Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 1 & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ,
105 52 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. & FAX: 210-52.30.777, 210-36.88.082

Ιστοσελίδα: www.pee.gr

E-mail: kmalafant@primedu.uoa.gr

Αθήνα 11 Μαρτίου 2010

Αρ. Πρωτ.: 277Προς τα μέλη και τους φίλους της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος ανακοινώνει στα μέλη της Εταιρείας και τους ενδιαφερόμενους ότι προγραμματίζει, σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, την οργάνωση του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα: «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», κατά το διάστημα 19-21 Νοεμβρίου 2010 στο Ρέθυμνο (στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου).


Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει:

α. Προφορικές Ανακοινώσεις

β. Θεματικά Συμπόσια

γ. Αναρτημένες ΑνακοινώσειςΟι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής:

1. Εκπαιδευτική Έρευνα

2. Προσχολική Παιδαγωγική

3. Σχολική Παιδαγωγική

4. Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί: Βασική κατάρτιση, Επιμόρφωση – Μετεκπαίδευση

5. Εκπαιδευτική Πολιτική. Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης

6. Διδακτική Μεθοδολογία: Αναλυτικά Προγράμματα, Σχολικά εγχειρίδια, Διδακτικά αντικείμενα, Αξιολόγηση

7. Παιδαγωγική Ψυχολογία: Μάθηση και Διδασκαλία, Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση, Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση

8. Ειδική Αγωγή – Δυσκολίες Μάθησης

9. Φιλοσοφία της Παιδείας

10. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

11. Διαβίου Μάθηση-Εκπαίδευση Ενηλίκων

12. Διαπολιτισμική Αγωγή

13. Συγκριτική Παιδαγωγική

14. Ιστορία της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης

Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος στο Συνέδριο με Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση, θα πρέπει να στείλετε το τελικό κείμενο της ανακοίνωσής σας στο γραφείο του Αντιπροέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Επίκουρου Καθηγητή κ. Βασιλείου Οικονομίδη, το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2010 σε τρία εκτυπωμένα αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail), για να προωθηθεί εγκαίρως στους αρμόδιους κριτές και, εφόσον εγκριθεί, να συμπεριληφθεί στα Πρακτικά (απαραίτητη είναι και η τηλεφωνική επιβεβαίωση της παραλαβής του χειρογράφου στο τηλ.: 28310-77657 και 697-4324979).

Η ταχυδρομική διεύθυνση για την αποστολή των εργασιών ταχυδρομικώς και σε ηλεκτρονική μορφή είναι:Βασίλειος Οικονομίδης (Επίκουρος Καθηγητής)

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

ΡΕΘΥΜΝΟ 74100Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): vasoikon@yahoo.com).

Εφιστάται η προσοχή σας στα παρακάτω σημεία:- Ο χρόνος της ανακοίνωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά.- Τα Θεματικά Συμπόσια οργανώνονται από έναν Πρόεδρο και περιλαμβάνουν 4-5 εισηγήσεις και ένα Συζητητή. Ο Πρόεδρος, ο οποίος μπορεί να είναι παράλληλα και ομιλητής, έχει την ευθύνη να υποβάλει τον τίτλο και την περίληψη του Συμποσίου, το όνομα του συζητητή, τα ονόματα των ομιλητών και τα κείμενα των εισηγήσεων, στο παραπάνω χρονικό διάστημα.- Οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις θα ενταχθούν στις παραπάνω θεματικές ενότητες. Ο συγγραφέας θα πρέπει να βρίσκεται μπροστά από το poster, κατά τη διάρκεια της θεματικής ενότητας. Το μέγεθος της αναρτημένης ανακοίνωσης πρέπει να είναι: 0.80 cm x 1.20 cm (κάθετο) και να είναι ευανάγνωστο από απόσταση 2 μέτρων.- Η καθεμία ανακοίνωση δεν θα υπερβαίνει τις 3.000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων και των πινάκων, της βιβλιογραφίας και της περίληψης). Η εκτύπωση θα είναι σε σελίδα Α4, σε γραμματοσειρά Times New Roman, με μονό διάστημα, θα έχει περιθώρια 4 εκ. δεξιά και αριστερά και 5,3 εκ. επάνω και κάτω. Ο τίτλος και το κείμενο θα είναι πλήρως στοιχισμένα, ενώ το ονοματεπώνυμο του/των συγγραφέα/ων, θα είναι στοιχισμένο/α δεξιά.

Στην πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχονται κατά σειρά:

1. Ο τίτλος της εργασίας (στοιχεία πεζά και Bold, μεγέθους 14΄).

2. Μία κενή γραμμή.

3. Το ονοματεπώνυμο του/των συγγραφέα/ων (πρώτα όνομα, μετά επώνυμο), στοιχεία Italic, μεγέθους 14΄.

4. Δύο κενές γραμμές.

5. Θα ακολουθεί το κυρίως κείμενο (στοιχεία μεγέθους 12΄).

6. Βιβλιογραφικός πίνακας.

7. Περίληψη της εργασίας στην αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα, το πολύ 10 σειρές (στοιχεία μεγέθους 12΄).

8. Πλήρη στoιχεία του/των συγγραφέα/ων (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση με Τ.Κ., τηλέφωνο, Fax και e-mail).

Οι παραπομπές θα παρατίθενται στο κείμενο (π.χ. Bernstein, 1975: 78-85) και οι τυχόν σημειώσεις/ διευκρινίσεις κ.λπ. σε κάθε σελίδα του κειμένου. Στη βιβλιογραφία το μικρό όνομα του/των συγγραφέα/ων να αναγράφεται ολόκληρο.

Παραδείγματα βιβλιογραφικών αναφορών:

Βιβλίο

Bernstein, Basil (1975). Class, codes and control: the process in education. London: RKP. (Η έκδοση δηλώνεται με δείκτη στη χρονολογία: 19753, ο μεταφραστής παρατίθεται μετά τον τίτλο του βιβλίου: Λε Γκοφ Ζακ & Πιερ Νορά (1975). Το έργο της ιστορίας / μετ. Κλαίρη Μιτσοτάκη. Αθήνα: εκδ. Ράππα).

Κεφάλαιο σε βιβλίο
Bernstein, Basil (1979). “School cannot compensate for society”. Στο: Coleman, Robert School and Society. London: RPK.

Άρθρο σε περιοδικό

Bernstein, Basil (1995). “Code theory and its positioning: a case study in misrecognition”. In: British Journal of Sociology of Education, 16 (1), 3-10.Η περίληψη (σε μία από τις 3 ξένες γλώσσες που προαναφέρθηκαν) και τα πλήρη στoιχεία του/των συγγραφέα/ων (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση με Τ.Κ., τηλέφωνο, φαξ και e-mail) επισυνάπτονται στην τελευταία σελίδα της εργασίας, μετά από τη βιβλιογραφία.

Εργασίες χωρίς τις αναφερόμενες προδιαγραφές δεν θα γίνουν δεκτές για ανακοίνωση και δημοσίευση.- Οι εισηγητές θα πρέπει επίσης να προσέξουν τα εξής: α) Δεν επιτρέπεται να συμμετέχει κάποιος σε περισσότερες από μία ανακοίνωση είτε ως πρώτος είτε ως δεύτερος εισηγητής και β) σε μία ανακοίνωση καλό είναι να μη συμμετέχουν περισσότεροι από τρεις εισηγητές.- Η συμμετοχή με ανακοίνωση στο Συνέδριο έχει οριστεί στο ποσό των 80 Ευρώ και σ’ αυτήν περιλαμβάνεται καφές κατά τα διαλείμματα, το επίσημο δείπνο, ο φάκελος του Συνεδρίου και τα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Η συμμετοχή για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές έχει οριστεί στο ποσό των 40 Ευρώ και σ’ αυτήν περιλαμβάνεται καφές κατά τα διαλείμματα, το επίσημο δείπνο, ο φάκελος του Συνεδρίου και τα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Η συμμετοχή για τους προπτυχιακούς φοιτητές έχει οριστεί στο ποσό των 10 Ευρώ και σ’ αυτήν περιλαμβάνεται καφές κατά τα διαλείμματα, ο φάκελος του Συνεδρίου.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.
- Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, τη διαμονή σας κ.λπ. θα βρίσκετε στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Ε.: www.pee.gr
και στην ιστοσελίδα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης: www.edc.uoc.gr


Επικοινωνία:

Γραφείο Επίκουρου Καθηγητή Δημ. Καραγιώργου: 28310-77620,

e-mail: dkara@edc.uoc.gr

Γραφείο Αναπληρωτή Καθηγητή. Κων/νου Μαλαφάντη: 210-3688082, 210-3688078Παρακαλούμε, τέλος, να ρυθμίσετε τις οικονομικές σας εκκρεμότητες για θέματα εγγραφών και συνδρομών, με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού 121/780825-95. Γι’ αυτά τα θέματα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Ταμία της Π.Ε.Ε., κ. Γεώργιο Αραβανή, Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης, στο τηλέφωνο: 210-9632336.

Με φιλικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης Μαρία Βαϊνά

Αναπληρωτής Καθηγητής Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ

Πανεπιστημίου Αθηνών
Δημοσίευση σχολίου