Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

7o InfoNews

Το Διαπανεπιστημαικό Δίκτυο HepNet
ενημερώνει για την έκδοση του 7ου μηνιαίου ενημερωτικού του Δελτίου InfoNews
για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη και τον Κόσμο.

Το 7ο τεύχος του ενημερωτικού Δελτίου InfoNews μπορεί κανείς να το βρει στην ιστοσελίδα του Δικτύου: http://hepnet.upatras.gr/

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

6o Infonews

Το Διαπανεπιστημαικό Δίκτυο HepNet
ενημερώνει για την έκδοση του 6ου μηνιαίου ενημερωτικού του Δελτίου InfoNews

 http://hepnet.upatras.gr/

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Rapport de la mission d'évaluation de la politique de soutien à la vie étudiante réalisé dans le cadre de la modernisation de l'action publique (MAP)

Rapport de la mission d'évaluation de la politique de soutien à la vie étudiante réalisé dans le cadre de la modernisation de l'action publique (MAP)


  RONZEAU Monique, BARRE Perrine

  Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (France)

   07/2015

 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000504.pdf

Rapport d'information déposé (...) par la commission des affaires culturelles et de l'éducation en conclusion des travaux de la mission sur les liens entre le lycée et l'enseignement supérieur

Rapport d'information déposé (...) par la commission des affaires culturelles et de l'éducation en conclusion des travaux de la mission sur les liens entre le lycée et l'enseignement supérieur


  BREHIER Emeric

   Sénat (France)

  07/2015

 http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2951.asp

Rapport d'information fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication sur la réforme du collège

Rapport d'information fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication sur la réforme du collège


  MORIN-DESAILLY Catherine

  Sénat (France)

   07/2015


 http://www.senat.fr/notice-rapport/2014/r14-611-notice.html

Revista Iberoamericana de Educación

Revista Iberoamericana de Educación


   Número especial 68/2, juillet 2015

  Educación Inter/Multicultural / Educação Inter/Multicultural
 • Apontamentos críticos para uma educação intercultural, Avelino da Rosa Oliveira, Neiva Afonso Oliveira e Viviane Chequini Manzello
 • O não-lugar do sujeito negro na educação brasileira, Tamyris Proença Bonilha e Ângela Fátima Soligo

Investigación educativa / Investigação educacional
 • La trascendencia de la aprobación como necesidad emocional y su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, Yolanda Lira, Héctor A. Vela Alvarez y Héctor Archivaldo Vela Lira

Tecnología de la educación / Tecnologia educacional
 • Diseño de situaciones de aprendizaje mediadas por TIC en Educación Física, Meritxell Monguillot Hernando, Carles González Arévalo y Montse Guitert Catasús
 • Una política pública universal de inclusión digital. Cambios emergentes, obstáculos y desafíos, Viviana Macchiarola, Celina Martini, Ana Eugenia Montebelli y Jorge Guazzone
 • Acessibilidade da Plataforma Social Educativa Edmodo na perspectiva do deficiente visual, Ângela Balbina Picada Roveder, Eduardo Dalcin e Ana Cláudia Pavão Siluk
 • Apropiación de las competencias digitales mediante el uso de tabletas iPads en alumnos de sexto grado de primaria, Mariángeles Castro Urbani, Minerva Cedillo Cuadros y Jaime Ricardo Valenzuela González

Tecnología de la educación - Educación superior / Tecnologia educacional - Educação superior
 • Competencia digital en la formación inicial del profesorado, María-Teresa Gomez-del-Castillo y Juan-Jesús Gutiérrez-Castillo

Políticas educativas / Políticas educacionais
 • La educación de la nueva subjetividad neoliberal, Enrique Javier Díez-Gutiérrez
Educación superior / Ensino superior
 • Desarrollo de estrategias de aprendizaje en el proceso de formación docente, Mª del Carmen Pegalajar Palomino
 •  
 •  http://www.rieoei.org/rie_contenedor.php?numero=boletin68_2

Teaching in focus/ L'enseignement à la loupe

Teaching in focus/ L'enseignement à la loupe


  N° 12, juillet 2015

  Enseignement et technologie


 http://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/enseignement-et-technologie_5jrxnhpdgqf8-fr

Les indicateurs de l'éducation à la loupe

Les indicateurs de l'éducation à la loupe


  N° 33, juillet 2015

   Zoom sur l'enseignement et la formation professionnels (EFP)

 http://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/zoom-sur-l-enseignement-et-la-formation-professionnels-efp_5jrxtk43b246-fr

Revista Española de Educación Comparada (REEC)

Revista Española de Educación Comparada (REEC)


   N° 25

  Veinte años de la REEC: impulsando un nuevo futuro

  ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
 • La educación comparada más allá de la REEC: análisis bibliométrico de la disciplina en las cinco revistas españolas afines de más impacto entre 1995 y 2014, Gabriel Álvarez López
 • Comparando la Educación y Atención de la Primera Infancia desde un enfoque basado en los derechos, [English], Ana Ancheta Arrabal
 • El “Plan Decenal de Educación”. Proyecto para la mejora del sistema educativo de Puerto Rico, Juan Lucas Onieva López
 • Los procesos de acreditación de carreras en el MERCOSUR: ¿la carrera de veterinaria de Uruguay acreditaría con los niveles de exigencia de las agencias de Argentina y Brasil?, José Passarini, Pablo Juri, Claudia Borlido, Enrique Nogueira
 • Formación inicial del profesorado en Japón y España. Un estudio comparado [English], Eva Ramírez Carpeño, Yoko Mekochi
 • La formación inicial del profesorado de educación primaria y secundaria en Alemania, España, Finlandia, Francia y Reino Unido, Teresa Rebolledo Gámez
 • Formación Profesional Dual: comparativa entre el sistema alemán y el incipiente modelo español, Laura Rego Agraso, Eva M. Barreira Cerqueiras, Antonio F. Rial Sánchez
 • La educación a la sombra en países del sur de Europa y sus implicaciones sobre la equidad, Ariadne Runte-Geidel
 • Educación infantil de calidad en Estados Unidos, Mercedes Varona Alabern 
 •  
 •  http://revistas.uned.es/index.php/REEC/issue/view/896

Infancia y Aprendizaje

Infancia y Aprendizaje


   Vol. 38, n° 2, avril-juin 2015

   Special issue: Technology-enhanced learning / Número especial: Aprendizaje favorecido por la tecnología

  Special Issue: Special issue: Technology-enhanced learning / Número especial: Aprendizaje favorecido por la tecnología

Introduction / Introducción
 • Research trends in technology-enhanced learning / Tendencias de la investigación en el aprendizaje favorecido por la tecnología, Antoni Badia

Prospectives / Prospectivas
 • How research on self-regulated learning can advance computer supported collaborative learning / El papel de la investigación sobre aprendizaje autorregulado en el desarrollo del aprendizaje colaborativo asistido por ordenador, Sanna Järvelä

Papers / Artículos
 • Educational effectiveness analysis of the use of digital music learning objects. Comparison of digital versus non-digital teaching resources in compulsory secondary education / Análisis de la eficacia educativa del uso de objetos digitales de aprendizaje musical. Comparación con los recursos didácticos no digitales en educación secundaria obligatoria, Oswaldo Lorenzo-Quiles, Norberto Vílchez-Fernández & Lucía Herrera-Torres
 • Exploring collective cognitive responsibility and its effects on students’ impact in a knowledge building community / Explorando la responsabilidad cognitiva colectiva y sus efectos sobre el impacto de los estudiantes en una comunidad para la creación del conocimiento, Calixto Gutiérrez-Braojos & Honorio Salmerón-Pérez
 • Enhancing participation and learning in an online forum by providing information on educational influence / La información sobre el ejercicio de la influencia educativa como medio para favorecer la participación y el aprendizaje en un foro en línea, César Coll, Alfonso Bustos & Anna Engel
 • The influence of the family educational scenario on internet use of primary and secondary school children / La influencia del escenario educativo familiar en el uso de internet en los niños de primaria y secundaria, Sonia Padilla, Elisa Rodríguez, Míriam Álvarez, Alezandra Torres, Arminda Suárez & María-José Rodrigo
 • How adolescents navigate Wikipedia to answer questions / ¿Cómo navegan los adolescentes en Wikipedia para contestar preguntas?, Ladislao Salmerón, Raquel Cerdán & Johannes Naumann
 •  
 •  http://www.tandfonline.com/toc/riya20/38/2#.Ve3TW33LLIt

Revista Fuentes

Revista Fuentes


   N° 16, 2015

  El abandona universitario

  PRESENTACIÓN
 • El abandono universitario / University dropout, Pilar Colás Bravo

FIRMA INVITADA
 • Strategies of action: improving employability, Barbara Merrill

MONOGRÁFICO: EL ABANDONO UNIVERSITARIO
 • Efectos del proceso de Bolonia en la reducción del abandono de estudios universitarios: datos para la reflexión y propuestas de mejora / Effects of the bologna process in reducing the dropout of university studies: data for reflection and suggestions for improvement, Lidia Cabrera Pérez
 • Predicción del abandono universitario: variables explicativas y medidas de prevención / Prediction of university drop-out: explanatory variables and preventive measures, Ana Bernardo, R. Cerezo, L. J. Rodríguez-Muñiz, E. Tuero, M. Esteban
 • Abandono de los estudios universitarios: dimensión, factores asociados y desafíos para la política pública University dropout: dimensions, determinants and challenges to public policy, Ana García de Fanelli y Cecilia Adrogué de Deane
CAMPO ABIERTO
 • Internet, redes sociales y adolescencia: un estudio en centros de educación secundaria de la Región de Murcia / The internet, social networks and adolescence: A study based on secondary schools of the Region of Murcia, F. Javier Ballesta Pagán, Josefina Lozano Martínez, Mª Carmen Cerezo Máiquez y Encarnación Soriano Ayala
 • ¿Se han introducido las tic en la formación inicial de docentes? Estudio de caso en el centro de magisterio “Virgen de Europa” / Has ICT been included in initial teacher training? Study case in teacher training centre “Virgen de Europa”, Claudia I. Ruiz López
 • Calidad de las escuelas bolivarianas de Venezuela / Quality of the bolivarian schools of Venezuela, Isabel Cantón Mayo y Nanci Barrios Briceño
 • Los conocimientos sobre rasgos de personalidad del profesorado como facilitadores de la innovación educativa: estado del arte / Knowledge on personality traits of teachers as facilitator of educational innovation: the state of the art, Carlos Monge López, David Montalvo Saborido y Patricia Gómez Hernández
 • El deporte para todos como propuesta educativa para la inclusión y sustentabilidad social / Sport for all education as a proposal for inclusion and social sustainability, Rocío Valderrama, Carmen Solis-Espallargas, Guadalupe Trigueros, Juana Manjón y Dolores Limón
 •  
 •  http://institucional.us.es/fuentes/editorial.php

PISA à la loupe

PISA à la loupe


  N° 54, août 2015

   L'allongement du temps de classe : Un plus pour l'apprentissage ?


 http://www.oecd-ilibrary.org/education/l-allongement-du-temps-de-classe_5jrw14p1db0t-fr

Journal of School Health

Journal of School Health


   Vol. 85, n°9, septembre 2015

 
 • Is It Time to Reconsider Offer Versus Serve?, Devin Ellsworth, Stephanie George and Anastasia Snelling
 • Socioeconomic Differences in the Association Between Competitive Food Laws and the School Food Environment, Daniel R. Taber, Jamie F. Chriqui, Lisa M. Powell, Frank M. Perna, Whitney R. Robinson and Frank J. Chaloupka
 • Self-Reported Frequency and Perceived Severity of Being Bullied Among Elementary School Students, Li-Ming Chen
 • Attitudes and Beliefs of Nonspecialist and Specialist Trainee Health and Physical Education Teachers Toward Obese Children: Evidence for “Anti-Fat” Bias, Marita Lynagh, Ken Cliff and Philip J. Morgan
 • Public Disclosure to Improve Physical Education in an Urban School District: Results From a 2-Year Quasi-Experimental Study, Hannah R. Thompson, Eric Vittinghoff, Jennifer K. Linchey and Kristine A. Madsen
 • Trends in Cyberbullying and School Bullying Victimization in a Regional Census of High School Students, 2006-2012, Shari Kessel Schneider, Lydia O'Donnell and Erin Smith
 • School Experiences Associated With Alcohol Use Among Hispanic Youth, Ashley L. Merianos, Rebecca A. Vidourek, Laura A. Nabors and Keith A. King
 • Developing a Policy to Address Nonsuicidal Self-Injury in Schools, Emily Berger, Penelope Hasking and Andrea Reupert
 • How Food as a Reward Is Detrimental to Children's Health, Learning, and Behavior, Alicia L. Fedewa
 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/josh.2015.85.issue-9/issuetoc?campaign=woletoc

Scandinavian Journal of Educational Research (SERJ)

Scandinavian Journal of Educational Research (SERJ)


  Vol. 59, n°5, octobre 2015

 
 • Framed School – Frame Factors, Frames and the Dynamics of Social Interaction in School, Anders Persson
 • Stereotypes at Work in Classroom Interactions: Pupils Talk about the Police in School Cinema Activities in Sweden, Anne-Li Lindgren
 • Sense-making in a Temporary Organization: Implementing a New Curriculum in a Swedish Municipality, Daniel Erik Nordholm
 • Co-Producing Children's Sociality in Parent–Teacher Conferences, Anna-Liisa Närvänen & Ann-Marie Markström
 • Formal Teacher Competence and its Effect on Pupil Reading Achievement, Stefan Johansson, Eva Myrberg & Monica Rosén
 • Instructional Leadership in Compulsory Schools in Iceland and the Role of School Principals, Börkur Hansen & Steinunn Helga Lárusdóttir
 • Deliberative Teaching: Effects on Students’ Democratic Virtues, Klas Andersson

 http://www.tandfonline.com/toc/csje20/59/5#.Ve3SWH3LLIs

British Journal of Educational Technology (BJET)

British Journal of Educational Technology (BJET)


  Vol. 46, n°5, septembre 2015

  Open Data in Learning Technology

 
 • Editorial, Nick Rushby
 • Big Data and analytics in higher education: Opportunities and challenges, Ben Daniel
 • Natural learning case study archives, Robert W. Lawler
 • Analytical rubrics in higher education: A repository of empirical data, Catherine Hack
 • SCOOP: A measurement and database of student online search behavior and performance, Mingming Zhou
 • A dataset for education-related majors' performance measures with pre/post-video game practice , Elena Novak and Janet Lynne Tassell
 • A digital badging dataset focused on performance, engagement and behavior-related variables from observations in web-based university courses, Rudy McDaniel and Joseph R. Fanfarelli
 • MTF database: A repository of students' academic performance measurements for the development of techniques for evaluating team functioning, Chin-Min Hsiung and Xiang-Xiang Zheng
 • Cohort profile of the GOALS study: A large-scale research of physical activity in Dutch students, Renate H.M. de Groot, Martin L. van Dijk and Paul A. Kirschner
 • The Adult Learning Open University Determinants (ALOUD) study: Biological and psychological factors associated with learning performance in adult distance education, Joyce Neroni, Hieronymus J.M. Gijselaers, Paul A. Kirschner and Renate H.M. de Groot
 • How the young generation uses digital textbooks via mobile learning terminals: Measurement of elementary school students in China, Zhong Sun and Yuzhen Jiang
 • New ways of learning: Comparing the effectiveness of interactive online media in distance education with the European textbook tradition, Bernd J. Krämer, Jonas Neugebauer, Johannes Magenheim and Helga Huppertz
 • Impact of OER use on teaching and learning: Data from OER Research Hub (2013–2014), Robert Farrow, Rebecca Pitt, Beatriz de los Arcos, Leigh-Anne Perryman, Martin Weller and Patrick McAndrew
 • Massively Open Online Course for Educators (MOOC-Ed) network dataset, Shaun Kellogg and Achim Edelmann
 • A dataset from TIMSS to examine the relationship between computer use and mathematics achievement , Djordje M. Kadijevich
 • EU Kids Online II Dataset: A cross-national study of children's use of the Internet and its associated opportunities and risks, Sonia Livingstone, Kursat Cagiltay and Kjartan Ólafsson
 • Student activity and profile datasets from an online video-based collaborative learning experience, Estefanía Martín, Manuel Gértrudix, Jaime Urquiza-Fuentes and Pablo A. Haya
 • Longitudinal data on the effectiveness of mathematics mini-games in primary education, Marjoke Bakker, Marja Van den Heuvel-Panhuizen and Alexander Robitzsch
 • CyGaMEs Selene player log dataset: Gameplay assessment, flow dimensions and non-gameplay assessments, Debbie Denise Reese
 • Introducing engineering in elementary education: A 5-year study of teachers and students, Heidi A. Diefes-Dux
 • The synthesis approach to analysing educational design dataset: Application of three scaffolds to a learning by design task for postgraduate education students, Kate Thompson, Lucila Carvalho, Anindito Aditomo, Yannis Dimitriadis, Gregory Dyke, Michael A. Evans, Maryam Khosronejad, Roberto Martinez-Maldonado, Peter Reimann and Dewa Wardak
 • 3D face model dataset: Automatic detection of facial expressions and emotions for educational environments, Satyadhyan Chickerur and Kartik Joshi
 • Dataset of scientific inquiry learning environment, Choo-Yee Ting and Chiung Ching Ho
 • Determining the number of participants needed for the usability evaluation of e-learning resources: A Monte Carlo simulation, Mogamat Razeen Davids, Justin Harvey, Mitchell L. Halperin and Usuf M. E. Chikte
 • Measuring ICT use and contributing conditions in primary schools, Ruben Vanderlinde, Koen Aesaert and Johan van Braak
 • Survey of software literacy, behavior and personal traits of freshmen accounting majors, Yu Hsin Hung, Ray I. Chang and Chun Fu Lin
 • The open dataset on students’ perceptions of virtual learning environments in Ireland: Collaborating to listen to the student voice, Angelica Risquez, Damien Raftery and Eamon Costello
 • A dataset of factors that influence preservice teachers' intentions to use Web 2.0 technologies in future teaching practices, Farrah Dina Yusop
 • Datasets reflecting students' and teachers' views on the use of learning technology in a UK university, Maria Limniou, John J. Downes and Simon Maskell
 • Exploring TED talks as linked data for education, Davide Taibi, Saniya Chawla, Stefan Dietze, Ivana Marenzi and Besnik Fetahu
 • Classification of word levels with usage frequency, expert opinions and machine learning, Gihad N. Sohsah, Muhammed Esad Ünal and Onur Güzey
 • A dataset of three educational technology experiments on differentiation, formative testing and feedback, Carla Haelermans, Joris Ghysels and Fernao Prince
 • An automated essay-evaluation corpus of English as a Foreign Language writing, Yaoyi Jiang
 • Thesaurus dataset of educational technology in Chinese, Linjing Wu, Qingtang Liu, Gang Zhao, Huan Huang and Tao Huang
 • A Linked Dataset of medical educational resources, Stefan Dietze, Davide Taibi, Hong Qing Yu and Nikolas Dovrolis
 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjet.2015.46.issue-5/issuetoc?campaign=woletoc

Paedagogica Historica

Paedagogica Historica


  Vol. 51, n°5, octobre 2015

 
 • Contexts and functions of music in the Orbis sensualium pictus textbook by John Amos Comenius, Eva Szórádová
 • Sensorial experiences and childhood: nineteenth-century care for children with idiocy, Annemieke van Drenth
 • The solitude of rural teachers: Hebrew teachers in Galilee Moshavot at the beginning of the twentieth century, Yair Seltenreich
 • Ambassadors of the Swedish nation: national images in the teaching of the Swedish lecturers in Germany 1918–1945, Andreas Åkerlund
 • Mediatising childhood religion: the BBC, John G. Williams and collective worship for schools in England, 1940–1975, Stephen G. Parker
 • Between a contaminated past and a compromised future: the case of the Ghent Orphanages (1945–1984), Lieselot De Wilde & Bruno Vanobbergen

 http://www.tandfonline.com/toc/cpdh20/51/5#.Ve3R3X3LLIs

eJRIEPS - L e Journal de la recherche sur l'intervention en éducation physique et sport (eJRIEPS)

eJRIEPS - L e Journal de la recherche sur l'intervention en éducation physique et sport (eJRIEPS)


   N° 36, juillet 2015

 • Enseigner les arts du cirque au collège : une dévolution artistique, Joëlle Coasne et Monique Loquet
 • Dynamique de l’improvisation dans l’activité d’un enseignant en cours d’EPS : quelles relations avec les émotions et la spécialisation dans l’APSA enseignée ? Jérôme Visioli et Oriane Petiot
 • Analyse didactique clinique des savoirs enseignés par un entraineur en basket-ball, Romain Chonaki et Denis Loizon
 • Corrélation entre orientation tactique du jeu et quantité d’activité physique en badminton, Olivier Dieu>
 http://elliadd.univ-fcomte.fr/ejrieps/dernier_numero

Économie et statistique

Économie et statistique


   N° 477, JUILLET 2015

  Hérédité et mobilité sociale


 http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?reg_id=0&ref_id=ECO477

Administration et éducation

Administration et éducation


  N° 146, juin 2015

  Le numérique, une chance pour le système éducatif ?

 
 • Problématique : le numérique, une chance pour le système éducatif ? Marie-Françoise CROUZIER et Michel REVERCHON-BILLOT
 • Tous connectés ? Ni enfer, ni paradis, un monde à construire ensemble, Marie-Françoise CROUZIER
 • Éducation numérique : le modèle pédagogique et économique d’OpenClassrooms, Mathieu NEBRA
 • Un robot à l’école : l’éducation face aux défis du numérique, Bernard HUGONNIER
 • Le numérique : nouvelle pédagogie et nouvelle rhétorique ?, Alain BOISSINOT
 • Une politique documentaire d’avant-garde : l’exemple de l’université de Tours, Franck ESTAY
 • Le numérique dans le management public : un terreau d’innovation…, Anne-Marie IDRAC>
 • Numérique et éducation : encore un coup de « tablette magique » ?, Pascal PLANTARD
 • Compétences numériques des élèves : de quoi parle-t-on ?, Jean-Pierre VÉRAN
 • Faut-il avoir peur des jeux vidéo ?, Jean-Clément MARTIN
 • Avec le numérique, tous écrivains en devenir ?, Après le livre, réinventer le français, Jean-Michel LE BAUT
 • Le numérique dans le quotidien de la classe : des évolutions profondes, des conséquences encore trop peu perçues, Daniel AUVERLOT
 • Les apprentissages à l’heure des technologies cognitives numériques, Chun-Yen CHANG et Charles TIJUS et Elisabetta ZIBETTI
 • Numérique et éducation : promesses et défis, Joël DE ROSNAY
 • La révolution MOOC, Isabelle GONON
 • Création de nouveaux outils et de nouveaux services, Jean-Marc MERRIAUX et Jérôme SALTET
 • Une brève histoire des ressources éducatives libres, Anne BOYER
 • Apport des Learning Analytics, Geoffray BONNIN et Anne BOYER
 • La transformation des espaces de formation à l’ère du numérique, Clara DANON
 • Espaces scolaires et outils numériques : des temporalités et des usages à concilier, Annie BALLARIN
 • Vie scolaire et usage du numérique: La parole de l’élève, Bruno DEVAUCHELLE
 • Numérique :point de vue d’élève, Lucas WOZNIAK
 • De l’usage du numérique en formation des adultes, Paul SANTELMANN
 •  
 •  http://www.education-revue-afae.fr/pagint/revue/sommaire.php?id_numero=23

Note d'information - DEPP

Note d'information - DEPP


  N° 25, août 2015

  Acquis des élèves au collège : les écarts se renforcent entre la sixième et la troisième en fonction de l'origine sociale et culturelle


 http://www.education.gouv.fr/cid91463/acquis-des-eleves-au-college-les-ecarts-se-renforcent-entre-la-sixieme-et-la-troisieme-en-fonction-de-l-origine-sociale-et-culturelle.html

Note d'information - Enseignement supérieur et recherche

Note d'information - Enseignement supérieur et recherche


  N° 15-06, août 2015

   Les étudiants inscrits dans les universités françaises en 2014-2015

 http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2015/61/5/NI_15.06_-_Universites_2014-2015_454615.pdf

Éducation et didactique

Éducation et didactique


  Vol. 9, n° 1, mai 2015

 
 • Les connaissances professionnelles des enseignants et leur évolution à travers une analyse de l’activité. Une étude de cas en physique au collège, Alain Jameau
 • Inclusion en cours d’histoire dans une classe de 5e de collège : une étude de cas, Marie Toullec-Théry et Véronique Pineau
 • Mondes, transitions intermondaines et kairos didactique pragmatiste en démarche d’investigation en physique, Bernard Calmettes
 • Genres et compositeurs déclarés être écoutés en éducation musicale au collège, en France : enjeux didactiques et sociologiques, Odile Tripier-Mondancin
 • Recherche en didactique et développement professionnel d’enseignants d’Éducation physique et sportive, Stéphane Brau-Antony
 • Un schéma vaut-il mieux qu’un long discours ?, Damien Givry et Colette Andreucci
 • The meaning of knowing what is to be known, Ingrid Carlgren, Pernilla Ahlstrand, Eva Björkholm et Gunn Nyberg
 •  
 •  http://educationdidactique.revues.org/

RDST - Recherches en didactique des sciences et des technologies

RDST - Recherches en didactique des sciences et des technologies


   N) 11, 2015

   Les cadres théoriques et méthodologiques

  Dossier
 • Quels cadres théoriques et méthodologiques pour quelles recherches en didactique des sciences et des technologies ? Yann Lhoste, Christian Orange
 • Analyse comparée de séances de géologie à l'école primaire. Problématisation et action conjointe élève-professeur, Jérôme Santini, Patricia Crépin-Obert
 • Articulation des niveaux microscopiques et mésoscopiques dans les analyses de pratiques de classe à partir de vidéos, Andrée Tiberghien, Patrice Venturini
 • L'étude du discours d'un scientifique : éclairage sur le processus de dépassement d'obstacles et perspectives didactiques, Manel Dhouibi, Patricia Schneeberger, Maryse Rebière
 • Développer des pratiques d'enseignement des sciences et des technologies : selon quels critères et dans quelle perspective ? Christine Couture, Liliane Dionne, Lorraine Savoie-Zajc Emmanuelle Aurousseau
Varia
  Mondes possibles et fiction réaliste. Des albums de jeunesse pour modéliser en science à l'école primaire, Mohamed Soudani, Jean-Loup Héraud, Olfa Soudani, Catherine Bruguière
 • Approcher l'identité professionnelle d'enseignants universitaires de physique : un levier pour initier des changements de pratiques pédagogiques, Cécile de Hosson, Nicolas Décamp, Émilie Morand, Aline Robert
 •  
 •  http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?fa=AlertAdd&gcoi=29021100704240&format_id=4&email=annie.feyfant@ens-lyon.fr

Revue internationale de l’éducation familiale

Revue internationale de l’éducation familiale


  N° 36, 2014/2

  École-famille-communauté

  Dossier
 • Présentation du dossier. Des pratiques de collaboration école-famille-communauté et d’implication parentale efficaces, Serge J. Larivée, Débora Poncelet
 • La loi pour la refondation de l’école en France, Vers de nouveaux rapports entre famille, école et temps libre ?, Olivier Prévôt
 • Les programmes d’implication parentale efficaces en milieux défavorisés : une recension des écrits, Serge J. Larivée, François Larose
 • Rôle parental, sentiment de compétence et engagement des parents dans le cursus scolaire de leur enfant, Débora Poncelet, Christophe Dierendonck, Sylvie Kerger et Giovanna Mancuso
 • Relations entre l’implication parentale dans la scolarité et les performances scolaires de l’enfant : que faut-il retenir des études empiriques ? Youssef Tazouti
 • Opinion parentale sur des pratiques efficaces de collaboration école-famille au primaire, Catherine Dumoulin, Pascale Thériault et Joëlle Duval
 •  
 •  http://dedi.cairn.info/NL/NewsHTM/newsletter_RIEF_036.htm

Νote d'analyse

Νote d'analyse


  N°34, août 2015

   Lutter contre l'illettrisme : un impératif économique et social


 http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/notes_danalyse_ndeg34_-_web.pdf

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

InfoNews

Το Διαπανεπιστημαικό Δίκτυο HepNet
ενημερώνει για την έκδοση του 5ου μηνιαίου ενημερωτικού του Δελτίου InfoNews
για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη και τον Κόσμο.
Το 5ο τεύχος του ενημερωτικού Δελτίου InfoNews μπορεί κανείς να το βρει στην ιστοσελίδα του Δικτύου:  

http://hepnet.upatras.gr/