Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

10ο σεμινάριο 2013-2014 - video

Εισηγητής: Saeed Paivandi, καθηγητής στο Université de Lorraine/Nancy 2.
Θέμα:
Apprendre et/ou réussir dans le système éducatif : le cas de l'enseignement supérieur (France)
(Μάθηση και επιτυχία στο εκπαιδευτικό σύστημα: η περίπτωση της ανώτατης εκπαίδευσης (Γαλλία).

Video

Δεν υπάρχουν σχόλια: