Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018

European Alliance for Apprenticeships - Assessment of progress and planning the future - Final Report


  European Commission (EC)

  09/2017


https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fe71bc6c-9376-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en

Δεν υπάρχουν σχόλια: