Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

L'UNIVERSITÉ AU DIAPASON DU MARCHÉ

L'UNIVERSITÉ AU DIAPASON DU MARCHÉ


Une sociologie du changement curriculaire dans les universités françaises

Sophia Stavrou 


http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=54126&razSqlClone=1

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ: ΣΧΕΔΊΑΣΗ, ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ: ΣΧΕΔΊΑΣΗ, ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
http://kek.upatras.gr/courses/research-educational-programmes/

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

The OECD Handbook for Innovative Learning Environments

The OECD Handbook for Innovative Learning Environments


  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD )

 06/2017http://www.oecd-ilibrary.org/deliver/fulltext?itemId=/content/book/9789264277274-en&mimeType=freepreview&redirecturl=http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/the-oecd-handbook-for-innovative-learning-environments_9789264277274-e

Starting Strong 2017

Starting Strong 2017


 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD )

 06/2017


http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/starting-strong-v_9789264276253-en#.WWjb78atKWZ

The Funding of School Education: Connecting Resources and Learning

The Funding of School Education: Connecting Resources and Learning


 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD )

 06/2017


http://www.oecd.org/edu/the-funding-of-school-education-9789264276147-en.htm?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=The%20Funding%20of%20School%20Education&utm_campaign=OECD%20Education%20and%20Skills%20Newsletter%3A%20June%202017&utm_term=d

The Critical Importance of Costs for Education Decisions

The Critical Importance of Costs for Education Decisions


 National Center for Education Statistics (NCES)

  06/2017https://ies.ed.gov/ncee/pubs/REL_2017274/pdf/REL_2017274.pdf

Rapport 2016 du médiateur de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur

Rapport 2016 du médiateur de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur


  Claude Bisson-Vaivre

 Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

 06/2017http://cache.media.education.gouv.fr/file/Racine/19/3/2017_rapport_mediateur_bdef_788193.pdf

Revista Iberoamericana de Educación a Distancia (RIED)

Revista Iberoamericana de Educación a Distancia (RIED)


   Vol. 20, n° 2, 7-12/2017

 La integración efectiva del dispositivo móvil en la educación y en el aprendizaje


Artículo Editorial
 • Educación a distancia y virtual: calidad, disrupción, aprendizajes adaptativo y móvil, Lorenzo García Aretio
Monográfico
 • Presentación. La integración efectiva del dispositivo móvil en la educación y en el aprendizaje, María Soledad Ramírez-Montoya, Francisco José García-Peñalvo
 • Revisión de la literatura sobre dispositivos móviles en la universidad española, Julio César Mateus, Sue Aran-Ramspott, Maria-Jose Masanet
 • Entornos personales de aprendizaje móvil: una revisión sistemática de la literatura, Patricio Humanante-Ramos, Francisco García-Peñalvo, Miguel Conde-González
 • Realidad Aumentada y Navegación Peatonal Móvil con contenidos Patrimoniales: Percepción del aprendizaje, Jorge Joo Nagata, Fernando Martínez Abad, José Rafael García-Bermejo Giner
 • Agenda colaborativa para el aprendizaje de idiomas: del papel al dispositivo móvil, Anke Berns, Manuel Palomo Duarte, José Luis Isla Montes, Juan Manuel Dodero Beardo, Pablo Delatorre
 • Educating Urban Designers using Augmented Reality and Mobile Learning Technologies / Formación de Urbanistas usando Realidad Aumentada y Tecnologías de Aprendizaje Móvil, David Fonseca Escudero, Ernest Redondo, Albert Sánchez, Francesc Valls
 • Dispositivos móviles y realidad aumentada en el aprendizaje del alumnado universitario, Julio Cabero Alemanra, Barbara Fernández Róbles, Verónica Marín Díaz
 • El enfoque flipped learning en estudios de magisterio: percepción de los alumnos, Déborah Martín R., Javier Tourón
 • Smartphones in the teaching of Physics Laws: Projectile motion| El teléfono inteligente en la enseñanza de las Leyes de la Física: movimiento de proyectiles, Pablo Martín-Ramos, Manuela Ramos Silva, Pedro Sidonio Pereira da Silva
 • Implementação de mídias em dispositivos móveis: um framework de aplicação em grande escala na educação a distância, Ana Luisa Mülbert, Alice Theresinha Cybis Pereira
 • Uso de la tableta digital en entornos universitarios de aprendizaje a distancia, Martha Vanessa Agila-Palacios, María Soledad Ramirez-Montoya, Ana García-Valcárcel, Jennifer Samaniego-Franco
 • Motivación e innovación: Aceptación de tecnologías móviles en los maestros en formación, José Carlos Sánchez-Prieto, Susana Olmos-Migueláñez, Francisco José García-Peñalvo
 • Un modelo basado en el Clasificador Naïve Bayes para la evaluación del desempeño docente, Guadalupe Gutiérrez Esparza, Lourdes Margain Fuentes, Juana Canul Reich, Tania Aglaé Ramírez del Real
 • Mobile Learning em aulas de campo: um estudo de caso em Geologia, Edgar Marçal, Rossana Maria de Castro Andrade, Windson Vianahttp://revistas.uned.es/index.php/ried/issue/view/1035

Journal of Philosophy of Education

Journal of Philosophy of Education


  Vol. 51, n°2, 5/2017


 • Knowing ‘Wh’ and Knowing How: Constructing Professional Curricula and Integrating Epistemic Fields, CHRISTOPHER WINCH
 • On the Meeting of the Moral and the Aesthetic in Literary Education, ANDRÉS MEJÍA and SILVIA EUGENIA MONTOYA
 • Political and Aesthetic Equality in the Work of Jacques Rancière: Applying his Writing to Debates in Education and the Arts, JANE MCDONNELL
 • The Archaeology of Heroes: Carlyle, Foucault and the Pedagogy of Interdisciplinary Narrative Discourse, LOUISE CAMPBELL
 • Minima Pedagogica: Education, Thinking and Experience in Adorno, ITAY SNIR
 • Education, Learning and Freedom, GEOFFREY HINCHLIFFE
 • A Janus-faced Approach to Learning. A Critical Discussion of Habermas' Pragmatic Approach, SALVATORE ITALIA
 • For Example? A Philosophical Case Study of Some Problems When Abstract Educational Theory Ignores Concrete Practice, CLINTON GOLDING
 • Levelling and Misarchism: A Nietzschean Perspective on the Future of Democratic Educational Institutions, TADEJ PIRC
 • The Exilic Classroom: Spaces of Subversion, ANDREW J. BROGAN
 • Levinas: Ethics or Mystification?, ALISTAIR MILLER
 • The Educational Importance of Deep Wonder, ANDERS SCHINKEL


http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jope.2017.51.issue-2/issuetoc?campaign=woletoc

Bordón. Revista de Pedagogía

Bordón. Revista de Pedagogía


  Vol. 69, n° 3, 7-9/ 2017

Thème :  MONOGRÁFICO TIC Y EDUCACIÓN INCLUSIVA


Presentación Editorial
 • TIC PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA, Verónica Marín
Artículos
 • DEVELOPING INCLUSIVE PRACTICES WITH TECHNOLOGIES FOR ONLINE TEACHING AND LEARNING: A THEORETICAL PERSPECTIVE, Don Passey
 • LAS TIC Y LOS ESCOLARES DEL MEDIO RURAL, ENTRE LA BRECHA DIGITAL Y LA EDUCACIÓN INCLUSIVA, Noelia Morales Romo
 • DESARROLLO DE COMPETENCIAS TIC Y PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LA FORMACIÓN INICIAL PRÁCTICA DEL PROFESORADO, Mª del Mar Maestre Espejo, Oscar Nail Kröyer, Antonio Jesús Rodríguez-Hidalgo
 • APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA UNIVERSIDAD: AYUDANDO A LA ESCUELA A ATENDER A LA DIVERSIDAD A TRAVÉS DE LAS TIC, África María Cámara Estrella, Elena María Díaz Pareja, Juana María Ortega Tudela
 • VALORACIONES DE LOS ESTUDIANTES MEXICANOS Y ESPAÑOLES SOBRE EL USO DE LAS TIC COMO RECURSO PARA TRABAJAR LA EDUCACIÓN INCLUSIVA, Begoña Esther Sampedro Requena, Guadalupe Aurora Maldonado Berea
 • ANALYZING TEXT COHESION IN ONLINE LEARNING ENVIRONMENTS: IMPLICATIONS FOR STUDENTS WITH READING DIFFICULTIES, Mary F. Rice
 • THE RELATIONSHIPS BETWEEN AUGMENTED REALITY AND INCLUSIVE EDUCATION IN HIGHER EDUCATION, Verónica Marín-Díaz
 • CONOCIMIENTOS SOBRE EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD (TDAH) EN FUTUROS PROFESIONALES DEL ÁMBITO ESCOLAR, Javier Gil Flores, Alejandro Megías Iglesias
 • COTOS ESCOLARES: ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EN LA ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX, José Damián López Martínez, Luisa López Banet
 • ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA QUE DA ACCESO A LA UNIVERSIDAD: COMPARACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, Judit Ruiz Lázaro, Coral González Barberahttps://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON/issue/view/3081

Revista de Psicodidáctica

Revista de Psicodidáctica


 Vol. 22, n° 1, 1-6/2017


 • Assessment of Distorted Thoughts about Women and Violence in Basque-speaking Secondary School Students / Evaluación de Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer y la Violencia en Estudiantes Vascoparlantes de Enseñanzas Medias, Silvia Ubillos Landa, Eider Goiburu Moreno, Alicia Puente Martinez, Juan Pablo Pizarro Ruiz, Enrique Echeburúa Odriozola
 • Team Potency and Cooperative Learning in the University Setting / Potencia de equipo y aprendizaje cooperativo en el ámbito universitario, Benito León del Barco, Santiago Mendo Lázaro, Elena Felipe Castaño, María Isabel Polo del Río, Fernando Fajardo Bullón
 • The Role of Personal Characteristics and School Characteristics in Explaining Teacher Job Satisfaction / Características personales y de los centros educativos en la explicación de la satisfacción laboral del profesorado, Javier Gil-Flores
 • School Violence and Attitude Toward Authority of Student Perpetrators of Cyberbullying / Violencia escolar y actitud hacia la autoridad de estudiantes agresores de cyberbullying, Jessica Ortega-Barón, Sofía Buelga, María Jesús Cava, Eva Torralba
 • The Values Associated with the Sport: Analysis and Evaluation of Sportspersonship / Los valores asociados al deporte: análisis y evaluación de la Deportividad, Luis María Iturbide Luquin, Paula Elosua Olidén
 • Multidimensionality of Social Competence: Measurement of the Construct and its Relationship with Bullying Roles / Multidimensionalidad de la competencia social: Medición del constructo y su relación con los roles del bullying, Olga Gómez-Ortiz, Eva María Romera Félix, Rosario Ortega-Ruiz
 • Positive Emotions, Autonomy Support and Academic Performance of University Students: The Mediating Role of Academic Engagement and Self-Efficacy / Emociones positivas, apoyo a la autonomía y rendimiento de estudiantes universitarios: El papel mediador, Xavier Oriol, Michelle Mendoza Lira, Carmen G. Covarrubias, Víctor Molina
 • Cognitive Profile in Learning Mathematics with Open Calculation Based on Numbers (ABN) Algorithm / Perfil cognitivo asociado al aprendizaje matemático con el método algoritmo abierto basado en números (ABN), Estivaliz Aragón, M. Carmen Canto, Esperanza Marchena, José I. Navarro (Universidad de Cádiz), Manuel Aguilar
 • Attitudinal Trends of Teachers-in-Training on Transformative Environmental Education / Tendencias actitudinales del profesorado en formación hacia una Educación Ambiental transformadora, Uxío Pérez-Rodríguez, Mercedes Varela-Losada, María-Asunción Lorenzo-Rial, Pedro Vega-Marcote
 • Multiple Intelligences and Curriculum Implementation: Progress, Trends and Opportunities / Inteligencias múltiples e implementación del currículo: Avances, tendencias y oportunidades, Leidy Evelyn Díaz Posada, Sandra Patricia Varela Londoño, Lilian Patricia Rodríguez Burgoshttp://www.ehu.eus/ojs/index.php/psicodidactica/issue/view/1556

Comunicar

Comunicar


 N° 52, 7/2017

  Cerebro social e inteligencia conectiva


Dossier
 • La Neurociencia para la innovación de contenidos en la televisión pública europea / Neuroscience for Content Innovation on European Public Service Broadcasters, Verónica Crespo-Pereira, Vigo (España), Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, A Coruña (España) & Francisco Campos-Freire, Santiago de Compostela (España)
 • Evaluación de las respuestas emocionales a la publicidad televisiva desde el Neuromarketing / Evaluation of Emotional Responses to Television Advertising through Neuromarketing, Antonio Baraybar-Fernández, Madrid (España), Miguel Baños-González, Madrid (España), Óscar Barquero-Pérez, Madrid (España), Rebeca Goya-Esteban, Madrid (España) & Alexia de-la-Morena-Gómez, Madrid (España)
 • Inteligencia conectiva para la educación matemática infantil / Connective Intelligence for Childhood Mathematics Education, María-Luisa Novo, Valladolid (España), Ángel Alsina, Girona (España), José-María Marbán, Valladolid (España) & Ainhoa Berciano, Bilbao (España)
 • El procesamiento cognitivo en una app educativa con electroencefalograma y «Eye Tracking» / The Cognitive Processing of an Educational App with EEG and 'Eye Tracking', Ubaldo Cuesta-Cambra, Madrid (España), José-Ignacio Niño-González, Madrid (España) & José Rodríguez-Terceño, Madrid (España)
 • La eficacia comunicativa en la educación: potenciando las emociones y el relato / Communication Efficiency in Education: Increasing Emotions and Storytelling, Joan Ferrés, Barcelona (España) & Maria-Jose Masanet, Barcelona (España)
Caleidoscopio
 • M-learning y realidad aumentada: Revisión de literatura científica en el repositorio WoS / M-learning and Augmented Reality: A Review of the Scientific Literature on the WoS Repository, Javier Fombona, Oviedo (España), Ángeles Pascual-Sevillana, Oviedo (España) & MariCarmen González-Videgaray, Ciudad de México (México)
 • Evaluación formativa, competencias comunicativas y TIC en la formación del profesorado / Formative assessment, communication skills and ICT in Initial Teacher Education, Rosario Romero-Martín, Zaragoza (España), Francisco-Javier Castejón-Oliva, Madrid (España), Víctor-Manuel López-Pastor, Valladolid (España) & Antonio Fraile-Aranda, Valladolid (España)
 • La música y sus significados en los audiovisuales preferidos por los niños / Music and its Significance in Children Favourite Audiovisuals, Amparo Porta Navarro, Castellón (España) & Lucía Herrera, Granada (España)
 • Fomentando la alfabetización ética de los adolescentes en publicidad en Educación Secundaria / Promoting Adolescents’ Moral Advertising Literacy in Secondary Education, Britt Adams, Gante (Bélgica), Tammy Schellens, Gante (Bélgica) & Martin Valcke, Gante (Bélgica)
 • Lectura digital en la competencia lectora: La influencia en la Generación Z de la República Dominicana / Digital Reading and Reading Competence – The influence in the Z Generation from the Dominican Republic, Cristina Amiama-Espaillat, Santo Domingo (República Dominicana) & Cristina Mayor-Ruiz, Sevilla (España)


https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=revista&numero=actual

European Journal of Teacher Education

European Journal of Teacher Education


  Vol. 40, n°3, 7/ 2017

 Practice, Theory and Research in Initial Teacher Education: International Perspectives


 • Practice, theory and research in initial teacher education: international perspectives, Maria Assunção Flores
 • Teacher education around the world: What can we learn from international practice?, Linda Darling-Hammond
 • Research-based insights on initial teacher education in Spain, Juana M. Sancho-Gil 
 • Theory, practice and research in initial teacher education in Brazil: challenges and alternatives, Maria Inês Marcondes, Vânia Finholdt Angelo Leite & Rosane Karl Ramos
 • Initial teacher education in Russia: connecting theory, practice and research, Roza A. Valeeva 
 • The contribution of graduation research to school development: graduation research as a boundary practice, Marco Snoek, Judith Bekebrede, Fadie Hanna, Theun Creton & Hester Edzes
 • The challenges to discussing emotionally loaded stories in Finnish teacher education, Erkki T. Lassila, Katri Jokikokko, Minna Uitto & Eila Estola
 • Modelling and validating the learning opportunities of preservice language teachers: on the key components of the curriculum for teacher education
  Johannes König 
 • Comparing the effectiveness of two models of initial teacher education programmes in Israel: concurrent vs. consecutive, Ruth Zuzovsky & Smadar Donitsa-Schmidthttp://www.tandfonline.com/toc/cete20/40/3

Revista Iberoamericana de Educación

Revista Iberoamericana de Educación


  N° especial 74/1, 6/2017


 • Calidad en la enseñanza en educación superior del Centro Universitario del Norte, Universidad de Guadalajara, México, Rosa María Ortega Sánchez y Katya González Jiménez
 • Sobre la enseñanza de las ciencias naturales, José Antonio Chamizo y Yosajandi Pérez
 • Experiencia de formación del profesorado basada en el contexto ciudad-escuela, Marisol Lopera Pérez
 • Trascendencia de un programa de posgrado en sus egresados, Ofelia Contreras Gutiérrez y María Esther Urrutia Aguilar
 • Formação profissional para a docência em contextos educacionais inclusivos. Análise de projetos pedagógicos de cursos do Brasil e da Espanha, Khaled Omar Mohamad El Tassa, Alvaro Sicilia Camacho e Gilmar de Carvalho Cruz
 • Contribuição do Sistema de gestão de aprendizagem (LMS) para a gestão do conhecimento corporativo, Maria Helena Mauro e outros
 • Gestión del clima social escolar desde el liderazgo educativo, Richar Parra Robledo
 • Brainstorming como recurso docente para desarrollar competencia investigadora, Isabel Legaz Pérez, Laura Gutiérrez González y Aurelio Luna Maldonado
 • La participación en clase en alumnos universitarios: factores disposicionales y situacionales, Elena Rueda Pineda y otros
http://rieoei.org/rie_contenedor.php?numero=rie741