Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Projet de loi de finances pour 2018 : Recherche et enseignement supérieur

Projet de loi de finances pour 2018 : Recherche et enseignement supérieur


 Albéric de MONTGOLFIER

 Sénat

 11/2017


http://www.senat.fr/rap/l17-108-323/l17-108-3230.html#toc0

Δεν υπάρχουν σχόλια: