Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

L'UNIVERSITÉ AU DIAPASON DU MARCHÉ

L'UNIVERSITÉ AU DIAPASON DU MARCHÉ


Une sociologie du changement curriculaire dans les universités françaises

Sophia Stavrou 


http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=54126&razSqlClone=1

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ: ΣΧΕΔΊΑΣΗ, ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ: ΣΧΕΔΊΑΣΗ, ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
http://kek.upatras.gr/courses/research-educational-programmes/

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

The OECD Handbook for Innovative Learning Environments

The OECD Handbook for Innovative Learning Environments


  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD )

 06/2017http://www.oecd-ilibrary.org/deliver/fulltext?itemId=/content/book/9789264277274-en&mimeType=freepreview&redirecturl=http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/the-oecd-handbook-for-innovative-learning-environments_9789264277274-e

Starting Strong 2017

Starting Strong 2017


 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD )

 06/2017


http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/starting-strong-v_9789264276253-en#.WWjb78atKWZ

The Funding of School Education: Connecting Resources and Learning

The Funding of School Education: Connecting Resources and Learning


 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD )

 06/2017


http://www.oecd.org/edu/the-funding-of-school-education-9789264276147-en.htm?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=The%20Funding%20of%20School%20Education&utm_campaign=OECD%20Education%20and%20Skills%20Newsletter%3A%20June%202017&utm_term=d

The Critical Importance of Costs for Education Decisions

The Critical Importance of Costs for Education Decisions


 National Center for Education Statistics (NCES)

  06/2017https://ies.ed.gov/ncee/pubs/REL_2017274/pdf/REL_2017274.pdf

Rapport 2016 du médiateur de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur

Rapport 2016 du médiateur de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur


  Claude Bisson-Vaivre

 Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

 06/2017http://cache.media.education.gouv.fr/file/Racine/19/3/2017_rapport_mediateur_bdef_788193.pdf

Revista Iberoamericana de Educación a Distancia (RIED)

Revista Iberoamericana de Educación a Distancia (RIED)


   Vol. 20, n° 2, 7-12/2017

 La integración efectiva del dispositivo móvil en la educación y en el aprendizaje


Artículo Editorial
 • Educación a distancia y virtual: calidad, disrupción, aprendizajes adaptativo y móvil, Lorenzo García Aretio
Monográfico
 • Presentación. La integración efectiva del dispositivo móvil en la educación y en el aprendizaje, María Soledad Ramírez-Montoya, Francisco José García-Peñalvo
 • Revisión de la literatura sobre dispositivos móviles en la universidad española, Julio César Mateus, Sue Aran-Ramspott, Maria-Jose Masanet
 • Entornos personales de aprendizaje móvil: una revisión sistemática de la literatura, Patricio Humanante-Ramos, Francisco García-Peñalvo, Miguel Conde-González
 • Realidad Aumentada y Navegación Peatonal Móvil con contenidos Patrimoniales: Percepción del aprendizaje, Jorge Joo Nagata, Fernando Martínez Abad, José Rafael García-Bermejo Giner
 • Agenda colaborativa para el aprendizaje de idiomas: del papel al dispositivo móvil, Anke Berns, Manuel Palomo Duarte, José Luis Isla Montes, Juan Manuel Dodero Beardo, Pablo Delatorre
 • Educating Urban Designers using Augmented Reality and Mobile Learning Technologies / Formación de Urbanistas usando Realidad Aumentada y Tecnologías de Aprendizaje Móvil, David Fonseca Escudero, Ernest Redondo, Albert Sánchez, Francesc Valls
 • Dispositivos móviles y realidad aumentada en el aprendizaje del alumnado universitario, Julio Cabero Alemanra, Barbara Fernández Róbles, Verónica Marín Díaz
 • El enfoque flipped learning en estudios de magisterio: percepción de los alumnos, Déborah Martín R., Javier Tourón
 • Smartphones in the teaching of Physics Laws: Projectile motion| El teléfono inteligente en la enseñanza de las Leyes de la Física: movimiento de proyectiles, Pablo Martín-Ramos, Manuela Ramos Silva, Pedro Sidonio Pereira da Silva
 • Implementação de mídias em dispositivos móveis: um framework de aplicação em grande escala na educação a distância, Ana Luisa Mülbert, Alice Theresinha Cybis Pereira
 • Uso de la tableta digital en entornos universitarios de aprendizaje a distancia, Martha Vanessa Agila-Palacios, María Soledad Ramirez-Montoya, Ana García-Valcárcel, Jennifer Samaniego-Franco
 • Motivación e innovación: Aceptación de tecnologías móviles en los maestros en formación, José Carlos Sánchez-Prieto, Susana Olmos-Migueláñez, Francisco José García-Peñalvo
 • Un modelo basado en el Clasificador Naïve Bayes para la evaluación del desempeño docente, Guadalupe Gutiérrez Esparza, Lourdes Margain Fuentes, Juana Canul Reich, Tania Aglaé Ramírez del Real
 • Mobile Learning em aulas de campo: um estudo de caso em Geologia, Edgar Marçal, Rossana Maria de Castro Andrade, Windson Vianahttp://revistas.uned.es/index.php/ried/issue/view/1035

Journal of Philosophy of Education

Journal of Philosophy of Education


  Vol. 51, n°2, 5/2017


 • Knowing ‘Wh’ and Knowing How: Constructing Professional Curricula and Integrating Epistemic Fields, CHRISTOPHER WINCH
 • On the Meeting of the Moral and the Aesthetic in Literary Education, ANDRÉS MEJÍA and SILVIA EUGENIA MONTOYA
 • Political and Aesthetic Equality in the Work of Jacques Rancière: Applying his Writing to Debates in Education and the Arts, JANE MCDONNELL
 • The Archaeology of Heroes: Carlyle, Foucault and the Pedagogy of Interdisciplinary Narrative Discourse, LOUISE CAMPBELL
 • Minima Pedagogica: Education, Thinking and Experience in Adorno, ITAY SNIR
 • Education, Learning and Freedom, GEOFFREY HINCHLIFFE
 • A Janus-faced Approach to Learning. A Critical Discussion of Habermas' Pragmatic Approach, SALVATORE ITALIA
 • For Example? A Philosophical Case Study of Some Problems When Abstract Educational Theory Ignores Concrete Practice, CLINTON GOLDING
 • Levelling and Misarchism: A Nietzschean Perspective on the Future of Democratic Educational Institutions, TADEJ PIRC
 • The Exilic Classroom: Spaces of Subversion, ANDREW J. BROGAN
 • Levinas: Ethics or Mystification?, ALISTAIR MILLER
 • The Educational Importance of Deep Wonder, ANDERS SCHINKEL


http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jope.2017.51.issue-2/issuetoc?campaign=woletoc

Bordón. Revista de Pedagogía

Bordón. Revista de Pedagogía


  Vol. 69, n° 3, 7-9/ 2017

Thème :  MONOGRÁFICO TIC Y EDUCACIÓN INCLUSIVA


Presentación Editorial
 • TIC PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA, Verónica Marín
Artículos
 • DEVELOPING INCLUSIVE PRACTICES WITH TECHNOLOGIES FOR ONLINE TEACHING AND LEARNING: A THEORETICAL PERSPECTIVE, Don Passey
 • LAS TIC Y LOS ESCOLARES DEL MEDIO RURAL, ENTRE LA BRECHA DIGITAL Y LA EDUCACIÓN INCLUSIVA, Noelia Morales Romo
 • DESARROLLO DE COMPETENCIAS TIC Y PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LA FORMACIÓN INICIAL PRÁCTICA DEL PROFESORADO, Mª del Mar Maestre Espejo, Oscar Nail Kröyer, Antonio Jesús Rodríguez-Hidalgo
 • APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA UNIVERSIDAD: AYUDANDO A LA ESCUELA A ATENDER A LA DIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS TIC, África María Cámara Estrella, Elena María Díaz Pareja, Juana María Ortega Tudela
 • VALORACIONES DE LOS ESTUDIANTES MEXICANOS Y ESPAÑOLES SOBRE EL USO DE LAS TIC COMO RECURSO PARA TRABAJAR LA EDUCACIÓN INCLUSIVA, Begoña Esther Sampedro Requena, Guadalupe Aurora Maldonado Berea
 • ANALYZING TEXT COHESION IN ONLINE LEARNING ENVIRONMENTS: IMPLICATIONS FOR STUDENTS WITH READING DIFFICULTIES, Mary F. Rice
 • THE RELATIONSHIPS BETWEEN AUGMENTED REALITY AND INCLUSIVE EDUCATION IN HIGHER EDUCATION, Verónica Marín-Díaz
 • CONOCIMIENTOS SOBRE EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD (TDAH) EN FUTUROS PROFESIONALES DEL ÁMBITO ESCOLAR, Javier Gil Flores, Alejandro Megías Iglesias
 • COTOS ESCOLARES: ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EN LA ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX, José Damián López Martínez, Luisa López Banet
 • ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA QUE DA ACCESO A LA UNIVERSIDAD: COMPARACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, Judit Ruiz Lázaro, Coral González Barberahttps://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON/issue/view/3081

Revista de Psicodidáctica

Revista de Psicodidáctica


 Vol. 22, n° 1, 1-6/2017


 • Assessment of Distorted Thoughts about Women and Violence in Basque-speaking Secondary School Students / Evaluación de Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer y la Violencia en Estudiantes Vascoparlantes de Enseñanzas Medias, Silvia Ubillos Landa, Eider Goiburu Moreno, Alicia Puente Martinez, Juan Pablo Pizarro Ruiz, Enrique Echeburúa Odriozola
 • Team Potency and Cooperative Learning in the University Setting / Potencia de equipo y aprendizaje cooperativo en el ámbito universitario, Benito León del Barco, Santiago Mendo Lázaro, Elena Felipe Castaño, María Isabel Polo del Río, Fernando Fajardo Bullón
 • The Role of Personal Characteristics and School Characteristics in Explaining Teacher Job Satisfaction / Características personales y de los centros educativos en la explicación de la satisfacción laboral del profesorado, Javier Gil-Flores
 • School Violence and Attitude Toward Authority of Student Perpetrators of Cyberbullying / Violencia escolar y actitud hacia la autoridad de estudiantes agresores de cyberbullying, Jessica Ortega-Barón, Sofía Buelga, María Jesús Cava, Eva Torralba
 • The Values Associated with the Sport: Analysis and Evaluation of Sportspersonship / Los valores asociados al deporte: análisis y evaluación de la Deportividad, Luis María Iturbide Luquin, Paula Elosua Olidén
 • Multidimensionality of Social Competence: Measurement of the Construct and its Relationship with Bullying Roles / Multidimensionalidad de la competencia social: Medición del constructo y su relación con los roles del bullying, Olga Gómez-Ortiz, Eva María Romera Félix, Rosario Ortega-Ruiz
 • Positive Emotions, Autonomy Support and Academic Performance of University Students: The Mediating Role of Academic Engagement and Self-Efficacy / Emociones positivas, apoyo a la autonomía y rendimiento de estudiantes universitarios: El papel mediador, Xavier Oriol, Michelle Mendoza Lira, Carmen G. Covarrubias, Víctor Molina
 • Cognitive Profile in Learning Mathematics with Open Calculation Based on Numbers (ABN) Algorithm / Perfil cognitivo asociado al aprendizaje matemático con el método algoritmo abierto basado en números (ABN), Estivaliz Aragón, M. Carmen Canto, Esperanza Marchena, José I. Navarro (Universidad de Cádiz), Manuel Aguilar
 • Attitudinal Trends of Teachers-in-Training on Transformative Environmental Education / Tendencias actitudinales del profesorado en formación hacia una Educación Ambiental transformadora, Uxío Pérez-Rodríguez, Mercedes Varela-Losada, María-Asunción Lorenzo-Rial, Pedro Vega-Marcote
 • Multiple Intelligences and Curriculum Implementation: Progress, Trends and Opportunities / Inteligencias múltiples e implementación del currículo: Avances, tendencias y oportunidades, Leidy Evelyn Díaz Posada, Sandra Patricia Varela Londoño, Lilian Patricia Rodríguez Burgoshttp://www.ehu.eus/ojs/index.php/psicodidactica/issue/view/1556

Comunicar

Comunicar


 N° 52, 7/2017

  Cerebro social e inteligencia conectiva


Dossier
 • La Neurociencia para la innovación de contenidos en la televisión pública europea / Neuroscience for Content Innovation on European Public Service Broadcasters, Verónica Crespo-Pereira, Vigo (España), Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, A Coruña (España) & Francisco Campos-Freire, Santiago de Compostela (España)
 • Evaluación de las respuestas emocionales a la publicidad televisiva desde el Neuromarketing / Evaluation of Emotional Responses to Television Advertising through Neuromarketing, Antonio Baraybar-Fernández, Madrid (España), Miguel Baños-González, Madrid (España), Óscar Barquero-Pérez, Madrid (España), Rebeca Goya-Esteban, Madrid (España) & Alexia de-la-Morena-Gómez, Madrid (España)
 • Inteligencia conectiva para la educación matemática infantil / Connective Intelligence for Childhood Mathematics Education, María-Luisa Novo, Valladolid (España), Ángel Alsina, Girona (España), José-María Marbán, Valladolid (España) & Ainhoa Berciano, Bilbao (España)
 • El procesamiento cognitivo en una app educativa con electroencefalograma y «Eye Tracking» / The Cognitive Processing of an Educational App with EEG and 'Eye Tracking', Ubaldo Cuesta-Cambra, Madrid (España), José-Ignacio Niño-González, Madrid (España) & José Rodríguez-Terceño, Madrid (España)
 • La eficacia comunicativa en la educación: potenciando las emociones y el relato / Communication Efficiency in Education: Increasing Emotions and Storytelling, Joan Ferrés, Barcelona (España) & Maria-Jose Masanet, Barcelona (España)
Caleidoscopio
 • M-learning y realidad aumentada: Revisión de literatura científica en el repositorio WoS / M-learning and Augmented Reality: A Review of the Scientific Literature on the WoS Repository, Javier Fombona, Oviedo (España), Ángeles Pascual-Sevillana, Oviedo (España) & MariCarmen González-Videgaray, Ciudad de México (México)
 • Evaluación formativa, competencias comunicativas y TIC en la formación del profesorado / Formative assessment, communication skills and ICT in Initial Teacher Education, Rosario Romero-Martín, Zaragoza (España), Francisco-Javier Castejón-Oliva, Madrid (España), Víctor-Manuel López-Pastor, Valladolid (España) & Antonio Fraile-Aranda, Valladolid (España)
 • La música y sus significados en los audiovisuales preferidos por los niños / Music and its Significance in Children Favourite Audiovisuals, Amparo Porta Navarro, Castellón (España) & Lucía Herrera, Granada (España)
 • Fomentando la alfabetización ética de los adolescentes en publicidad en Educación Secundaria / Promoting Adolescents’ Moral Advertising Literacy in Secondary Education, Britt Adams, Gante (Bélgica), Tammy Schellens, Gante (Bélgica) & Martin Valcke, Gante (Bélgica)
 • Lectura digital en la competencia lectora: La influencia en la Generación Z de la República Dominicana / Digital Reading and Reading Competence – The influence in the Z Generation from the Dominican Republic, Cristina Amiama-Espaillat, Santo Domingo (República Dominicana) & Cristina Mayor-Ruiz, Sevilla (España)


https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=revista&numero=actual

European Journal of Teacher Education

European Journal of Teacher Education


  Vol. 40, n°3, 7/ 2017

 Practice, Theory and Research in Initial Teacher Education: International Perspectives


 • Practice, theory and research in initial teacher education: international perspectives, Maria Assunção Flores
 • Teacher education around the world: What can we learn from international practice?, Linda Darling-Hammond
 • Research-based insights on initial teacher education in Spain, Juana M. Sancho-Gil 
 • Theory, practice and research in initial teacher education in Brazil: challenges and alternatives, Maria Inês Marcondes, Vânia Finholdt Angelo Leite & Rosane Karl Ramos
 • Initial teacher education in Russia: connecting theory, practice and research, Roza A. Valeeva 
 • The contribution of graduation research to school development: graduation research as a boundary practice, Marco Snoek, Judith Bekebrede, Fadie Hanna, Theun Creton & Hester Edzes
 • The challenges to discussing emotionally loaded stories in Finnish teacher education, Erkki T. Lassila, Katri Jokikokko, Minna Uitto & Eila Estola
 • Modelling and validating the learning opportunities of preservice language teachers: on the key components of the curriculum for teacher education
  Johannes König 
 • Comparing the effectiveness of two models of initial teacher education programmes in Israel: concurrent vs. consecutive, Ruth Zuzovsky & Smadar Donitsa-Schmidthttp://www.tandfonline.com/toc/cete20/40/3

Revista Iberoamericana de Educación

Revista Iberoamericana de Educación


  N° especial 74/1, 6/2017


 • Calidad en la enseñanza en educación superior del Centro Universitario del Norte, Universidad de Guadalajara, México, Rosa María Ortega Sánchez y Katya González Jiménez
 • Sobre la enseñanza de las ciencias naturales, José Antonio Chamizo y Yosajandi Pérez
 • Experiencia de formación del profesorado basada en el contexto ciudad-escuela, Marisol Lopera Pérez
 • Trascendencia de un programa de posgrado en sus egresados, Ofelia Contreras Gutiérrez y María Esther Urrutia Aguilar
 • Formação profissional para a docência em contextos educacionais inclusivos. Análise de projetos pedagógicos de cursos do Brasil e da Espanha, Khaled Omar Mohamad El Tassa, Alvaro Sicilia Camacho e Gilmar de Carvalho Cruz
 • Contribuição do Sistema de gestão de aprendizagem (LMS) para a gestão do conhecimento corporativo, Maria Helena Mauro e outros
 • Gestión del clima social escolar desde el liderazgo educativo, Richar Parra Robledo
 • Brainstorming como recurso docente para desarrollar competencia investigadora, Isabel Legaz Pérez, Laura Gutiérrez González y Aurelio Luna Maldonado
 • La participación en clase en alumnos universitarios: factores disposicionales y situacionales, Elena Rueda Pineda y otros
http://rieoei.org/rie_contenedor.php?numero=rie741

Revista de Educación

Revista de Educación


  N° 377, 7-9/2017


 • Incentivos salariales para el profesorado vinculados con el rendimiento de los estudiantes: análisis y propuestas, considerando el modelo catalán, Josep-Oriol Escardíbul Ferrá
 • Educación bilingüe, streaming y metas sociales en estudiantes de secundaria, Javier Fernández-Río, David Hortigüela Alcalá, Ángel Pérez Pueyo
 • Acceso a las TIC y rendimiento educativo: ¿una relación potenciada por su uso? Un análisis para España, María Verónica Alderete, Gisela Di Meglio, María Marta Formichella
 • Imagen y libros de texto de Historia en Educación Primaria: estudio comparativo a partir de un análisis cualitativo, Juan Carlos Bel Martínez
 • El Plan Dalton en España: Recepción y Apropiación (1920-1939), María del Mar Del Pozo Andrés, Sjaak Braster
 • Percepción del maltrato entre iguales en educación infantil y primaria, Pedro Miguel González Moreno, Héctor Gutiérrez Rodríguez, Mirian Checa Romero
 • “Otro niño lo escribió así”. Ayuda educativa y resultados de actividades de escritura inventada, Margarida Alves Martins, Liliana Salvador, Manuel Montanero Fernández
 • Gitanos en la Universidad: Un estudio de caso de trayectorias de éxito en la Universidad de Sevilla, Teresa Padilla Carmona, José González-Monteagudo, Alejandro Soria Vílchezhttp://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/2017/377.html

Paedagogica Historica

Paedagogica Historica


  Vol. 53, n°4, août 2017


 • Teaching children the geography of England and Wales: an analysis of selected Georgian and Victorian textbooks and educational pastimes, Jane Dove
 • Games of character: team sports, games, and character development in Victorian public schools, 1850–1900, Gideon Dishon
 • “Education, empire and the heterogeneity of investigative modalities”: a reassessment of colonial surveys on indigenous Indian education, Ankur Kakka
 • Education under the shadow of politics: school buildings in Cyprus during the British colonial period, Nilay Bilsel & Özgür Dinçyürek
 • “The school career of the child as a unity”: John Newsom’s involvement with the BBC, 1934–1971, Lottie Hoare
 • Rethinking Taiwanese nationality and subjectivity: implications from language issues in colonial Taiwan in the 1920s, Hsuan-Yi Huang http://orcid.org/0000-0001-6470-8938
 • Japan’s colonial policies – from national assimilation to the Kominka Movement: a comparative study of primary education in Taiwan and Korea (1937–1945), Huan-Sheng Peng & Jo-Ying Chu
 • Child in a form: the definition of normality and production of expertise in teacher statement forms – the case of northern Finland, 1951–1990, Anne Koskela & Kaisa Vehkalahti
 • Teaching ancient Greek history in Greek compulsory education: textual and ideological continuities and discontinuities, Konstantina Papakostahttp://www.tandfonline.com/toc/cpdh20/53/4

Journal of Research in Science Teaching (JRST)

Journal of Research in Science Teaching (JRST)


  Vol. 54, n°6, août 2017


 • Expectancy-value and children's science achievement: Parents matter, Julie A. Thomas and Kamden K. Strunk
 • Applying a goal-driven model of science teacher cognition to the resolution of two anomalies in research on the relationship between science teacher education and classroom practice ,
 • Todd L. Hutner and Arthur B. Markman
  Defining and characterizing ecosystem services for education: A Delphi study, John Ruppert and Ravit Golan Duncan
 • Resistance to dialogic discourse in SSI teaching: The effects of an argumentation-based workshop, teaching practicum, and induction on a preservice science teacher, Ahmet Kilinc, Umit
 • Demiral and Tezcan Kartal
 • The increasingly important role of science competency beliefs for science learning in girls, Paulette Vincent-Ruz and Christian D. Schunnhttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tea.v54.6/issuetoc?campaign=woletoc

Educational Research


  Vol. 59, n°2, juin 2017

   Evidence-informed practice in education: meanings and applications


 • Evidence-informed practice in education: meanings and applications, Julie Nelson & Carol Campbell
 • Supporting evidence use in networked professional learning: the role of the middle leader, Danielle LaPointe-McEwan, Christopher DeLuca & Don A. Klinger
 • Combining the best of two worlds: a conceptual proposal for evidence-informed school improvement, Chris Brown, Kim Schildkamp & Mireille D. Hubers
 • What can evidence-use in practice learn from evidence-use in policy?, Mark Rickinson, Kate de Bruin, Lucas Walsh & Matthew Hall
 • What do teachers need? An exploration of evidence-informed practice for classroom assessment in Ontario, Amanda Cooper, Don A. Klinger & Patricia McAdie
 • Developing a knowledge network for applied education research to mobilise evidence in and for educational practice, Carol Campbell, Katina Pollock, Patricia Briscoe, Shasta Carr-Harris & Stephanie Tuters
 • How educational ideas catch on: the promotion of popular education innovations and the role of evidence, Nathalie Carrier
 • Research practice partnerships: a strategy for promoting evidence-based decision-making in education, Laura Wentworth, Christopher Mazzeo & Faith Connollyhttp://www.tandfonline.com/toc/rere20/59/2

Diversité Ville-École-Intégration

Diversité Ville-École-Intégration


 N° 188, 2ème trimestre 2017

  Justice et droit à l'école


 • Entretien avec JACQUES TOUBON : « Connaître le droit, ses droits, est aussi une manière de mieux les faire appliquer »
 • Entretien avec DENIS SALAS : « C’est un adulte qui est le vecteur de la rencontre des jeunes avec la loi »
1. La justice (en questions) à l’école
 • De la question des droits au sentiment de justice à l’école / VALÉRIE CAILLET
 • L’enseignant et le juriste : réflexions et émotions / ANTONY TAILLEFAIT
 • 3 questions à l’AVIDEJ / ALEXA CHAPOTEL, NÉVINE LAHLOU
 • Construction et statut de la règle dans les établissements scolaires / AGNÈS GRIMAULT-LEPRINCE
 • Justice préventive et restaurative à l’école / MYRIAM OUAFKI
 • Les personnels de direction et l’usage du droit / JEAN-PIERRE OBIN
 • Entretien avec EMMANUEL LAMBERT : « La médiation est un véritable processus d’autonomie et de responsabilisation »
 • Les médiateurs, tisserands du lien social en contexte migratoire / TEMOIGNAGE MICHÈLE GUILLAUME-HOFNUNG
 • Entretien avec NATACHA DUMAY : « Être médiateur, ce n’est pas être juge »
2. L’éducation au droit
 • Former le citoyen au droit. Un impératif pour l’éducation à la citoyenneté / FRANÇOIS AUDIGIER
 • L’enseignement moral et civique, la règle et le droit / PIERRE KAHN
 • Enseigner la loi et les valeurs de la République. Quelles pratiques de classe pour la formation du citoyen ?/ TÉMOIGNAGE DENIS SESTIER
 • L’éducation au droit et à la règle. TÉMOIGNAGE / JEAN-FRANÇOIS VINCENT
 • Pédagogie Freinet et construction de la citoyenneté. TÉMOIGNAGE / CATHERINE CHABRUN
 • Droit et réciprocité. TÉMOIGNAGE / CLAIRE HÉBER-SUFFRIN
 • Éducation au droit par le débat. Des compétences sociales pour un comportement citoyen. TÉMOIGNAGE / FRANÇOISE BRÜCHER-WERCKMANN
 • L’éducation au droit pour accompagner le devenir citoyen des enfants. TÉMOIGNAGE / GUILLAUME ALBERT
 • Mettre en actes l’éducation aux droits et au droit. TÉMOIGNAGE / SYLVIE TOUCHARD
3. L’accès aux droits des jeunes
 • Agir sur le non-recours aux droits. Le travail d’accueil d’une association de lutte contre le décrochage scolaire / BENJAMIN VIAL
 • Les jeunes délinquants et les lois. Le cas de Marseille / DAPHNÉ BIBARD
 • Les mineurs privés de liberté… point d’accès au droit ? / NADIA BEDDIAR
 • Le droit à une éducation scolaire de qualité pour les Roms / JEAN-PIERRE LIÉGEOIS
 • Aux frontières du droit : les jeunes isolés étrangers. TÉMOIGNAGE / JEAN-PIERRE FOURNIER
 • L’accès au droit pour l’accès aux droits. TÉMOIGNAGE / DOMINIQUE SEGETCHIAN
 • Droits des mineurs et protection des données personnelles à l’ère numérique : TÉMOIGNAGE / SOPHIE VULLIET-TAVERNIER
 • Laïcité : de la confusion à l’apaisement. TÉMOIGNAGE / Le Cercle des enseignant.e.s laïques


https://www.reseau-canope.fr/notice/diversite-n-188-2e-trimestre-2017.html#content

Éducation et didactique

Éducation et didactique


  N°11-1, 2°17


Varia
 • Les dialectiques contrat / milieu, réticence / expression et conformité / performance en entraînement sportif de haut niveau. Exemplification par la comparaison de deux épisodes mettant en scène des dyades entraîneur / lanceur, Maël Le Paven
 • Évaluation de la lecture au CP : mise en œuvre d’une approche multiple, Marc Vantourout et Sylvette Maury
 • Accompagner la professionnalisation des formateurs en simulation médicale, Bruno Bastiani, Bernard Calmettes, Vincent Minville et Fouad Marhar
 • L’intégration d’une langue seconde dans l’enseignement des sciences physiques : quels termes pour quels savoirs en tronc commun et discipline non linguistique ? Jean-Philippe Maitre
 • Romans historiques pour la jeunesse et construction de savoirs scolaires en histoire (cycle 3), Sylvie Lalagüe-Dulac
Quatre réactions à l'article de Plans, Takes and Mis-Takes paru dans le précédent numéro
 • Gagner de l'adhérence, Timothy Koschmann
 • L’art comme action située : une lecture de Plans, takes, and mis-takes, Yaël Kreplak
 • The recognizability and consequentiality of mistakes: Some notes on the article by Klemp et al. , Oskar Lindwall, Bryn Evans et Claes Reit
 • “Plans, Takes, and Mis-takes”: A Commentary, Jim Garrisonhttp://educationdidactique.revues.org

Formation Emploi : revue française de sciences sociales

Formation Emploi : revue française de sciences sociales


  N° 138, juin 2017

 La professionnalisation dans l'enseignement supérieur : formes et effets variés


 • Introduction - Professionnalisation dans l’enseignement supérieur : des attendus institutionnels à leur mise en œuvre,  C. Crespy, Ph. Lemistre
 • Comment la professionnalisation à l’université s’articule aux initiatives européennes et internationales.Une comparaison France/République tchèque, J. Kavka
 • Entre universitarisation et « professionnalisation » : la formation des assistant-e-s de service social, en France et en Italie,  R. Iori
 • De la professionnalité des étudiants à leur employabilité, n’y a-t-il qu’un pas ? C. Béduwé, V. Mora
 • L’alternance à l’université, quel effet propre sur l’insertion ? N. Beaupère, X. Collet, S. Issehnane
 • La mosaïque de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur : structuration et croissance de l’offre de places, A. Pierrel
 • Les universités françaises à l’heure de la formation tout au long de la vie : une ultime chance d’ouverture aux adultes ? I. Borras, N. Bosse
 • La professionnalisation des universités par la formation continue des adultes : une comparaison Québec-France, P. Doray, C. Manifet
 • Fabriquer / devenir un enseignant du supérieur professionnalisant. Le tutorat en IUT, S. Tralongo
 • Postface Logiques d’expansion de l’enseignement supérieur, modèle de financement et professionnalisation : une approche historique, V. Carpentier


http://www.cereq.fr/index.php/publications/Formation-emploi/La-professionnalisation-dans-l-enseignement-superieur-formes-et-effets-varies

Administration et éducation

Administration et éducation


 N° 154, juin 2017

  Les ESPE : entre refondation et préparation de l’avenir


Refonder la formation des enseignants: pour quoi faire ?
 • Cinq questions sur la formation des maîtres, Alain BOISSINOT
 • Comment organiser des savoirs de référence pour la formation des
 • enseignants ? Olivier REY
 • Former des enseignants pour une école « numérique » et « postmoderne », Éric BRUILLARD
 • L’enjeu de la formation des enseignants dans une société apprenante Interview de François TADDEI,directeur du Centre de Recherches Interdisciplinaires (Université Paris Descartes/INSERM) Alain MICHEL et Michèle SELLIER
 • Quelle évolution des concours de recrutement des enseignants ? Pierre DESBIOLLES
 • L’impact économique de la formation des enseignants, une mesure indirecte, Mohamed HARFI
Le point de vue des acteurs: une vision partagée ?
 • Historique de la mise en œuvre de la loi de juillet 2013, Jean-Michel JOLION
  Un bilan des trois premières années d’exercice des ESPE. À partir des travaux du comité national de suivi
 • Les devoirs à la maison, un révélateur des contradictions du système éducatif ? Daniel FILATRE
 • Bilan des ESPE : le suivi du parlement, Yves DURAND
 • Former à l’université les professionnels de l’enseignement, de l’éducation et de la formation. Une démarche de projet ambitieuse, Jacques GINESTIÉ
 • Les processus et contenus de formation en œuvre dans le premier degré : quelles spécificités ? Guy CHARLOT
 • Aller plus loin avec Philippe Tournier, Secrétaire général du syndicat national des personnels de direction de
 • l’Éducation nationale (SNPDEN), Françoise MARTIN-VAN DER HAEGEN et Monique RONZEAU
 • La parole aux étudiants : regards croisés sur la formation en ESPE. Une synthèse d’entretiens avec des étudiants inscrits à Aix-Marseille université
 • La formation des enseignants des établissements catholiques, Yann DIRAISON
Les ESPE: une réelle opportunité pour les territoires
 • La dimension territoriale de la politique de formation des enseignants, Jean-Richard CYTERMANN
 • Évolution des systèmes de formation des enseignants Le regard de la CPU, Gilles ROUSSEL
 • Mise en place du projet ESPE et territoire académique, Marie-Danièle CAMPION
 • Retour d’expérience sur les Instituts Carnot de l’éducation (ICE) en Auvergne-Rhône-Alpes, Roger FOUGERES
Pour éclairer les débats: un regard francophone sur la formation des enseignants
 • Former les enseignants en Europe : une approche comparative, Gilles BAILLAT et Daniel NICLOT
 • Histoire d’une réforme en cours La formation initiale des enseignants en communauté française de Belgique, Marie BOCQUILLON, Marc DEMEUSE, Antoine DEROBERTMASURE
 • Enjeux actuels de gouvernance autour des instituts de formation des enseignants en Suisse, Valérie LUSSI BORER
 • Formation initiale et formation continue. La formation des maîtres au Québec, Claude LESSARD
 • La formation initiale des enseignants de l’enseignement fondamental au Grand-Duché de Luxembourg. Un bachelor de quatre années au sein de l’Université du Luxembourg, Débora PONCELET, Philippe KLOOS, Gilbert BUSANA
 • Mots de l’éducation : Former, formation, par Marc BABLET
 • Cabinet de curiosités : Extrait du discours de M.Michel ROCARD – la formation des maîtres


http://www.afae.fr/publications-new/le-dernier-numero/