • Les technologies numériques comme soutien à une activité coopérative de travaux pratiques en biologie, Vincent Widmer et Mireille Bétrancourt
 • Beschimpfen, Gerüchteverbreitung und Verunglimpfung im virtuellen Raum: Messmodell zu Einstellungen gegenüber Cybermobbing bei Schülerinnen und Schülern, Horst Biedermann, Arvid Nagel et Fritz Oser
VARIA
 • Accompagnement biographique et construction du comportement alimentaire chez les enfants avec un trouble du spectre de l’autisme, Anne-Claude Luisier
 • Followership im pädagogischen Feld braucht Erfahrung. Ein Vergleich von obligatorischen und berufsbildenden Schulen, Kirsten Schweinberger et Brigitte Huber
 • Investigating Teachers’ Work with Digital Resources. A Comparison Between the Teaching of Mathematics and English, Brigitte Gruson, Ghislaine Gueudet, Carole Le Hénaff et Marie-Pierre Lebaud
 • Kompetenzen für die Zukunft? Eine Kritik am Lehrplan 21, Walter Herzog

http://www.rsse.ch/past-issues/40-2-2018-digital-literacy-education-in-der-schweiz/?lang=fr

Enseñanza de las ciencias. Revista de investigación y experiencias didácticas


 Vol. 36, n° 3, 9-12/2018

 
Investigaciones Didácticas
 • Didáctica de las ciencias con conciencia, Rafael Porlán Ariza
 • ¿Cómo piensan la noción de desarrollo de los estudiantes, los profesores de ciencia en ejercicio de la Enseñanza Media Obligatoria?, Olga Lidia Malvaez Sánchez, Alberto Felix Labarrere Sarduy, Mario Roberto Quintanilla Gatica
 • El libro de texto, las ilustraciones y la actitud hacia la Ciencia del alumnado: percepciones, experiencias y opiniones del profesorado, David Aguilera Morales, Francisco Javier Perales Palacios
 • Relaciones funcionales y estrategias de alumnos de primero de Educación Primaria en un contexto funcional, Rodolfo Alexi Morales Merino, María Cañadas, Bárbara Brizuela, Pedro Gómez
 • El papel del folding back en el proceso de comprensión del concepto de área: un estudio de caso, Graciela Beatriz Garcia Amadeo, Maria de la Cinta Muñoz Catalán, José Carrillo Yañéz
 • Prácticas docentes, autoeficacia y valor en relación con la resolución de problemas de matemáticas: diseño y validación de un cuestionario, Valentina Giaconi, Josefa Perdomo-Díaz, Gamal Cerda, Farzaneh Saadati
 • Trayectorias de aprendizaje del concepto de recta tangente en alumnos de Bachillerato, Abilio Orts Muñoz, Salvador Llinares Ciscar, Francisco José Boigues Planes
 • Análisis de la percepción de la educación para la sostenibilidad por parte del profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato, Miguel Risco Torres, Gisela Cebrián
 • Desarrollo de las habilidades cognitivo-lingüísticas en ciencias bajo la modalidad de educación virtual a distancia, Fanny Córdoba Martínez, Jenny Lucía Castelblanco Castro, Álvaro García-Martínez
Innovaciones Didácticas
 • Ciencia en la cocina. Una propuesta innovadora para enseñar Física y Química en educación secundaria, Nuria García Martínez, Soledad García Martínez, Pedro Andreo Martínez, Luis Almela Ruiz

https://ensciencias.uab.es/issue/view/v36-n3

Revista de Educación a Distancia (RED)


  N° 58, 10/ 2018

 
 • El modelo de Influencia Educativa Distribuida. Una herramienta conceptual y metodológica para el análisis de los procesos de aprendizaje colaborativo en entornos digitales, César Coll y Anna Engel
 • Aprendiendo de una transformación de prácticas pedagógicas en cursos de maestría en la modalidad híbrida de aprendizaje, Álvaro Hernán Galvis, Yelenis Yanit López González y Marlín Alicia Aarón Gonzálvez
 • Análisis de la evaluación de competencias y su aplicación en un sistema de gestión del aprendizaje. Un caso de studio, Cinhtia Maribel González-Segura, Michel García-García y Victor Hugo Menéndez
 • Análisis del foro online de un máster interuniversitario por aula remota en clave de emociones, Miguel Romero Gutiérrez, María Martínez Chico y María Rut Jiménez Liso
 • Goya en el hipertexto: Multirrelato y motivaciones artísticas, Francisco García García y Francisco José Gil Ruiz
 • Instrumento de evaluación de un videojuego educativo facilitador del aprendizaje de habilidades prosódicas y comunicativas, Lourdes Aguilar y Ferran Adell
 • Integrating Intercultural Competence development into the curriculum through Telecollaboration. A task sequence proposal for Higher Education, Luana Ferreira-Lopes, María José Bezanilla and Iciar Elexpuru
 • Construcción de la flexibilidad en una universidad colombiana pública a distancia con modalidad virtual, René Montero Vargas y Judith Kalman
 • Formación Profesional: Requerimientos profesionales y ocupaciones laborales de la CNO-11, Francisco del Cerro Velázquez y Francisco Javier Ramón Cano
 • Análisis del desempeño del profesorado universitario en el uso de MOODLE a través de técnicas de minería de datos: propuestas de necesidades formativas, Pedro Ernesto Camacho Chacón, Alfredo Zapata González, Víctor Hugo Menéndez Domínguez y Pedro José Canto Herrera
 • Uso del modelo de aprendizaje invertido en un bachillerato público, Waltraud Martínez-Olvera e Ismael Esquivel-Gámez
 • Estudio de un caso de enseñanza de materias STEM a través del ecourbanismo apoyado por herramientas avanzadas de diseño, en el horizonte 2030 de objetivos de desarrollo sostenible (ODS), Francisco del Cerro Velázquez y Fernando Lozano Rivas.
 • Apps para el aprendizaje de idiomas en la Universidad de Murcia, M. Encarnación Carrillo-García, Antonia Cascales-Martínez y Amando López Valero
 • Escritura académica con Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación Superior, María Teresa Valverde González

https://www.um.es/ead/red/58/

L'Autre


  Vol 19, N°2
 
Plurilinguisme des enfants de migrants : l’ELAL d’Avicenne

 
Éditorial
 •    Claire Mestre, Marie Rose Moro, Me too, femmes exilées et d’ici, femmes du sud et du nord, femmes blanches et noires
 • Dossier L’ELAL d’Avicenne
 •    Marie Rose Moro, Dalila Rezzoug, Malika Bennabi-Bensekhar, Amalini Simon, Hawa Camara, Fatima Touhami, Laura Rakotomalala, Coralie Sanson, Muriel Bossuroy, Stéphane Di Meo, Geneviève Serre-Pradère, Marcellin Yapo, Adeline Sarot, Bruno Falissard, Thierry Baubet, L’ELAL d’Avicenne, un outil transculturel très attendu pour évaluer et soutenir les compétences en langues maternelles des enfants
 •    Dalila Rezzoug, Malika Bennabi-Bensekhar, Marie Rose Moro, L’ELAL d’Avicenne : le premier outil transculturel d’évaluation des langues maternelles des enfants allophones et primo arrivants
 •    Hawa Camara, Dalila Rezzoug, Marie Rose Moro, Validation transculturelle de l’ELAL d’Avicenne en soninké (Mauritanie)
 •    Amalini Simon, Dalila Rezzoug, Marie Rose Moro, Validation transculturelle de l’ELAL d’Avicenne en tamoul (Sri Lanka)
 •    Fatima Touhami, Dalila Rezzoug, Marie Rose Moro, Validation transculturelle de l’ELAL d’Avicenne en arabe dialectal (Maroc)
 •    Malika Bennabi-Bensekhar, Dalila Rezzoug, Marie Rose Moro, Validation transculturelle de l’ELAL d’Avicenne en arabe dialectal (Algérie)
 •    Stéphane Di Meo pour le groupe de recherche, Bibliographie des écrits sur l’ELAL d’Avicenne (2018)
 • Articles originaux
 •    Assumpta Muhayisa, Jean Mutabaruka, Ignatiana Mukarusanga, Isabelle Duret, Héritage traumatique chez les enfants nés du viol pendant le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994
 •     Benjamin Bihabwa Mahano, Nathalie Mbenda Kangami, Les femmes violées de la République Démocratique du Congo : la résilience dans la résignation
 • Note de recherche
 • Christophe Gauld, L’apport de l’histoire des mentalités aux disciplines psychopathologiques
 • Entretien
 •    La rigueur du qualitatif. Entretien avec Jean-Pierre Olivier De Sardan par Yoram Mouchenik
 • Débat
 •    Christian Lachal, Bien traiter l’enfant, c’est le reconnaître en tant qu’humain comme les autres, dans sa culture et dans ses droits. À propos du livre de Daniel Delanoë : Les châtiments corporels de l’enfant : une forme élémentaire de violence
 • Note de terrain
 •    Sophia Koukoui, Parler aux enfants de la violence du monde, à partir de l’ouvrage L’Enfant Gazelle de Stéphane Martelly, illustré par Albin Christen

https://revuelautre.com/boutique/lautre-2018-vol-19-n2/

Recherches en didactiques des langues et des cultures


 N° 15-3 | 2018

  Quelles médiations en didactique des langues et des cultures? Démarches et dispositifs

 
 •    Comité scientifique du numéro
 • Joanna Lorilleux et Emmanuelle Huver Quelles médiations en didactique des langues et des cultures ?
 • Laurence Schmoll Questionner la médiation ludoéducative au sein d’un espace ludoéduquant
 • Nathalie Auger, Brahim Azaoui, Christel Houée et Frédéric Miquel Le projet européen Romtels (Roma translanguaging enquiry learning spaces)
 • Nathalie Borgé Médiation langagière et interculturelle de l’œuvre d’art plastique et chorégraphique dans des dispositifs d’apprentissage de français comme langue étrangère
 • Laura Uribe Imbriquer les langues et les pratiques pédagogiques
 • Malory Leclère Matérialité de la médiation du sens en classe de langue pour enfants
 • Florimond Rakotonoelina Médiation, discursivité et compétence pragmatique
 • Sílvia Melo-Pfeifer et Anna Schröder-Sura Les tâches de médiation dans les manuels de Français Langue Étrangère pour le secondaire en Allemagne
 • Shuming QIU Les manuels de FLE comme médiation en contexte chinois
 • Marie-France Burgain Pratiques transfictionnelles en classe de langue à l’école primaire
 • Hara Papasaika Faire du conflit historique un sujet didactique à visée altéritaire en classe de français langue étrangère
 • Léa Courtaud Médiations linguistique et culturelle dans le cadre formatif universitaire
Varia   Sous la direction de Joanna Lorilleux
 • Rosa Maria Faneca, Maria Helena Araújo e Sá et Sílvia Melo-Pfeifer Les langues et cultures d’origine vues par les enseignants au Portugal
Jeunes chercheurs Sous la direction de Jose Aguilar Rio
 • Rea Lujić Quelle(s) langue(s) médiatrice(s) choisir en classe de langue étrangère ?
Comptes-rendus Sous la direction de Marc Debono
 • Séverine Behra Anne Feunteun (2015) Des enfants et des langues à l’école. Les Éditions Didier, collection Langues & didactique, Paris ; 310 pp.

https://journals.openedition.org/rdlc/3208


Distances et médiations des savoirs- Distance and mediation of knowledge (DMS-DMK)


 N°23 | 2018

 Sept revues sœurs, sept contributions internationales à la formation à distance

 
 • Martine Vidal et Conseil scientifique de DMS Editorial
 • DMS est en deuil...
 • Maryse Quéré La rétrospection d’un témoin a-t-elle de l’intérêt pour l’e-prospective ?
 • Françoise Thibault Maryse Quéré, pour une informatique humaniste    
   Des jalons dans la formation à distance Landmarks in distance education
 • IRRODL
 • Terry Anderson About "Building sense of community at a distance"
 • Alfred P. Rovai Building Sense of Community at a Distance
 • Asian JDE
 • Ramesh C. Sharma The choice of the Asian Journal of Distance Education
 • Fred Lockwood A Ladder of Publication: Scaffolding for emergent authors
 • Ramesh C. Sharma et Mohana Kumar Rajesh Tutor-Marked Assignments: Evaluation of Monitoring in India
 • EURODL
 • Dr. Ulrich Bernath About "Quality in e-Learning from a Learner’s Perspective"
 • Ulf-D. Ehlers Quality in e-Learning from a Learner’s Perspective
 • DMS
 • Monique Grandbastien, Pierre Moeglin et Daniel Peraya Au sujet de Formateur en ligne : vers un modèle d’action
 • Jacques Béziat Formateur en ligne : vers un modèle d’action Trainer Online: Towards an Action Model
 • Open Praxis
 • Inés Gil Jaurena Looking back to look forward: open education in historical perspective
 • Sandra Peter et Markus Deimann On the role of openness in education: A historical reconstruction
 • IJDE
 • Irwin DeVries The Student Experience of Distance Education over Time – A Research Challenge
 • Penny Rush Isolation and Connection: The Experience of Distance Education
 • Open Education Research
 • Zhihui Wei A new phenomenon to support the construction of learning city in the worldwide distance education field
 • Ye Zhonghai, Zhang Yong et Ma Lihua A Historical Overview of China’s Learning City Construction: Since the 1990’s
   Regards aujourd'hui Taking a look today
 • Emmanuelle Voulgre Une lecture aujourd’hui des textes de 2002, 2003 et 2012
 • Clément Dussarps Une lecture aujourd’hui des textes de 2004, 2007, 2013 et 2015
Débat-discussion
 • Daniel Peraya Les acteurs et leurs représentations au cœur de la forme scolaire : poursuite du débat autour du rôle joué par les technologies dans son évolution
 • Bruno Devauchelle Forme et formalisme de l’école à l’université : question de représentations sociales
 • Melina Solari Landa La forme scolaire et sa variation universitaire
 • François Villemonteix Compatibilité et conformation des innovations technopédagogiques à la forme scolaire : jusqu’à quel point ?
Notes de lecture
 • Gérard Puimatto Réflexion internationale sur l’architecture des espaces matériel et numériques dans l’enseignement supérieur
 • Gérard Puimatto Formation des maîtres : quelle dimension internationale ?
 • Patrick Guillemet La dynamique sociohistorique d’un centre de recherche académique (LICEF-TÉLUQ)

https://journals.openedition.org/dms/2395

Recherches en didactiques


  N° 25 - 2018/1

 Didactiques & contextes culturels

 
 • Denise Orange-Ravachol, Abdelkarim Zaid Présentation du numéro
 • Didier Cariou, Pascale Cou, Jeanne Cozic Écrire en histoire au CE2. Orchestration de l’hétéroglossie et construction des savoirs historiques
 • Béatrice Drot-Delange Reconfiguration de l’enseignement de l’informatique à l’école primaire : quelle conscience disciplinaire chez les professeurs des écoles stagiaires ?
 • Pascal Dupont, Myriam Villeneuve-Lapointe, Annie Chourau Le design et la délégation d’outils
 • Hervé Blanchard, Yves-Patrick Coléno Enseigner le marché : un défi aux effets de lexique ?
 • Véronique Lemoine L’interculturel en réflexion pour la classe et ailleurs


https://www.cairn.info/revue-recherches-en-didactiques-2018-1.htm

Le Nouvel éducateur


  N°238

  Hétérogénéité : obstacle ou nécessité ?

 
REGARDS MULTIPLES
 • Toutes les langues des élèves c’est comme tous les chants des oiseaux, Christine Karmann 
 • Accueillir : quand, à travers quels dispositifs, par qui..., Catherine Krieger                                
 • Le mythe de la classe maternelle homogène, Jean Astier                                      
 • De Calais à Montdidier, Catherine Pattinier                                  
 • J’entends encore tes chants libres..., Patrick Laurenceau            
 • Écrire des textes libres... à chacun son chemin, Sébastien Goyer
 • Ça, je savais pas le faire... et maintenant regarde ! Véro Vicente
 • Le plan de travail individuel dans une classe de grande section de maternelle,Catherine Krieger                                                                                                                       
 • Equipe pédagogique et pédagogie de l’hétérogénéité, Xavier Nicquevert et Liliane Corre      
 • Des facettes de l’hétérogénéité dans les classes du collège Freinet de La Ciotat, Cathy Rigal 
PAROLE AUX GROUPES DÉPARTEMENTAUX
 • Les outils du maitre dans une classe Freinet, GD 33      
MÉMOIRE VIVE
 • Et après Amiens ?, Élise Freinet                                                                                                      
ACTUALITÉS
 • Outils mode d’emploi. « Mon cahier d’orthographe » pour apprendre à écrire nos mots, Marie-Claude Marsat et le Chantier Outils                                                                                     
 •  Littérature jeunesse, Marguerite Bachy                                                                                         
ENCADRÉS
 • Sabine Gessain , Daniel Gostain , Nadège Pessoligni 
ARTS ET CRÉATIONS - EXPLORATIONS
 • Que peut-on réaliser avec du papier ?                                                                              
 • Laisser des traces sur un support     
 • Utiliser la peinture sur dfférents supports
 • Graver dans la peinture    

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/43762

Le Nouvel éducateur


  N°222

 Découvrir et vivre son milieu

 
Ce numéro du Nouvel Éducateur offre des textes théoriques sur le sujet tout en donnant à voir des expériences concrètes et des regards issus à la fois du terrain, de la classe ou de la rue. Toutes ces réflexions et pratiques montrent la cohérence de la pédagogie Freinet : enseignants, éducateurs, enfants deviennent les « auteurs » de ce qu’ils vont vivre et apprendre.
Il faut plus de République, plus de conscience, plus d'autorité, entend-on dans les hautes sphères de notre société ! Pourtant depuis longtemps, les praticiens Freinet ont expérimenté l'importance de l’accueil de toutes les cultures, à commencer par celle de chaque enfant.
Ce numéro montre bien qu’une école vivante et coopérative contribue à construire de futurs citoyennes  et citoyens impliqués et responsables.
Les articles numériques (format PDF)
 • Le milieu, c'est quoi ? c'est qui ?, par Jean-Pierre Lepri
 • Trois promenades et un carnet, par Damien Tréton
 • L'étude du milieu à travers des archives, groupe de travail des Journées d'étude
 • Naviguer sur la terre ferme, par Marjolaine Billebault et Sophie Boisselier
 • Pourquoi je fais ce boulot ?, par Mélanie Tanous  

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/43762

Lidil


 N° 58 | 2018

 L’enseignement et l’apprentissage de l’écrit académique à l’aide de corpus numériques

 
 • Cristelle Cavalla et Laura Hartwell Presentation
 • Natalie Kübler et Clive E. Hamilton L’exploitation des corpus numériques dans les formations d’anglais scientifique en ligne : une étude de cas - A Marriage of Reason between EAP and DDL: A Case of Blended Learning
 • Benet Vincent et Hilary Nesi The BAWE Quicklinks Project: A New DDL Resource for University Students - Le projet « BAWE Quicklinks » : une ressource nouvelle de DDL pour les étudiant.e.s d’université
 • Rui Yan, Agnès Tutin et Thi Thu Hoai Tran Routines verbales pour les français langue étrangère : des corpus d’experts aux corpus d’apprenants - Verb Routines in L2 French: From Expert to Learner Corpora
 • Thi Thu Hoai Tran et Achille Falaise Un dictionnaire basé sur corpus pour une aide à la rédaction universitaire A Corpora-Based Dictionary for Academic Writing
 • Marina Kogan, Anna Yaroshevich et Olga Ni Corpus-Based Teaching of German Compound Nouns and Lexical Bundles for Improving Academic Writing Skills
 • Enseignement sur corpus des noms composés et des ensembles lexicaux pour améliorer les compétences en rédaction académique en allemand
 • Eva Schaeffer-Lacroix Questionner des corpus pour questionner la langue. L’exemple des virgules en allemand
Varia
 • Abibatou Diagne et Abou Bakry Kébé Vers une socioterminologie médicale wolofe - Towards a Wolof Medical Socioterminology
 • Catherine Combaz Les figures rhéto-orthographiques comme révélateurs du rapport des enseignants à l’orthographe
Notes de lecture
 • Samia Ounoughi Nicolas Laurent et Christelle Reggiani (dir.), Seuils du nom propre
 • Thierry Soubrié Nathalie Lacelle, Jean-François Boutin et Monique Lebrun, La littératie médiatique multimodale appliquée en contexte numérique — LMM@. Outils conceptuels et didactiques
 • Carole Calistri Laurent Gautier (éd.), Figement et discours spécialisés
 • Francis Grossmann Clara Romero, L’intensité et son expression en français
 • Anne Sardier Jean-François de Pietro, Carole Fisher et Roxane Gagnon (dir.), L’oral aujourd’hui : perspectives didactiques
 • Sílvia Melo-Pfeifer Christine Bister et Jean-Louis Dumortier (dir.), Conversations. Des dispositifs didactiques pour apprendre à distinguer les facteurs de réussite ou d’échec des interactions verbales quotidiennes
 • Julie Sorba Francis Grossmann, Salah Mejri et Inès Sfar (dir.), La phraséologie : sémantique, syntaxe, discours

https://journals.openedition.org/lidil/5001

Éducation et didactique


  N° 12-1 | 2018

  Varia

 
 •   comité de rédaction Éditorial
 •   Pascale Cappiello, Patrice Venturini et Patricia Schneeberger Rapports aux savoirs d’élèves de seconde générale aux SVT et pratiques d’enseignement et d’étude en classe
 •   Étude de cas : l’apport sanguin aux muscles en activité  Students’relationships to knowledge related to biology and Earth science and teaching and learning practices. Blood supply to organs in grade 10
 •   Christine Dollo D’une conception épistémologique d’une discipline scolaire à sa mise en œuvre dans la classe : quelles difficultés pour un professeur débutant ? L’exemple de la définition de la population active en sciences économiques et sociales (classe de Seconde) From an epistemological conception of a school discipline to its implementation in the classroom: what difficulties for a beginning teacher? The example of the definition of the active population in economic and social sciences (french class of Second)
 •   Claude Caussidier et Grégoire Molinatti Éléments pour un examen critique des études neurodidactiques : point de vue de didacticiens des sciences et ouverture vers un dialogue    Evaluation of neurodidactic studies by didacticians of science: openings for an interdisciplinary dialogue
 •   Maryvonne Priolet et Éric Mounier Le manuel scolaire : une ressource au « statut paradoxal »  Rapport de l’enseignant au manuel scolaire de mathématiques à l’école élémentaire The textbook: a resource with a « paradoxical status »   Elementary school teachers’ relationship to the mathematical textbook
 •    Christophe Roiné Expérience, enseignement et apprentissage Une étude de cas pour l’analyse de leur rapport dans le contexte de l’adaptation scolaire - Experience, teaching and learning Case study to analyse their link in special education context. Poursuite des discussions à propos du dossier « pratiques fondées sur la preuve, preuves fondées sur la pratique ? »
 •   Maryse Bianco La réponse à des questions cruciales en éducation réside-t-elle dans un changement de paradigme ?
 •   Paul Cobb   The Relevance of Improvement Research to Mathematics Education
 •   Tim Ingold Comment on Anthony S. Bryk; ‘Accelerating how we learn to improve’

https://journals.openedition.org/educationdidactique/2882

Cahiers pédagogiques


  N° 548

  Des collectifs enseignants connectés

 
Vous avez dit collectifs connectés ?
 • Par besoin, par envie LE COLLECTIF @C2CEDU
 • Petite histoire des communautés d’enseignants SERGE POUTS-LAJUS
 • Facebook et identité professionnelle QUENTIN MAGOGEAT
 • Vers une typologie des collectifs d’enseignants ISABELLE QUENTIN
 • Twoulipo à l’école JULIEN CRÉMOUX
 • #teamHG : la belle équipe #TEAMHG
 • De consommateurs à consomm’acteurs MÉLANIE BACHIMONT, CHARLOTTE BRUNO
 • L’e et paillette JENNIFER ELBAZ
 • Se débrancher pour mieux se connecter AURÉLIE JULIEN
 • Quand réel et virtuel s’entremêlent CATHERINE NAVE BEKHTI
 • La force du direct FLORENCE CASTINCAUD
 • Communautés de pratiques ou communautés de problèmes ? ANDRÉ TRICOT
Quelles nouveautés ? Pour quels changements ? 
 • Ça peut changer l’école FRANÇOIS MULLER
 • Comment je me suis formé NICOLAS VOSSIER
 • Un espace de formation cousu main LE COLLECTIF @SUPERTEAMCP
 • Quand « se former » rime avec « passionnés » MATHIEU LARRAMENDY
 • Un nouveau modèle de formation professionnelle ? GEORGES FERONE
 • Rompre l’isolement ROMANCE CORNET
 • Accueillir les nouveaux professeurs CLÉMENCE JACQ, LUC RIA
 • Un système dynamique NOLWENN QUÉRÉ
 • Innovants, les nouveaux collectifs ? FRANÇOISE CROS
 • Innovation et identité professionnelle SÉBASTIEN FRANC
Collectifs connectés et institutions
 • Un collectif institutionnel, c’est possible ? MARY-ÉLISE DUBEL, CATHY MARCAILLOU
 • Si on disait plaisir et créativité ? AXEL JEAN
 • Vers un réseau européen XAVIER GARNIER
 • Collectifs enseignants et formation initiale, aux antipodes ? GUILÈNE RÉVAUGER
 • Coopérer à l’ère du numérique VIRGINIE LAPIQUE
 • Un enjeu institutionnel BRUNO DELAMOTTE,YANN GRIPAY
 • Et si nous nous déconnections ? PEGGY COLCANAP
 • Vers une circonscription apprenante CAROLE CORTAY, CHRISTOPHE GILGER, PHILIPPE ROEDERER, JEAN-PAUL ZAMPIN
 • Inversons la défiance ! HÉLOÏSE DUFOUR
Invitation à inventer
 • Un peu de numérique et beaucoup de coopération bien pensée FABIEN HOBART, RÉGIS FORGIONE
À LIRE SUR NOTRE SITE :
 • Mais alors... que faut-il pour que ça marche ? JEAN-MARIE BOURGUIGNON
 • Rencontres connectées, rencontres en réel, une circulation guide FRANÇOIS JOURDAIN
 • Le travail collectif des enseignants avec des ressources GHISLAINE GUEUDET, LUC TROUCHE
 • Formation initiale et communautés d’apprentissage MARYVONNE DUSSAUX, MICHAËL HUCHETTE, JASMINE LATAPPY, LUZ HELENA, MARTINEZ BARRERA

http://librairie.cahiers-pedagogiques.com/revue/736-des-collectifs-enseignants-connectes.html

L'Orientation scolaire et professionnelle


   N°47/1 | 2018

  L'héritage de Maurice Reuchlin

 
 • Pierre Vrignaud and Serge Blanchard et Even Loarer Introduction
 • Michel Huteau Maurice Reuchlin et l’orientation - Maurice Reuchlin and counselling
 • Serge Nicolas  Maurice Reuchlin et son histoire de la psychologie
 • Jacques Juhel Reuchlin et la méthodologie
 • André Flieller L’épistémologie de la psychologie dans l’œuvre de Maurice Reuchlin
 • Jacques Lautrey Reuchlin et Piaget
 • Pierre Perruchet Formalisation et réalisation : l’hypothèse de Maurice Reuchlin sur la pensée naturelle mérite un regain d’attention
 • Théophile Ohlmann Vicariances : la flexibilité du vivant
Bibliographie / Maurice Reuchlin
 • Cahier outils, méthodes et pratiques professionnelles en orientation
 • Evelyne Laporte and Katia Terriot WISC-V : une évolution attendue et nécessaire
Analyses bibliographiques
 • Lucie Bonnefoy Jacques, M.-H. (éd.). Les transitions scolaires. Paliers, orientations, parcours.
 • Caroline Arnoux-Nicolas Sous la direction d’Olry-Louis, I., Vonthron, A.M., Vayre, E., & Soidet, I. Les transitions professionnelles : nouvelles problématiques psychosociales.

https://journals.openedition.org/osp/5556