Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

1ο σεμινάριο 2017 - 2018. Video

Εισηγητής: Διονύσης Κλάδης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Πελοποννήσου 
Θέμα:  "Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση 2017: Μεταρρυθμίσεις και Αντιμεταρρυθμίσεις - Αλήθειες και μύθοι, συνέπεια και αξιοπιστία (και στη μέση η Διεθνοποίηση)".

1ο σεμινάριο 2017 - 2018. Φωτογραφίες.

Εισηγητής: Διονύσης Κλάδης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Πελοποννήσου 
Θέμα"Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση 2017: Μεταρρυθμίσεις και Αντιμεταρρυθμίσεις - Αλήθειες και μύθοι, συνέπεια και αξιοπιστία (και στη μέση η Διεθνοποίηση)".

ΦωτογραφίεςΔευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Transition from school to work. How hard is it across different age groups?

Transition from school to work. How hard is it across different age groups?


 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD )

 09/2017


http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/1e604198-en.pdf?expires=1506367471&id=id&accname=guest&checksum=10298FE512D33834D2F0FFA50665900F

Public opinion and the acceptance and feasability of educational reforms

Public opinion and the acceptance and feasability of educational reforms


 Marius Busemeyer, Philip Lergetporer & Ludger Woessmann

 European Expert Network on Economics of Education

 01/2017


https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a29f75ba-dc81-11e6-ad7c-01aa75ed71a1/language-en

Reading the past, writing the future: fifty years of promoting literacy

Reading the past, writing the future: fifty years of promoting literacy


 United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

 09/2017


http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002475/247563e.pdf

Regards sur l'éducation 2017 : Les indicateurs de l'OCDE

Regards sur l'éducation 2017 : Les indicateurs de l'OCDE


 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD )

  09/2017


http://www.oecd.org/fr/edu/regards-sur-l-education-19991495.htm

La prise en compte des classements internationaux dans les politiques de site

La prise en compte des classements internationaux dans les politiques de site


 CHARPIN Jean-Michel, FILLIATREAU Ghislaine, AIMÉ Pascal, DULBECCO Philippe, FOUCAULT Marc

  Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche - Inspection générale des Finances - Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

  09/2017http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000670.pdf

La scolarisation en petite section de maternelle

La scolarisation en petite section de maternelle


  LELOUP Marie-Hélène, AUDRY-ILJIC Françoise, BRISSET Laurent, DUPUIS Monique, LEPETIT Marie-Laure

  Ministère de l'Éducation nationale - Inspection générale de l'Éducation nationale

  08/2017


http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000672.pdf

Rapport d'information fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication et de la commission des finances par le groupe de travail sur la réforme des rythmes scolaires

Rapport d'information fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication et de la commission des finances par le groupe de travail sur la réforme des rythmes scolaires


 CARLE Jean-Claude, FOUCAUD Thierry, JOUVE Mireille, LONGUET Gérard

 Sénat

  06/2017


http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-577-notice.html

Éducation et socialisation

Éducation et socialisation


  N° 44, 2017

 Éducation thérapeutique du patient/ Activité, expérience, soin et éducation


Dossier
Première partie : agir sur soi
 • L’éducation et le soin comme agir sur soi : liminaire Jean-Marie Barbier
 • Le discours auto-adressé des sujets malades chroniques : un agir sur soi Lennize Pereira Paulo
 • Approcher le re-vécu d’une expérience méditative Sylviane Martin
 • Le travail sur soi et à propos de soi à l’occasion d’un récit d'expérience : convocation de différents espaces d’activités Martine Dutoit
 • Analyse de réminiscences à l’occasion d’émotions et subjectivation du travail       Long Pham Quang
 Deuxième partie : interactions dans le soin et dans l’accompagnement
 • L’Accompagnement thérapeutique : occasion de partage ou de confrontation de cultures ?       Edwige Bombaron et Marie-Laure Vitali
 • "Accompagner" des sujets malades en appartement de coordination thérapeutique : regards croisés des professionnels Martha Isabel Arciniegas Cardoso
 • L’analyse des activités du patient : une occasion de réinterroger la notion de travail       Joris Thievenaz
 Troisième partie : Représentations, rôles et cultures professionnelles en ETP
 • Les représentations et rôles des soignants au regard des pratiques d’ETP Claire Llambrich et Cécile Pouteau
 • Postures des soignants proposant une éducation thérapeutique du patient dans un service de rééducation réadaptation cardiovasculaire.       Michael Racodon et Philippe Masson
Quatrième partie : vécus, expériences croisées et transformations
 • Cours de vie, apprentissage et transformations d’habitudes de vie d’une malade diabétique Jérôme Guérin et André Zeitler
 • Vécus croisés de médecins et de patients. Le cas de l’annonce diagnostique de la maladie rare Séverine Colinet et Céline Avenel
 Varia
 • La place des élèves des classes spécialisées dans l’école élémentaire : un analyseur de leur construction identitaire Claire de Saint Martin
 • Perception de la désirabilité et de l’utilité sociales de l’homosexualité et de l’hétérosexualité au collège   Caroline Desombre, Astrid Mignon, Anne Gehin et Annick Durand-Delvigne
 • La femme d’origine maghrébine en immigration. Dynamiques identitaires, genre et personnalisation Abdelhak Qribi
 • Jeunes diabétiques et projets d’orientation Joëlle Mezza, Valérie Cohen-Scali, Corinne Lecomte, Nadia Lemasson et Chloé Stoïanoff-Nenoff
Notes de lecture
 • Robbes, B. (2016). L’autorité enseignante - Approche clinique. Nîmes : Champ Social Éditions Sylvain Conna


http://edso.revues.org/2056

Les Dossiers des sciences de l'éducation

Les Dossiers des sciences de l'éducation


 N° 36, 2017

 L’enseignement de l’oral à l’école


Dossier
 • Introduction Michel Grandaty et Lizanne Lafontaine
 • L’oral pragmatique : un objet d’enseignement/apprentissage nécessaire pour faciliter l’entrée des élèves dans le monde scolaire Martine De Grandpré, Lizanne Lafontaine et Ginette Plessis-Bélair
 • Proposition d’une typologie des objets d’enseignement/apprentissage de l’oral Christian Dumais
 • L’intégration de la littératie volet oral dans des pratiques de classe au préscolaire et au primaire québécois en milieu défavorisé Lizanne Lafontaine, Éric Morissette, Myriam et Villeneuve-Lapointe
 • Quelles connaissances de la langue orale est-il nécessaire d’enseigner ? Une contribution évolutionniste André Tricot et Stéphanie Roussel
 • Et si l’oral pouvait permettre de réduire les inégalités ? Élisabeth Bautier
 • Enseigner l’oral en classes hétérogènes : quelle ingénierie didactique ? Roxane Gagnon et Joaquim Dolz
 • De la légitimité de séquences didactiques portant sur la discussion et l’exposé critique Kathleen Sénéchal
Varia
 • Les connaissances mobilisées par l’enseignant en situation de classe : quelle prise en compte du contexte ? Oriane Petiot, Jérôme Visioli et Stefano Bertone
 • La responsabilité éthique des Conseillers Principaux d’Éducation Jean-François Dupeyronhttp://dse.revues.org/1327

Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria (PS)

Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria (PS)


  N° 30, 7-12/2017

 Empoderamiento juvenil y Pedagogía Social


Editorial
 • Educación para una ciudadanía ecológica: Exigencia ineludible en nuestra sociedad globalizada, José Vicente Merino Fernández
Presentación
 • Empoderamiento juvenil y Pedagogía Social, Pere Soler Masó
Monográfico
 • La construcción de un modelo pedagógico del empoderamiento juvenil: espacios, momentos y procesos, Pere Soler Maso, Jaume Trilla Bernet, Manel Jiménez-Morales, Xavier Úcar Martínez
 • ¿Empoderamiento o emancipación? Interpretaciones desde finlandia y más allá, Sanna Ryynänen, Elina Nivala
 • Percepción de los jóvenes sobre los espacios y momentos en su proceso de empoderamiento. Una aproximación cuantitativa, Ingrid Agud-Morell, Anna Ciraso-Calí, Pilar Pineda-Herrero, Pere Soler-Masó
 • Evaluación participativa del empoderamiento juvenil con grupos de jóvenes. Análisis de casos, Xavier Úcar, Anna Planas, Ana Novella, M. Pilar Rodrigo Moriche
 • Explorando momentos clave para el empoderamiento de jóvenes a partir de sus relatos, Asun Llena-Berñe, Ingrid Agud-Morell, Sónia Páez de la Torre, Carles Vila-Mumbrú
 • El género del documental interactivo como experiencia artística-creativa de empoderamiento juvenil: el caso del Webdoc HEBE, Alan Salvadó Romero, Manel Jiménez-Morales, Carolina Sourdis
 • Las artes escénicas y el empoderamiento de jóvenes discapacitados, Melvin Delgado, Denise Humm-Delgado
Investigación
 • Factores motivacionales de los adultos para el estudio de una lengua extranjera, Margarita González-Peiteado, Beatriz Rodríguez-López
 • Propuestas para el desarrollo de la interculturalidad en la educación en el tiempo libre de base comunitaria en Cataluña, Edgar Iglesias-Vidal, Berta Espona-Barcons
 • Jubilación y vínculo social: reflexiones sobre las convergencias y divergencias de la transición, Teresa Martins
 • Diagnóstico acerca del uso del ocio y el tiempo libre entre los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, Nelly Sandoval
 • Educación en Derechos Humanos: formación ética-cívica de los educadores sociales como medio para prevenir el ciberbullying, Isabel Ortega Sánchez, María José Albert Gómez, Maria García Pérez
 • Backstage: acerca de las decisiones metodológicas en un estudio sobre jóvenes inmigrantes y empoderamiento, Sonia Páez de la Torre


https://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/issue/view/3085/showToc

Profesorado

Profesorado


 Vol. 21, n° 2, 5-8/2017

Thème :  LA FORMACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO DE LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA EN EL CONTEXTO ESPAÑOL


Monográfico
 • LA FORMACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO DE LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA EN EL CONTEXTO ESPAÑOL, Juan Manuel Escudero Muñoz
 • POLÍTICAS DE FORMACIÓN CONTINUADA DEL PROFESORADO: ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO OFICIAL DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS, Amador Guarro, Begoña Martínez, Antonio Portela Pruaño
 • LOS CONTENIDOS DEL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE: PRESENCIAS Y OMISIONES, Begoña Martínez Dominguez, María Jesús Rodriguez Entrena
 • ENFOQUES, METODOLOGÍAS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DOCENTE, José Miguel Nieto, M. Begoña Alfageme-González
 • APRENDIZAJE DOCENTE Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL PROFESORADO, Juan Manuel Escudero Muñoz, María Trinidad Cutanda López, J.Felipe Trillo Alonso
 • LA FORMACIÓN CONTINUADA DEL PROFESORADO DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA: INCIDENCIA EN LA PRÁCTICA DOCENTE Y EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES, Mª Teresa González González, María Trinidad Cutanda López
 • SCHOOL LEADERSHIP AS AN INFLUENCE ON TEACHER QUALITY/ El liderazgo escolar como factor influyente en la calidad docente, Christopher Day
Firma Invitada
 • EL MUNDO LIBRE Y EL CULTO AL EXPERTO: EL AUGE DE LA TECNOCRACIA EDUCACIONALIZADORA DE LA OCDE, Regula Bürgi
Colaboración
 • LA COMUNICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. UNA APROXIMACIÓN A LA RELACIÓN ENTRE LA INVESTIGACIÓN, SU DIFUSIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE, F. Javier Murillo Torrecilla, Haylen A. Perines Véliz, Lucía Lomba Portela
 • DILEMAS EN LA GESTIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA, Marita Sánchez-Moreno, Manon Toussaint-Banville
 • NIVEL DE APROVECHAMIENTO DOCENTE DE LAS TIC EN COLOMBIA, Elias Said-Hung, Jorge Valencia-Cobos, Gaspar Brändle Señan
 • ESTIMACIÓN DEL ESTUDIANTE PROFUNDO A TRAVÉS DE UN MODELO COGNITIVO-SOCIAL, Juan Antonio Moreno Murcia, María Ruiz Quiles, Yolanda Silveira Torregrosa, Antonio Alias García
 • EL META-ANÁLISIS COMO ELEMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LA PRÁCTICA BASADA EN LA EVIDENCIA EN TRABAJO SOCIAL, Evaristo Barrera-Algarín, José Luis Malagón-Bernal, José Luis Sarasola-Sánchez-Serrano
 • ACOSO Y CIBERACOSO EN UNA MUESTRA DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, Valentín Martínez-Otero Pérez
 • CARACTERIZACIÓN DE LOS GRÁFICOS ESTADÍSTICOS EN LIBROS DE TEXTO ARGENTINOS DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA, Danilo Díaz-Levicoy, Belén Giacomone, Pedro Arteaga
 • COMUNICACIÓN ENTRE FAMILIAS A TRAVÉS DE SESIONES DE FOTO-ELICITACIÓN EN UN COLEGIO DIVERSO CULTURALMENTE DE ESPAÑA, Antonio Bautista García-Vera
 • COMPETENCIAS PROFESIONALES Y COMPETENCIAS EMOCIONALES EN ORIENTADORES ESCOLARES, Javier Cejudo
 • ESTADO DE LA CUESTIÓN SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y BURNOUT EN EL PROFESORADO POR PAÍSES, AÑO DE PUBLICACIÓN, CICLOS EDUCATIVOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, Sergio Mérida López, Natalio Extremera
 • ESCEPTICISMO DEL PROFESORADO DE PRIMARIA EN FORMACIÓN HACIA LAS PSEUDOCIENCIAS: INFLUENCIA DE LAS CONCEPCIONES ERRÓNEAS EN EL CASO DE LA HOMEOPATÍA, Araitz Uskola Ibarluzea
 • LA NECESIDAD DE TRABAJAR LOS RIESGOS DE INTERNET EN EL AULA, Rakel Gamito, Pilar Aristizabal, Marina Olasolo
 • LA LECTURA INCLUSIVA Y EL OMNIVORISMO CULTURAL COMO "DISOLVENTES" DE LA MODERNIDAD LÍQUIDA, Alberto Martos García, Aitana Martos Garcíahttps://recyt.fecyt.es/index.php/profesorado/issue/view/3100

Revista Española de Pedagogía


  N° 268, 9-12/2017


 • Análisis bibliométrico de la producción científica en Educación Musical en España, Ángela Morales, Enrique Ortega, Elena Conesa y Cecilia Ruiz-Esteban
 • Formación musical de los graduados de Maestro en Educación Primaria en el contexto madrileño, Roberto Cremades-Andreu y Desirée García-Gil
 • Música en Secundaria: interés por los contenidos, según el alumnado y el profesorado de 4º de ESO, Jesús Manuel de Sancha Navarro
 • Reflexiones sobre la inteligencia musical, Tatiana García-Vélez y Antonio Maldonado Rico
 • El desarrollo de la voz masculina durante la adolescencia: una pedagogía basada en la investigación, Patrick Freer y Alfonso Elorriaga Llor
 • Tecnología al servicio de la educación musical, Miguel Román Álvarez
 • Formación musical universitaria en un contexto de enseñanza blended-learning, Susana Toboso Ontoria, Inmaculada Tello Díaz-Maroto y Francisco José Álvarez García
 • La renovación escolar del Ayuntamiento de Barcelona y su difusión fotográfica (1908-1936), Sara González Gómez, Bernat Sureda García y Francisca Comas Rubí
 • Liderazgo Pedagógico y dirección escolar en contextos desfavorecidos, Vicente Llorent-Bedmar, Verónica Cobano-Delgado y María Navarro-Granados


https://revistadepedagogia.org/volume/lxxv/no-268/

Journal of Philosophy of Education

Journal of Philosophy of Education


 Vol. 51, n°3, 8/2017

 Education and Expertise


 • Activity Concepts and Expertise, MARK ADDIS
 • The Role of ‘Autonomy’ in Teaching Expertise, IRENE BUCELLI
 • Three Views on Expertise: Philosophical Implications for Rationality, Knowledge, Intuition and Education, FERNAND GOBET
 • Drawing on a Sculpted Space of Actions: Educating for Expertise while Avoiding a Cognitive Monster, MACHIEL KEESTRA
 • Two Social Dimensions of Expertise, BEN KOTZEE and JP SMIT
 • Making Sense of Knowing-How and Knowing-That, GERARD LUM
 • Professional Knowledge, Expertise and Perceptual Ability, CHRISTOPHER WINCHhttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jope.2017.51.issue-3/issuetoc?campaign=woletoc

Journal of School Health

Journal of School Health


 Vol.87, n°10, 10/2017


 • School Breakfast Program Participation and Rural Adolescents' Purchasing Behaviors in Food Stores and Restaurants, Caitlin Eicher Caspi, Qi Wang, Amy Shanafelt, Nicole Larson, Susan Wei, Mary O. Hearst and Marilyn S. Nanney
 • Achieving Consensus on Principles of Good Practice for School Health in Independent Schools: A Delphi Study, Miguel G. Marshall and John P. Allegrante
 • Bullying and HIV Risk Among High School Teenagers: The Mediating Role of Teen Dating Violence, Moses Okumu, Cecilia Mengo, Bernadette Ombayo and Eusebius Small
 • Sydney Playground Project: A Cluster-Randomized Trial to Increase Physical Activity, Play, and Social Skills, Anita Bundy, Lina Engelen, Shirley Wyver, Paul Tranter, Jo Ragen, Adrian Bauman, Louise Baur, Wendy Schiller, Judy M. Simpson, Anita N. Niehues, Gabrielle Perry, Glenda Jessup and Geraldine Naughton
 • Measuring the Implementation of a School Wellness Policy, Anastasia Snelling, Sarah Irvine Belson, Erin Watts, Elizabeth Malloy, Hugo Van Dyke, Stephanie George, Sandra Schlicker and Nancy Brenowitz Katz
 • Relationship Between Adherence to Individual Goals Within the 5-2-1-0 Guidelines for Obesity Prevention and Number of PACER Laps in Adolescents, Kibum Cho, Emily Jones, Christa Lilly, Sean Bulger, Luciana Braga and Eloise Elliott
 • Types and Nature of Parental Support for Overweight Students to Cope With Weight-Related Teasing, Qi Zhao, Weidong Li and Paul B. Rukavina
 • A School-Based Dental Program Evaluation: Comparison to the Massachusetts Statewide Survey, Corinna S. Culler, Milton Kotelchuck, Eugene Declercq, Karen Kuhlthau, Kari Jones and Karen M. Yoder
 • A Scoping Review to Address the Culture of Concussion in Youth and High School Sports, Kelly Sarmiento, Zoe Donnell and Rosanne Hoffman


http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/josh.2017.87.issue-10/issuetoc?campaign=woletoc

European Journal of Teacher Education

European Journal of Teacher Education


 Vol. 40, n°4, 10/2017


 • Thinking beyond student resistance: a difficult assemblage in teacher education, Maija Lanas & Tuija Huuki
 • From anxiety to enthusiasm: emotional patterns among student teachers, Henrika Anttila, Kirsi Pyhältö, Tiina Soini & Janne Pietarinen
 • The impact of a three-year teacher professional development course on quality of teaching: strengths and limitations of the dynamic approach, L. Kyriakides, M. Christoforidou, A. Panayiotou & B.P.M. Creemers
 • Teachers’ professional learning goals in relation to teaching experience, Monika L. Louws , Klaas van Veen, Jacobiene A. Meirink & Jan H. van Driel
 • School climate, principal support and collaboration among Portuguese teachers, José Castro Silva, Lúcia Amante & José Morgado
 • Maltese primary teachers’ digital competence: implications for continuing professional development, Marthese Spiteri & Shu-Nu Chang Rundgren
 • Men considering (and choosing) teaching as a career: what accounts for their decision to become a teacher?, Andrea Keck Frei, Simone Berweger & Christine Bieri Buschor


http://www.tandfonline.com/toc/cete20/40/4

Scandinavian Journal of Educational Research (SERJ)

Scandinavian Journal of Educational Research (SERJ)


  Vol. 61, n°6, 12/2017


 • University Applicants’ Critical Thinking Skills: The Case of the Finnish Educational Sciences, Jukka Utriainen, Miika Marttunen, Eeva Kallio & Päivi
 • TynjäläThe Complexity of Learning: Exploring the Interplay of Different Mediational Means in Group Learning with Digital Tools, Irina Engeness & Anne Edwards
 • Does School Admission by Zoning Affect Educational Inequality? A Study of Family Background Effect in Estonia, Finland, and Sweden, Kaire Põder , Triin Lauri & Andre Veski
 • Individual Development Plans as Governance Tools – Changed Governance of Teachers’ Work, Karolina Parding & Andreas Liljegren
 • Why Do Some Young Adults not Graduate From Upper-Secondary School? On the Importance of Signals of Labour Market Failure, Björn Gustafsson, Katarina Katz & Torun Österberg
 • The Mediating Effects of Approaches to Learning on the Academic Success of First-Year College Students, Sandra T. Valadas , Leandro S. Almeida & Alexandra M. Araújo
 • University Lecturers’ Experiences of and Reflections on the Development of Their Pedagogical Competency, Virve Pekkarinen & Laura Hirstohttp://www.tandfonline.com/toc/csje20/61/6

International Journal of Science Education (IJSE)

International Journal of Science Education (IJSE)


 Vol. 39, n°12, 8/ 2017


 • Middle school students’ learning of mechanics concepts through engagement in different sequences of physical and virtual experiments, Sarah Sullivan, Dana Gnesdilow, Sadhana Puntambekar & Jee-Seon Kim
 • Developing an approach for teaching and learning about Lewis structures, Ilana Kaufmann, Karim M. Hamza, Carl-Johan Rundgren & Lars Eriksson
 • Responses to different types of inquiry prompts: college students’ discourse, performance, and perceptions of group work in an engineering class, Meena M. Balgopal, Anne Marie A. Casper, Rebecca A. Atadero & Karen E. Rambo-Hernandez
 • Investigating the impact of automated feedback on students’ scientific argumentation, Mengxiao Zhu , Hee-Sun Lee, Ting Wang, Ou Lydia Liu, Vinetha Belur & Amy Pallant
 • The effect of inquiry-based learning experiences on adolescents’ science-related career aspiration in the Finnish context, Jingoo Kang & Tuula Keinonen
 • Transformation of topic-specific professional knowledge into personal pedagogical content knowledge through lesson planning, Anita Stender , Maja Brückmann & Knut Neumannhttp://www.tandfonline.com/toc/tsed20/39/12

History of Education

History of Education


 Vol. 46, n°5, 9/2017


 • Losing the future? Constructing educational need in Egypt, 1820s to 1920s, Hoda A. Yousef
 • Social constructs regarding the physical and sexual energy of whites, indigenous South Americans and blacks in Spanish and Colombian primary school reading books between 1900 and 1960, Federico Guillermo Serrano-López & Miguel Somoza-Rodríguez
 • The imperfect child in early twentieth-century Russia, Andy Byford
 • Former teachers’ and pupils’ autobiographical accounts of punishment in Italian rural primary schools during Fascism, Fabiana Loparco
 • The house that Hugh built: the Adelaide history department during the Stretton era, 1954–1966, Doug Munro
 • The American influence in Indonesian teacher training, 1956–1964, Agus Suwignyo
 • Amna Mahmoud Al-Jaydah, a pioneer in the struggle for female education in Qatar: a biographical research study, Badreya Mubarak Sultan Al-Ammarihttp://www.tandfonline.com/toc/thed20/46/5

British Journal of Sociology of Education (BJSE)

British Journal of Sociology of Education (BJSE)


  Vol. 38, n°7, 10/2017


 • The university, democracy and the public sphere, John Holmwood
 • Creating an Ofsted story: the role of early years assessment data in schools’ narratives of progress, Alice Bradbury & Guy Roberts-Holmes
  Cultural capital and educational strategies. Shaping boundaries between groups of students with homologous cultural behaviours, Marco Pitzalis & Mariano Porcu
 • Reproducing vulnerability: a Bourdieuian analysis of readers who struggle in neoliberal times, Elizabeth L. Jaeger
 • Conceptualising the surveillance of teachers, Damien Page
 • Parental networks, ethnicity, and social and cultural capital: the societal dynamics of educational resilience in Turkey, Çetin Çelik
 • The uses of equality in an elite school in India: enterprise and merit, Arathi Sriprakash, Jing Qi & Michael Singh
 • Peer relations and access to capital in the mathematics classroom: a Bourdieusian social network analysis, Sophina Choudry, Julian Williams & Laura Black
 • Corporatising school leadership through hysteresis, Steven J. Courtney
 • A feminist manifesto for education, Eve Mayes
 • A feminist manifesto for education, Julie McLeod
 • Rethinking education and poverty, Sharon Gewirtz
 • Higher education: access, experiences, and outcomes, Wolfgang Lehmann


http://www.tandfonline.com/toc/cbse20/38/7

British Journal of Educational Studies (BJES)

British Journal of Educational Studies (BJES)


 Vol. 65, n°3, 9/2017


 • ‘Just Google It?’: Pupils’ Perceptions and Experience of Research in the Secondary Classroom, Kay Yeoman, Elena Nardi, Laura Bowater & Huyen nguyen
 • Discursive Dancing: Traditionalism and Social Realism in the 2013 English History Curriculum Wars, Joseph Smith
 • ‘I Saw Angry People and Broken Statues’: Historical Empathy in Secondary History Education, Tessa De Leur, Carla Van Boxtel & Arie Wilschut
 • Mrs Thatcher’s first flourish: organic change, policy chaos and the fate of the colleges of education, ROBIN Simmons
 • Evolution in Freedom? The Meanings of ‘Free School’ in Chile, PEODAIR LEIHY, Héctor Arancibia Martini, Pablo Castillo Armijo & José Saldaña Fernandez
 • Contextualizing Teacher Efficacy in a High-Performing System: A Research Agenda, Li-Yi Wang, Jen-Yi Li, Liang-See Tan & Ling Lee


http://www.tandfonline.com/toc/rbje20/65/3

Science Education

Science Education


 Vol. 101, n°5, 9/ 2017


 • Doors labeled as times: Frames of observing and understanding, John Settlage and Sherry A. Southerland
 • Expanding STEM opportunities through inclusive STEM-focused high schools, Barbara Means, Haiwen Wang, Xin Wei, Sharon Lynch, Vanessa Peters, Viki Young and Carrie Allen
 • Identity work in the college science classroom: The cases of two successful latecomers to science, Phoebe A. Jackson and Gale Seiler
 • Killing curiosity? An analysis of celebrated identity performances among teachers and students in nine London secondary science classrooms, Louise Archer, Emily Dawson, Jennifer DeWitt, Spela Godec, Heather King, Ada Mau, Effrosyni Nomikou and Amy Seakins
 • Transformative parents: Facilitating transformative experiences and interest with a parent involvement intervention, Benjamin C. Heddy and Gale M. Sinatra
 • Developing a learning progression for three-dimensional learning of the patterns of evolution, Yael Wyner and Jennifer H. Doherty
 • “But the science we do here matters”: Youth-authored cases of consequential learning, Daniel Birmingham, Angela Calabrese Barton, Autumn McDaniel, Jalah Jones, Camryn Turner and Angel Rogershttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sce.2017.101.issue-5/issuetoc?campaign=woletoc

Paedagogica Historica

Paedagogica Historica


 Vol. 53, n°5, 10/2017

 Educational soundscapes: sounds and silences in the history of education


 • Educational soundscapes: tuning in to sounds and silences in the history of education, Pieter Verstraete & Josephine Hoegaerts
 • Silence or the sound of limpid water: disability, power, and the educationalisation of silence, Pieter Verstraete
 • Silence as borderland: a semiotic approach to the “silent” pupil in nineteenth-century vocal education, Josephine Hoegaerts
 • Experimenting with Sound and Silence: sonorous bodies, sonic selves, acoustic topographies, and auditory histories of schooling, Joyce Goodman
 • “Radiorrhea”: an examination of mid-century youth and radio culture in Belgian pedagogies of leisure, 1945–1965, Laura Di Spurio
 • Teaching, learning, and evaluating: handwriting in Uruguayan public elementary schools in the 1830s, Juan Viacava
 • Municipalities and educational modernisation: a historical and geographical atlas of municipalities and education in Portugal, Justino Magalhães
 • Les colonies de vacances en France, 1944–1958: impulsions politiques autour d’un fait social majeur, Julien Fuchs
 • In the shadow of Sputnik: a transnational approach to Menzies support for science education in Australia, 1957–1964, Jennifer Clark


http://www.tandfonline.com/toc/cpdh20/53/5

Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017

Global Citizenship Concepts in Curriculum Guidelines of 10 Countries: Comparative Analysis

Global Citizenship Concepts in Curriculum Guidelines of 10 Countries: Comparative Analysis


 Cristian Cox

  UNESCO International Bureau of Education (IBE)

  06/2017http://inprogressreflections.ibe-unesco.org/gced-concepts-in-10-countries/

Teachers and trainers in work-based learning/apprenticeships

Teachers and trainers in work-based learning/apprenticeships


 European Commission (EC)

  07/2017


https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/88780c83-6b64-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en

Construire l'avenir : les enfants et les objectifs de développement durable dans les pays riches

Construire l'avenir : les enfants et les objectifs de développement durable dans les pays riches


  United Nations Children's Fund

  06/2017


https://www.unicef-irc.org/publications/891/

Analyse comparative du temps d'instruction dans l'enseignement obligatoire à temps plein en Europe 2016/2017

Analyse comparative du temps d'instruction dans l'enseignement obligatoire à temps plein en Europe 2016/2017


 Eurydice

 07/2017


https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/96d6a299-7278-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en

Revista Española de Orientación y Psicopedagogía (REOP)

Revista Española de Orientación y Psicopedagogía (REOP)


 Vol. 28, n° 1, 1-4/2017


Investigaciones / Researches
 • Análisis de la relación entre competencias emocionales, autoestima,clima de aula, rendimiento académico y nivel de bienestar en una muestra de escolares de educación primaria / Analysis of the relationship between emotional competences, self-esteem, classroom climate, academic achievement, and level of well-being in primary education, Agnes Ros Morente, Gemma Filella Guiu, Ramona Ribes Castells, Nuria Pérez Escoda
 • Misión posible: mejorar el bienestar de los orientadores a través de su inteligencia emocional / Mission possible: improve the welfare of counselors through their emotional intelligence, María de los Remedios Álvarez-Ramírez, Mario Pena Garrido, Lidia Losada Vicente
 • Las competencias socio-personales para la inserción sociolaboral de jóvenes en los programas propios de educación social, Roberto Moreno López, Sonia Morales Calvo
 • ¿Cómo ayudan los compañeros de trabajo a los empleados con discapacidad intelectual? Una experiencia de coaching laboral en empleo con apoyo / How do employees help co-workers with intellectual disabilities? A work coaching experience in supported employment, María Teresa Becerra Traver, Manuel Lucero Fustes, Manuel Montanero Fernández
 • Los programas de mediación escolar como herramientas para la promoción de unas relaciones de pareja saludables en la adolescencia / School mediation programs as tools to promote healthy couple relationships in adolescence, David Guillermo Sánchez-Porro Frías, Eva González Ortega
 • La tutoría como espacio de democracia: una mirada desde la voz de los docentes en formación / The tutoring as democratic space. A view from student teacher’s voice, Noelia Ceballos López
 • Investigaciones sobre el acoso escolar en España: implicacines psicoeducativas / Research on bullying in Spain: psicho-educational implications, Guiomar Nocito Muñoz
Experiencias de innovación y estudios breves / Innovation experiences and brief studies
 • La tutoría universitaria: un espacio para la orientación personal, académica y profesional en la formación inicial del profesorado / University tutoring: a space for personal, academic and profesional orientation in initial teacher training, Mª Isabel Amor Almedina, Irene Dios Sánchezhttp://revistas.uned.es/index.php/reop/issue/view/1070