Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη"

Ανακοινώνεται η προκήρυξη του
Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη"

Μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη στο: http://mahep.upatras.gr

PISA 2015 Results (Volume III) Students' Well-Being

PISA 2015 Results (Volume III) Students' Well-Being


  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD )

  04/2017


http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-iii_9789264273856-en

The Nature of Problem Solving

The Nature of Problem Solving


   Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD )

  04/2017http://www.oecd-ilibrary.org/education/the-nature-of-problem-solving_9789264273955-en

European inventory on validation of non-formal and informal learning – 2016 update. Synthesis report

European inventory on validation of non-formal and informal learning – 2016 update. Synthesis report


 European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP)

  03/2017


http://ife.ens-lyon.fr/vst/Rapports/DetailRapport.php?parent=actu&id=2696

University Autonomy in Europe III - Country Profiles

University Autonomy in Europe III - Country Profiles


  Thomas Estermann (dir.)

 European University Association (EUA)

  04/2017


http://www.eua.be/Libraries/default-document-library/autonomy-scorecard-country-profiles.pdf?sfvrsn=0

Assessment and feedback in higher education. A review of literature for the Higher Education Academy

Assessment and feedback in higher education. A review of literature for the Higher Education Academy


  Brad Jackel, Jacob Pearce, Ali Radloff & Daniel Edwards

  Higher Education Academy (HEA)

  04/2017


https://www.heacademy.ac.uk/knowledge-hub/assessment-and-feedback-higher-education-1

Preparing teachers for diversity. The role of initial teacher education : final report

Preparing teachers for diversity. The role of initial teacher education : final report


  European Commission (EC)

  04/2017


https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/b347bf7d-1db1-11e7-aeb3-01aa75ed71a1

The changing nature of apprenticeships: 1996-2016

The changing nature of apprenticeships: 1996-2016


  Jo Hargreaves, John Stanwick, Peta Skujins

  National Centre for Vocational Education Research

 05/2017


https://www.ncver.edu.au/__data/assets/pdf_file/0028/367255/The-changing-nature-of-apprenticeships-1996-2016.pdf

Managing controversy. Developing a strategy for handling controversy and teaching controversial issues in schools. A self-reflection tool for school leaders ans senior managers

Managing controversy. Developing a strategy for handling controversy and teaching controversial issues in schools. A self-reflection tool for school leaders ans senior managers


  Ted Huddleston & David Kerr

 Conseil de l'Europe (CoE)

  01/2017


https://book.coe.int/usd/en/human-rights-education-intercultural-education/7246-managing-controversy-developing-a-strategy-for-handling-controversy-and-teaching-controversial-issues-in-schools.html

Intersections – Politiques et pratiques pour l’enseignement des religions et des visions non religieuses du monde en éducation interculturelle

Intersections – Politiques et pratiques pour l’enseignement des religions et des visions non religieuses du monde en éducation interculturelle


  Robert Jackson (dir.)

  Conseil de l'Europe (CoE)

  11/2015


https://rm.coe.int/16806cd2f6

Evaluation nationale des projets éducatifs territoriaux (PEDT)

Evaluation nationale des projets éducatifs territoriaux (PEDT)


Date :  05/2017


http://www.jeunes.gouv.fr//IMG/UserFiles/Files/Eval%20PEDT_Rapport%20VF.pdf

Évaluation des actions publiques en faveur de la mixité des métiers

Évaluation des actions publiques en faveur de la mixité des métiers


  P. Gemelgo, M-A.du Mesnil du Buission et F. Wacheux

 Inspection générale de l'administration de l'Éducation nationale et de la Recherche - Inspection générale des Affaires sociales

 04/2017


http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2016-090R.pdf

L'accès des chercheurs aux données administratives - Etat des lieux et propositions d'actions

L'accès des chercheurs aux données administratives - Etat des lieux et propositions d'actions


 BOZIO Antoine, GEOFFARD Pierre-Yves

  04/2017http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000314.pdf

Rapport de la mission Etalab sur les conditions d'ouverture du système Admission Post-Bac

Rapport de la mission Etalab sur les conditions d'ouverture du système Admission Post-Bac


  LUCCHESI Laure

  Premier Ministre

  04/2017


http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000345.pdf

PISA à la loupe

PISA à la loupe


 N° 65, mai 2017

  Faut-il enseigner les mathématiques complexes à tous les élèves ?http://www.oecd-ilibrary.org/content/workingpaper/2e8cdc30-fr