Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

La mise en place des premiers internats d'excellence

La mise en place des premiers internats d'excellence


  DELAHAYE Jean-Paul, DULOT Alain

  Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative : Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

  06/2012

 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000241/0000.pdf

Le plan Ecole numérique rurale

Le plan Ecole numérique rurale


  DURPAIRE Jean-Louis, JARDIN Pascal, JOUAULT Didier, PAJOT Bertrand, RICHON Henri-Georges, BRUNET Alain, FLOREK Christian

  Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative

  06/2012

 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000242/0000.pdf

Le travail des élèves en dehors de la classe : état des lieux et conditions d'efficacité

Le travail des élèves en dehors de la classe : état des lieux et conditions d'efficacité


  Viviane BOUYSSE, Christine SAINT-MARC, Henri-Georges RICHON, Philippe CLAUS

   Ministère de l'éducation nationale

  06/2012

 http://media.education.gouv.fr/file/2008/46/6/2008-086-IGEN_216466.pdf

Analyse de l'éxécution du budget de l'Etat par missions et programmes

Analyse de l'éxécution du budget de l'Etat par missions et programmes


  Mission interministérielle enseignement scolaire

  Cour des Comptes

  05/2012

 http://www.ccomptes.fr/content/download/42807/689364/version/1/file/Mission_interministerielle_enseignement_scolaire.pdf

Vers des centres de connaissances et de culture

Vers des centres de connaissances et de culture


  Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative

   05/2012

 http://media.eduscol.education.fr/file/actus_2012/77/1/2012_vademecum_culture_int_web_214771.pdf

Typologie des dispositifs de formation hybrides : configurations et métaphores

Typologie des dispositifs de formation hybrides : configurations et métaphores


  Daniel Peraya, Claire Peltier, Emmanuelle Evl Villiot-Leclercq, Marc Nagels, Cyrille Morin, Réginald Burton, Giovanna Mancuso

  Congrès 2012 de l’Association internationale de pédagogie universitaire

  06/2012

http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/70/35/89/PDF/com_aipu_2012.pdf

Point sur l'évolution de l'accueil des enfants de moins de trois ans

Point sur l'évolution de l'accueil des enfants de moins de trois ans


  Haut Conseil de la famille
 
  05/2012

 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000223/0000.pdf

Le fonctionnement des jurys de VAE

Le fonctionnement des jurys de VAE


  FROMENT Bernard, CERVEL Jean-François, PRADEAUX Henry, RAVAT Jean-Claude

  Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative : Ministère de l'enseignement supérieur et de la recheche

  05/2012

 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000247/0000.pdf

L'enseignement des langues et cultures de l'antiquité dans le second degré

L'enseignement des langues et cultures de l'antiquité dans le second degré


  KLEIN Catherine, SOLER Patrice

  Inspection générale de l'éducation nationale

  06/2012

 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000250/0000.pdf

Principe pour l'élaboration d'une politique éducative d'établissement

Principe pour l'élaboration d'une politique éducative d'établissement


  SAGET Pierre

  Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative

  06/2012

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000246/0000.pdf

Mission relative à l'élaboration d'un cadre de référence pour les partenariats avec les associations complémentaires de l'école

Mission relative à l'élaboration d'un cadre de référence pour les partenariats avec les associations complémentaires de l'école


  VEYRET Jacques, SALLÉ Joël, CHOISNARD Marie-Françoise, ELIOT Agnès

  Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche

  06/2012

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000245/0000.pdf

La mise en oeuvre du programme CLAIR (collèges et lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite) - Année scolaire 2010-2011

La mise en oeuvre du programme CLAIR (collèges et lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite) - Année scolaire 2010-2011


  PITTOORS Jean-Paul, HAGNERELLE Michel

  Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative

   06/2012

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000244/0000.pdf

Fonctionnement des services académiques

Fonctionnement des services académiques


  CAZAJOUS Frédérique, LACOSTE Jean-Pierre, PERRITAZ Alain, PEYROUX Christian

  Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative

  06/2012

 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000243/0000.pdf

Mission d'étude sur la situation de l'Union nationale du sport scolaire

Mission d'étude sur la situation de l'Union nationale du sport scolaire


  BAMBUCK Roger, CERFONTAINE Jean-Yves, GRAILLOT André-Philippe, ALLAL Patrick, FLOREK Christian, PERRITAZ Alain

   Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative

  06/2012

 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000239/0000.pdf

Les cordées de la réussite à l'épreuve de leur généralisation : observations, problématiques et préconisations

Les cordées de la réussite à l'épreuve de leur généralisation : observations, problématiques et préconisations


  PERROT Norbert, BAJOU Brigitte, BILLY Nicolas, GOYHENEIX Joël, KAMOUN Josée, SERE ALAIN, TYVAERT Michel, RAYNAL Jean-François, FATTET Jacques

  Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative

  06/2012

 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000238/0000.pdf

Les classes pour l'inclusion scolaire (CLIS) en 2010

Les classes pour l'inclusion scolaire (CLIS) en 2010


  DELAUBIER Jean-Pierre

  Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative

  06/2012

 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000240/0000.pdf

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

9ο σεμινάριο - Μάης 2012 - VideoΕισηγήτρια: Νέλλη Ασκούνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΑΠΗ του ΕΚΠΑ.

Θέμα εισήγησης:
 Κοινωνιολογική έρευνα και εκπαιδευτική παρέμβαση στο πεδίο της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη: μεθοδολογικά ζητήματα.

Video

εισήγηση μέρος 1ο
εισήγηση μέρος 2ο
εισήγηση μέρος 3ο
εισήγηση μέρος 4ο
συζήτηση μέρος 1ο


συζήτηση μέρος 2ο

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

8ο σεμινάριο Απρίλης 2012 - VideoΕισηγητής: Παντελής Κυπριανός, Καθηγητής του ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Θέμα εισήγησης:
 “Habitus, κεφάλαιο και πεδίο στο έργο του Pierre Bourdieu”

Video

εισήγηση μέρος 1

ο

εισήγηση μέρος 2ο


συζήτηση μέρος 1ο


συζήτηση μέρος 2οσυζήτηση μέρος 3οThe Condition of Education 2012

The Condition of Education 2012


  Susan Aud, William Hussar, Frank Johnson, Grace Kena, Erin Roth, Eileen Manning, Xiaolei Wang, Jijun Zhang
  National Center for Education Statistics, American Institutes for Research

  05/2012
http://nces.ed.gov/pubs2012/2012045.pdf

Study on a comprehensive overview traineeship arrangements in member states

Study on a comprehensive overview traineeship arrangements in member states


  IES, IRS, BIBB

  European Commission 

  06/2012

 ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7754&langId=en

Progress towards the common European objectives in education and training (2010/2011) - Indicators and benchmarks

Progress towards the common European objectives in education and training (2010/2011) - Indicators and benchmarks


  European Commission

  05/2011

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/report10/report_en.pdf

Citizenship Education in Europe

Citizenship Education in Europe


  Eurydice

  05/2012

 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/139EN.pdf

The Internet and Higher Education

The Internet and Higher Education

  Vol. 15, n°3, juin 2012

  Emotions in online learning environments

 • Emotions in online learning environments: Introduction to the special issue, Anthony R. Artino
 • Regulating interest when learning online: Potential motivation and performance trade-offs, Carol Sansone, Jessi L. Smith, Dustin B. Thoman, Atara MacNamara
 • The role of emotion in the learning process: Comparisons between online and face-to-face learning settings, Gwen C. Marchand, Antonio P. Gutierrez
 • How achievement emotions impact students' decisions for online learning, and what precedes those emotions Dirk T. Tempelaar, Alexandra Niculescu, Bart Rienties, Wim H. Gijselaers, Bas Giesbers
 • Exploring the complex relations between achievement emotions and self-regulated learning behaviors in online learning, Anthony R. Artino, Kenneth D. Jones
 • The role of emotions and task significance in Virtual Education, Gwen Noteborn, Katerina Bohle Carbonell, Amber Dailey-Hebert, Wim Gijselaers
 • Confusion and complex learning during interactions with computer learning environments, Blair Lehman, Sidney D'Mello, Art Graesser
 • Improving online social presence through asynchronous video, Jered Borup, Richard E. West, Charles R. Graham
 • Experiences of instructors in online learning environments: Identifying and regulating emotions, Kelley Regan, Anna Evmenova, Pam Baker, Marci Kinas Jerome, Vicky Spencer, Holly Lawson, Terry Werner
 • The jury is still out: Psychoemotional support in peer e-mentoring for transition to university, Angelica Risquez, Marife Sanchez-Garcia
 • Not that different in theory: Discussing the control-value theory of emotions in online learning environments, Lia M. Daniels, Robert H. Stupnisky
 http://www.sciencedirect.com/science/journal/10967516

Journal of School Health

Journal of School Health


  Vol. 82, n°7, juillet 2012
 
 • Understanding Causal Pathways: Response to “Teen Pregnancy and the Achievement Gap Among Urban Minority Youth”, Judith E. Sackoff and Cristina Yunzal-Butler
 • Basch Responds: Problems With Multifactorial Etiology Require Strategically Planned, High-Quality, and Coordinated Policies and Programs, Charles E. Basch
 • Geographic Variations in Elementary School-Based Physical Activity Practices, Lindsey Turner, Frank J. Chaloupka and Sandy J. Slater
 • Examining School-Based Pedometer Step Counts Among Children in Grades 3 to 6 Using Different Timetables, Alain P. Gauthier, Michelle Laurence, Laura Thirkill and Sandra C. Dorman
 • Analysis of Influential Factors Associated With the Smoking Behavior of Aboriginal Schoolchildren in Remote Taiwanese Mountainous Areas, Hsiao-Ling Huang, Chih-Cheng Hsu, Wu-Der Peng, Yea-Yin Yen, Ted Chen, Chih-Yang Hu, Hon-Yi Shi, Chien-Hung Lee, Fu-Li Chen and Pi-Li Lin
 • Integrating Life Skills Into a Theory-Based Drug-Use Prevention Program: Effectiveness Among Junior High Students in Taiwan, Chiu-Mieh Huang, Li-Yin Chien, Chin-Feng Cheng and Jong-Long Guo
 • Work-Related Violence, Lifestyle, and Health Among Special Education Teachers Working in Finnish Basic Education, Jenni Ervasti, Mika Kivimäki, Jaana Pentti, Venla Salmi, Sakari Suominen, Jussi Vahtera and Marianna Virtanen

Formation et pratiques d’enseignement en questions

Formation et pratiques d’enseignement en questions


  N° 14, 2012

  Pratiques de recherche dans les institutions de formation des enseignant-e-s

  Dossier sous la direction de : Bernard Wentzel et Elisabetta Pagnossin
 • Lien en la recherche et l’enseignement dans les Hautes écoles pédagogiques suisses, Kurt Häfeli et Mireille Audéoud
 • Verbindung von Forschung und Lehrer an Schweizer Pädagogischen Hochschulen, Kurt Häfeli et Mireille Audéoud
 • Comment articuler Formation et Recherche: l’exemple des apports des recherches du Réseau OPEN sur les pratiques enseignantes à la formation des enseignants, Marguerite Altet
 • L’enseignement comme profession ancrée dans la recherche: difficultés et perspectives, Abdeljalil Akkari et Bernard Wentzel
 • Intégration de la recherche dans le processus de professionnalisation de l’enseignement, Bernard Wentzel
 • Réflexion sur la double casquette de formateur et de chercheur: le cas d’un dispositif de formation à la déontologie professionnelle enseignante, Laura Weiss, Anne Monnier et Sandra Pellanda Dieci
 • Trois approches méthodologiques orientées sur la profession enseignante: quelques réflexions sur la posture de formateur - chercheur, Georges-Alain Schertenleib, Marcelo Giglio et Stéphanie Boéchat-Heer
 • Le master de formation de formateurs, une occasion pour «faire équipe»: le cas de Montpellier, une voie vers la recherche coopérative, Richard Etienne
 • Prédire, agir, observer. Une méthodologie pour développer séquences pédagogiques et savoirs professionnels, Marcelo Giglio et Anne-Nelly Perret-Clermont
 • Formateur et chercheur: synergies, défis et réflexions épistémologiques, Marco Allenbach
 • La démarche compréhensive comme moyen de construire une identité de la recherche dans les institutions de formation, Caroline Dayer et Maryvonne Charmillot
Varia
 • La mise en oeuvre d’un dispositif «Learning study» en classe avec des enseignants primaires: une première expérience en Suisse, Aline Galland, Raphaël Pasquini et Katja De Carlo
 • Formation initiale et enseignement des mathématiques: regard sur le travail de l’étudiant-stagiaire par le formateur en institution et le formateur de terrain, René Barioni
 • Travail en équipe: représentations et pratiques des enseignant-e-s romand-e-s, Franca Armi et Elisabetta Pagnossin
 • Etat des lieux de la recherche dans les institutions de formation de Suisse romande et du Tessin, Remy Villemin
 •  
 •  http://www.revuedeshep.ch/site-fpeq/Site_FPEQ/14.html

Politiques et gestion de l'enseignement supérieur

Politiques et gestion de l'enseignement supérieur


  Vol. 23, n°3, 2011

 
 • Masses critiques pour les groupes de recherche académiques et conséquences pour la politique sur la recherche et la gestion de l’enseignement supérieur, Ralph Kenna et Bertrand Berche
 • Les aspects économiques de l’enseignement : la face cachée du ratio étudiants-professeurs, Andrea Schenker-Wicki et Matthias Inauen
 • Une évaluation internationale des résultats d'apprentissage des titulaires d’un baccalaureat, Hamish Coates
 • L’impact du processus de Bologne sur le personnel universitaire en Ukraine, Marta A. Shaw, David W. Chapman et Nataliya L. Rumyantseva
 • Traduction infidèle : harmoniser les stratégies de recherche en Nouvelle-Zélande, Jennie Billot et Andrew Codling
 • Comparaison des réformes de l’enseignement supérieur en Finlande et au Portugal : contextes différents, solutions identiques ?, Jaakko Kauko and Sara Diogo
 •  
 •  http://www.oecd.org/document/45/0,3746,fr_21571361_50115957_49378733_1_1_1_1,00.html

Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire (RITPU)

Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire (RITPU)

  Vol. 9, n° 1-2, 2012

 
 • Exploring counter-theoretical instances of graduate learners’ self-regulatory processes when using an online repository, Kamran Shaikh,Amna Zuberi,Vivek Venkatesh
 • L’effet du style d’apprentissage sur la mémoire transactive d’équipes collaboratives en formation à distance, Sandrine Decamps, Christian Depover
 • Étudiants internationaux, intégration académique et sociale et TIC : une triade à explorer ?, Simon Collin, Thierry Karsenti
 • Former aux TICE : entre compétences techniques et modèles pédagogiques, Jacques Béziat
 • De la présence dans la distance par la visioconférence Web, Bruno Poellhuber, Nicole Racette, Mourad Chirchi
 • Les futurs enseignants du Québec sont-ils technocompétents ?, Stéphane Villeneuve, Thierry Karsenti, Carole Raby, Hélène Meunier
 • C2i2e à distance : l’activité de l’étudiant est-elle représentative de son évaluation ?, Alain Jaillet
 •  
 •  http://www.ritpu.org/?lang=fr
 • Éducation et francophonie

  Éducation et francophonie


    Vol. XL, n°1, printemps 2012

    La gestion det l'appropriation du changement en éducation

    Rédacteur invité :Marc-André DENIGER
 • La gestion et l’appropriation du changement en éducation, Marc-André DENIGER
 • Les approches et les stratégies gouvernementales de mise en œuvre des politiques éducatives, Anylène CARPENTIER
 • Le changement en éducation et la gouvernance réflexive. Expérimentation d’un modèle d’appropriation du changement par des groupes de parents-éducateurs au Québec, Christine BRABANT, Sylvain BOURDON
 • L’appropriation de nouvelles pratiques d’interventions pédagogiques et éducatives en milieu scolaire : Réflexions sur un cadre théorique intégrateur, Jean BÉLANGER, François BOWEN, Sylvie CARTIER, Nadia DESBIENS, Isabelle MONTÉSINOS-GELET, Louis TURCOTTE
 • Quels sont les principaux changements qui ont modifié la fonction de direction ou de direction adjointe d’établissement scolaire depuis l’avènement de la réforme de l’administration publique au Québec?, France GRAVELLE
 • Le leadership distribué : l’épreuve des réformes éducatives, Emmanuel POIREL et Frédéric YVON
 • La recherche collaborative au service du développement professionnel en ligne, Micheline-Joanne DURAND et Solen POIRIER
 • Les cycles d’apprentissage du primaire dans les plans stratégiques des commissions scolaires québécoises, Jean ARCHAMBAULT, Pierre LAPOINTE et France DUMAIS
 • Les enseignants et le renouveau collégial au Québec : analyse interactionniste de la construction et de la négociation du sens d’un changement de pratique prescrit, Éliane DULUDE et Martial DEMBÉLÉ
 • Appropriation et intégration des changements en éducation par des enseignants associés dans leurs pratiques de formation des stagiaires, Josianne CARON et Liliane PORTELANCE
 • De l’expérimentation à la généralisation du baccalauréat professionnel en trois ans (BP3) : parcours d’élèves (dés)enchantés, Carole DAVERNE
 •  
 •  http://www.acelf.ca/c/revue/sommaire.php?id=35
 • Revue des sciences de l'éducation (RSE)

  Revue des sciences de l'éducation (RSE)


    Vol. 37, N° 2, 2011

    Se former professionnellement : une dynamique individuelle et collective

   
 • Se former professionnellement : une dynamique individuelle et collective, Enrique Correa Molina et Colette Gervais
 • Apprendre en contexte de stage : une dynamique de transformations de son répertoire, Annie Malo
 • De quelle nature sont les savoirs professionnels développés par une enseignante stagiaire dans le cadre de son stage au cours d’un dispositif innovant?, Sophie Baconnet et Dominique Bucheton
 • Ressources mobilisées par des stagiaires pour enseigner : faible part des savoirs théoriques, Colette Gervais et Mylène Leroux
 • Ressources professionnelles du superviseur de stage : une étude exploratoire, Enrique Correa Molina
 • Une formation pédagogique peut-elle modifier les conceptions de jeunes enseignants universitaires sur l’apprentissage et l’enseignement?, Joëlle Demougeot-Lebel et Cathy Perret
 • Approche institutionnelle et intégration des technologies dans l’enseignement supérieur : le cas d’une recherche action, Emmanuel Duplàa
 • Les partenariats école-communauté et le marché scolaire de langue française en Ontario, Nathalie Bélanger, Phyllis Dalley, Liliane Dionne et Geneviève Beaulieu
 • Représentations sociales des parents et des enseignants du secondaire à propos des compétences transversales, Rollande Deslandes, France Joyal et Marie-Claude Rivard
 •  
 •  http://www.rse.umontreal.ca/A_venir.htm
 • Δαπάνες και Διαύγεια

  Προς μελέτη και περισυλλογή
  http://publicspending.medialab.ntua.gr/topcpvdaypie.php

  9ο σεμινάριο Μάης 2012 - φωτογραφίες  Εισηγήτρια: Νέλλη Ασκούνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΑΠΗ του ΕΚΠΑ.

  Θέμα εισήγησης:
   Κοινωνιολογική έρευνα και εκπαιδευτική παρέμβαση στο πεδίο της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη: μεθοδολογικά ζητήματα.

  Φωτογραφίες
  8o σεμινάριο Απρίλης 2012 - φωτογραφίες


  Εισηγητής: Παντελής Κυπριανός, Καθηγητής του ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών.

  Θέμα εισήγησης:
   “Habitus, κεφάλαιο και πεδίο στο έργο του Pierre Bourdieu”

  Φωτογραφίες


  Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

  History of Education

  History of Education


    Vol. 41, n°3, juin 2012

  • Philanthropy for the middle class: vocational education for girls and young women in mid-Victorian Europe, James C. Albisetti
  • Representing two worlds: illustrations in Spanish textbooks for the teaching of religion and obj. lessons, Ana Maria Badanelli
  • Christian commentary and education 1930–1960, James Arthur
  • From HORSA huts to ROSLA blocks: the school leaving age and the school building programme in England, 1943–1972, Steven Cowan, Gary McCulloch & Tom Woodin
  • Ethnic diversity, Christian hegemony and the emergence of multi-faith religious education in the 1970s, Stephen G. Parker & Rob J.K. Freathy
  • Australia’s 1988 Bicentennial: national history and multiculturalism in the primary school curriculum, Heather Sharp

  School Leadership & Management

  School Leadership & Management


    Vol. 32, n°3, juillet 2012
  • Making schools effective for all: rethinking the task, Mel Ainscow, Alan Dyson, Sue Goldrick & Mel West
  • Networking for school leadership in South Africa: perceptions and realities, Edith Kiggundu & Pontso Moorosi
  • Classroom teacher leadership: service-learning for teacher sense of efficacy and servant leadership development, Trae Stewart
  • Does the gender of school personnel influence perceptions of leadership?, Precious Guramatunhu-Mudiwa & Les L. Bol
  • Novice head teachers in Scotland: competing expectations, Megan Crawford
  • Small and perfectly formed? Is democracy an alternative approach to school leadership?, Max A. Hope

  Science Education

  Science Education


    Vol. 96, n°4, juillet 2012

  • Framing in cognitive clinical interviews about intuitive science knowledge: Dynamic student understandings of the discourse interaction, Rosemary S. Russ, Victor R. Lee and Bruce L. Sherin
  • Optimization as a reasoning strategy for dealing with socioscientific decision-making situations, Nicos Papadouris
  • Navigating the language demands of an inquiry-based science performance assessment: Classroom challenges and opportunities for English learners, Edward G. Lyon, George C. Bunch and Jerome M. Shaw
  • The implicit communication of nature of science and epistemology during inquiry discussion, Alandeom W. Oliveira, Valarie L. Akerson, Huseyin Colak, Khemmawadee Pongsanon and Abdulkadir Genel
  • A series of misrepresentations: A response to Allchin's whole approach to assessing nature of science understandings, Reneé S. Schwartz, Norman G. Lederman and Fouad Abd-el-Khalick
  • Toward clarity on Whole Science and KNOWS, Douglas Allchin
  • Seeding evolutionary thinking by engaging children in modeling its foundations, Richard Lehrer and Leona Schauble
  • Young children's analogical reasoning in science domains, Jesper Haglund, Fredrik Jeppsson and Johanna Andersson

  Cahiers pédagogiques

  Cahiers pédagogiques


    N° 498, juin 2012

    Apprendre avec le numérique

    D’une autre manière
  - Comment ça marche  ? é.l@b
  - Technologies numériques  : un nouveau référentiel pour l’école Éric Sanchez
  - Apprendre à lire en CP sur Twitter Jean-Roch Masson
  - Efficace en classe entière, le numérique  ? Olivier Leguay
  - Suivez ces traces  ! Gaëtan Temperman
  - La lecture au bout des doigts Michèle Drechsler

  Communiquer pour de bon
  - Un blog, c’est fait pour apprendre  ! Ostiane Mathon
  - Quelques paroles spontanées laissées en commentaires sur le blog.
  - Un humanisme numérique  ? Jean-Michel Le Baut
  - ¡ Hola le monde  ! Adèle Mazou-Encoignard
  - Le numérique  ? C’est dans la poche Les élèves de la classe de terminale S2
  - Twitter, un fil rouge pour faire écrire Delphine Regnard
  - Do you tweet English  ? Frédéric Davignon
  - Réussite et mat Les élèves de l’école de Crotenay

  Le virtuel pour apprendre en vrai
  - Vu du ciel Jérôme Staub, Caroline Jouneau-Sion
  - Les stratégies du garagiste Sophie Soury-Lavergne, Michela Maschietto
  - En lycée professionnel  ? Aussi  ! Valérie Marty, Christophe Scherg
  - Si on refaisait la colonisation  ? Éric Demers
  - Plongée en 3D Sébastien Simao

  Je différencie, nous collaborons
  - La e-classe  : un i-tinéraire L’équipe des e-profs
  - Mes usages de la tablette numérique Hélène Savin, Didier Anselm
  - Aux risques du numérique Bruno Devauchelle, Jacques Cool
  - Bienvenue sur l’ile 2.0 Ghislain Dominé
  - Le podcast, ou l’anglais en balade Nicolas Roland, Marjorie Castermans

  Le numérique, qu’est-ce que ça change  ?
  - Mi-problème, mi-solution pour l’école Serge Pouts-Lajus
  - Miraculés Frédéric Jouneau-Sion
  - Dix ans déjà… Fabienne Saint-Germain
  - Génies contre incompétents  ? Périne Brotcorne
  - Des savoirs anciens sur de nouveaux chemins Bruno Devauchelle

   http://www.cahiers-pedagogiques.com/No498-Apprendre-avec-le-numerique.html

  Net.Doc

  Net.Doc

    N° 92, 2012

    Le marché du travail comme lieu d’évaluation des politiques de formation?

    "Le marché du travail peut-il être le lieu de l'évaluation des formations professionnelles, et plus généralement des politiques publiques touchant aux formations ? Répondre à cette question incite d'abord à réfléchir sur la pertinence d'une évaluation des formations via les résultats obtenus par les formés sur le marché du travail. Cela conduit ensuite à s'interroger sur l'apport de cette évaluation sur la prise de décision politique.
  Ce numéro, coordonné par Catherine Beduwé, reprend les contributions à la "Journée d’échanges en vue de la construction d’un réseau de recherche «Evaluation Formation Emploi» (Toulouse, 9 décembre 2011).
  Cette journée constitue la première manifestation d’un réseau de recherches interdisciplinaire en économie-gestion, sociologie, psychologie et sciences de l'éducation sur le thème Evaluation - Formation - Emploi.

  http://www.cereq.fr/index.php/publications/Net.Doc/Le-marche-du-travail-comme-lieu-d-evaluation-des-politiques-de-formation

  Éducation et didactique

  Éducation et didactique


    N°1, vol. 6, 2012
  • Éditorial, Chantal Amade-Escot, Jean-Noël Blocher, Dominique Forest et Gérard Sensevy
  • La pensée des enseignants pendant l’interaction en classe. Une revue de la littérature anglophone, Philippe Wanlin et Marcel Crahay
  • Construire des curriculums d’apprentissage en situation de travail. Quelle collaboration didactique entre écoles et entreprises dans les formations en alternance ?, Laurent Veillard
  • Réforme circulaire et construction de savoirs issus de psychologie. Ressources et obstacles dns la chaîne transpositive, Nathalie Panissal et Emmanuelle Brossais
  • De quelques principes de justice dans les rapports entre les parents et l’école, Pierre Périer
  • Pratiques langagières et situation scolaire d’apprentissage : à propos d’un rapport complexe et résistant. Questions méthodologiques, Catherine Souplet
  • Éducation et démocratie. Retour sur le Nouveau Dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson(1991), Philippe Savoie
  •  
  •  http://educationdidactique.revues.org/1282

  Les Langues modernes

  Les Langues modernes


    N°1, 2012

    Evaluer avec le CECRL

  • L’évaluation des langues dans une perspective actionnelle, Margaret Bento
  • Descripteurs et standards vs représentations et pluralité, Emmanuelle Huver
  • Du CECRL aux examens de FLE : l’intendance non (-) actionnelle suit toujours dans le système scolaire au Portugal, Jacques da Silva et Marlène da Silva e Silva
  • Le CECRL et l’évaluation de la compétence phonologique : point de vue à partir d’un corpus sur l’anglais, Évelyne Cauvin
  • Évaluer la production écrite en allemand en seconde, Corinne Ropital
  • Évaluation de compétences dans un programme universitaire hongkongais, Béatrice Cabau
  • Évaluation des étudiants non-spécialistes en langues à l’aide du CECRL, Pierre Frath
  • Évaluer le public faiblement qualifié avec le CECRL, Dao Mercier
  •  
  • http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article4406

  Éducation permanente

  Éducation permanente


    N°191, 2012-2

    Les séniors et la formation
  • Former les seniors, n’est-ce pas déjà trop tard ?, Christine Fournier
  • La formation des salariés âgés : accords et plans d’actions seniors, Gwénaëlle Poilpot-Rocaboy, Natacha Pijoan, Alain Chevance
  • Y a-t-il des spécificités d’apprentissage des seniors ?, Dominique Cau-Bareille
  • Apprendre pour se maintenir dans le monde du travail en fin de carrière. Réflexion autour d’une formation au métier de formateur, Catherine Delgoulet, Corinne Gaudart
  • Seniors et tuteurs : dépasser la fausse évidence..., Bernard Masingue
  • Les failles de la formation tout au long de la vie..., Paul Santelmann
  • Formation des seniors et changements technologiques, Olivier Charbonnier, Laurence Darchen
  • L’expérience du travail en sécurité des seniors : quel usage pour la formation?, Paul Olry
  • Employabilité, développement des compétences et maintien en emploi des seniors,
  • Fabienne Caser, Michel Parlier
  • Savoirs au travail et identité professionnelle. Le cas des assesseurs techniques des tribunaux pour mineurs au Portugal, Ana Maria Costa e Silva
  • Naissance et mort de l’Agence pour le développement de l’éducation permanente, Raymond Vatier
  •  
  •  http://www.education-permanente.fr/public/articles/articles.php?id_revue=1711

  EQAF 2012 - 7th European Quality Assurance Forum - How does quality assurance make a difference?

  EQAF 2012 - 7th European Quality Assurance Forum - How does quality assurance make a difference?


    22-11-2012  - 24-11-2012

    Tallinn

     European University Association (EUA)


  Programme : 
  Following the success of previous fora, we are pleased to announce that ENQA, ESU, EUA and EURASHE will organise the 7th European Quality Assurance Forum, which will take place at Tallinn University, Estonia, on 22-24 November 2012.
  Through a mix of plenary and parallel sessions, the 2012 EQAF, entitled “How does quality assurance make a difference?”, will combine practice-oriented or researchbased discussions that will take place in the paper sessions and workshops with presentations of current developments in quality assurance (QA).

  This year, the event will specifically explore the impact of external and internal QA on higher education policies and institutional realities. In this context, the sessions will aim to address issues such as
  - external evaluation and institutional follow-up;
  - relationship between QA, pedagogical approaches and student learning;
  - QA supporting institutional aims and profiles;
  - QA supporting informed decision-making and the role of QA in globalised higher education.

  Call for contributions Deadline: 31 July 2012
   http://www.eua.be/eua-work-and-policy-area/quality-assurance/qa-forum.aspx

  Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

  Note d'information

  Note d'information


    N°12.08, mai 2012

    L'absentéisme des élèves dans le second degré public

   http://www.education.gouv.fr/cid56912/l-absenteisme-des-eleves-du-second-degre.html

  Cliopsy

  Cliopsy

    N°7, avril 2012

    Du groupe en éducation et formation

    Dossier :
  • Scènes et formations groupales autour de la connaissance, Marta Souto
  • Apprendre en groupe, apprendre du groupe ?, Danièle Toubert-Duffort
  • Le cadre interne à l'épreuve d'une expérience de co-animation, Brigitte Charrier, Nicole Clerc
  • Le maintien d'une posture clinique dans l'animation des groupes de malades. Enjeux pour l'éducation thérapeutique, Catherine Tourette-Turgis
  • Accompagner pas à pas l'étudiant infirmier vers une élaboration possible de sa démarche de soin, David Chandezon
  •  
  •  http://www.revue.cliopsy.fr/

  Les Dossiers évaluations et statistiques

  Les Dossiers évaluations et statistiques

    N° 200, mars 2012

    L'enseignement intégré de science et de technologie (EIST) en 2008-2009 : ressenti et pratiques des enseignants

   http://www.education.gouv.fr/cid59458/l-enseignement-integre-de-science-et-de-technologie-eist-en-2008-2009-ressenti-et-pratiques-des-enseignants.html

  Mélanges CRAPEL

  Mélanges CRAPEL


    N° 32, 2011

    Pratiques d’accompagnement(s) des apprenants en présentiel et à distance

  • Introduction, Anne Chateau, Dominique Macaire
  • L’analyse ergonomique du travail d’accompagnement du conseiller dans les systèmes d’apprentissage autodirigé, Maud Ciekanski
  • Création et accompagnement d’un centre de langues privé : un exemple de collaboration entre recherche en didactique des langues et entreprise, Emmanuelle Carette, Eglantine Guély, Myriam Pereiro
  • Nouvelles pratiques d’accompagnement pour un centre de ressources et d’apprentissage en mode hybride : de l’individu, au groupe, à la communauté d’apprenants , Nathalie Gettliffe, Anne Delhaye, Julie Dittel
  • Articuler des dispositifs innovants pour accompagner vers les certifications en langues, Anne Rivens Mompean
  • Accompagnement et innovation : quels outils pour un suivi efficace dans un dispositif hybride ?, Sophie Belan, Marie-Françoise Narcy-Combes
  • Accompagnement présentiel dans un dispositif hybride : des paramètres qui influencent la conduite de l’action tutorale, Elke Nissen, Thierry Soubrié
  • Le dispositif french online : apprentissage collaboratif et accompagnement à distance, Bushra Sadiq
  • Évaluation des effets de l’accompagnement sur l’autonomisation d’apprenants de fle dans un dispositif de formation ouverte , Nancy Ismaïl, Sophie Bailly
  • Data-driven learning : apprendre et enseigner à contre-courant , Corinne Landure
  • Apprendre à distance : outils et pratiques d’accompagnement en classe de FLE aux Pays-Bas , Nathalie Van Der Sanden
  • La messagerie électronique au service de l’écriture littéraire en classe de français langue étrangère, Younès Daife 
  •  
  •  http://www.atilf.fr/spip.php?rubrique599

  Les Cahiers d'Éducation et devenir

  Les Cahiers d'Éducation et devenir

    N°14, mai 2012

    Changer les structure ou les pratiques : des exemples de systèmes éducatifs européens

    Le Cahier n°14 traite de l’École fondamentale, thème du dernier colloque d’Éducation et Devenir, qui s’est tenu à Saint Denis, en janvier 2012.
  Les conférences
  • Le collège unique, obstacle à l'école fondamentale, Jean-Paul Delahaye
  • École fondamentale et territoires, Mathieu Hanotin
  • École obligatoire et territoire, Philippe Joutard
  • Les enjeux de la politique prioritaire d'éducation, Marc Douaire
  • L'école du socle ou la rupture de la rupture, Daniel Auverlot
  • L'école fondamentale, l'enfant et le juge, Jean-Pierre Rosenczveig
  • L'enfant et l'école, une relation ambivalente, Tristan Garcia
  • Les pratiques pédagogiques dans l'école fondamentale, André Giordan
  • Une expérience en milieu rural, Frédéric Fabre, Catherine Papuchon
  Les ateliers
  • 1. Un corps unique d'enseignants pour l'école fondamentale
  • 2. Socle commun et école fondamentale : un outil à améliorer
  • 3. D'autres écoles
  • 4. Le lien école-collège à partir d'expérience des REP
  • 5. L'enfant et l'adolescent dans son territoire
  • 6. Vers une école fondamentale européenne
  • 7. Parcours individuels des élèves
  • 8. Un fondamental, l'apprentissage des langues
   http://www.educationetdevenir.fr/spip.php?article723

  Carrefours de l'éducation

  Carrefours de l'éducation


    Les enjeux et les transformations de l’éducation à la santé

    N°32, 2011/2

  • Éducation, santé, performance, à l'ère de la perfectibilité infinie du corps, Isabelle Queval
  • De l'éducation du corps à l'éducation au corps : genèse et critique de l'éducation en santé, Alexandre Klein
  • De l'hygiène à l'hygiène scolaire : les voies de la prévention à l'école (XVIIIe-XIXe siècles), Séverine Parayre
  • L'enseignement de l'éducation à la santé en écoles élémentaires par des intervenants en EPS, Denis Loizon et Maxime Gruet  

  Apprentissage des langues et systèmes d'information et de communication (ALSIC)

  Apprentissage des langues et systèmes d'information et de communication (ALSIC)

     N°15,n°1, 2012

    Médias sociaux et apprentissage des langues : (r)évolution ?

    Dossier réalisé dans le cadre des activités du réseau "Apprentissage des langues: 6 dialogues clés/ Language Learning and Social Media - 6 Key Dialogues", subventionné par la Commission européenne.
  • On the attractiveness of social media for language learning: a look at the state of the art, Katerina Zourou
  • Les usages linguistiques des adolescents québécois sur les médias sociaux , Monique Lebrun et Nathalie Lacelle
  • Approche interactionnelle et didactique invisible – Deux concepts pour la conception et la mise en œuvre de tâches sur le web social , Christian Ollivier
  • Facebook-ing and the Social Generation: A New Era of Language Learning, Geraldine Blattner et Lara Lomicka
  • Language Learners' "Willingness to Communicate" through Livemocha.com , Elwyn Lloyd
  • Online gaming as sociable media , Steven L. Thorne et Ingrid Fischer
  •  
  •  http://alsic.revues.org/

  International Journal of Science Education (IJSE)

  International Journal of Science Education (IJSE)

     Vol. 34, n°9, juin 2012
  • A Study of General Education Astronomy Students’ Understandings of Cosmology. Part V. The Effects of a New Suite of Cosmology Lecture-Tutorials on Students’ Conceptual Knowledge, Colin S. Wallace, Edward E. Prather & Douglas K. Duncan
  • Beyond a Dichotomic Approach, The Case of Colour Phenomena, L. Viennot & C. de Hosson
  • Computer Simulations to Support Science Instruction and Learning: A critical review of the literature, Lara Kathleen Smetana & Randy L. Bell
  • Developing a Community of Practice to Support Preservice Elementary Teachers’ Nature of Science Instruction, Valarie L. Akerson, Lisa A. Donnelly, Morgan L. Riggs & Jennifer L. Eastwood
  • Effects of a Cognitive Acceleration Programme in a Low Socioeconomic High School in Regional Australia, Mary Oliver, Grady Venville & Philip Adey
  • Epistemic Beliefs about Justification Employed by Physics Students and Faculty in Two Different Problem Contexts, Fatih Çağlayan Mercan
   http://www.tandfonline.com/toc/tsed20/34/9

  European Journal of Education : Research, Development and Policy

  European Journal of Education : Research, Development and Policy

    Vol. 47, n°2, juin 2012

    The Privatisation of Higher Education: comparative perspectives
  • How Important Is Private Higher Education in Europe? A Regional Analysis in Global, Daniel C. Levy
  • Private Higher Education and Economic Development, Robert D. Reisz and Manfred Stock
  • Public by Day, Private by Night: examining the private lives of Kenya's public universities, Gerald Wangenge-Ouma
  • Bringing the State Back In: restoring the role of the State in Chinese higher education, Ka Ho Mok
  • The Rise of the For-Profit Sector in US Higher Education and the Brazilian Effect, John Aubrey Douglass
  • Does Graduating from a Private University Make a Difference? Evidence from Italy, Moris Triventi and Paolo Trivellato
  • Private Sector Consultants and Public Universities: the challenges of cross-sectoral knowledge transfers, Kathia Serrano-Velarde and Georg Krücken
  • Privatisation by the Back Door: the case of the higher education policy in Israel, Haim H. Gaziel
  • Higher Education and Unemployment: a cointegration and causality analysis of the case of Turkey, Ekrem Erdem and Can Tansel Tugcu
  • Choices and Motivations: the why and how of Portuguese students' enrolment choices, Orlanda Tavares and José Brites Ferreira
  • A Smart Social Inclusion Policy for the EU: the role of education and training, Ides Nicaise 
   http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejed.2012.47.issue-2/issuetoc

  Educational Alignment for Young Children: Profiles of Local Innovation

  Educational Alignment for Young Children: Profiles of Local Innovation


    National League of Cities

    04/2012

    http://www.nlc.org/File%20Library/Find%20City%20Solutions/IYEF/Early%20Childhood/educational-alignment-for-young-children-case-studies-april-2012.pdf

  Teacher Induction: Improving State Systems for Supporting New Teachers

  Teacher Induction: Improving State Systems for Supporting New Teachers


    Chris Sun

    National Association of State Boards of Education

    04/2012

   http://nasbe.org/wp-content/uploads/DG_Teacher_Induction_March_2012.pdf

  Families Make All the Difference: Helping Kids to Grow and Learn

  Families Make All the Difference: Helping Kids to Grow and Learn


    Jennifer Baxter et al.

    Australian Institute of Family Studies

    05/2012

  http://www.aifs.gov.au/institute/pubs/factssheets/2012/fw2012/fw2012.pdf

  Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship

  Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship


    OCDE

    05/2012

   http://www.oecd.org/dataoecd/20/5/50423364.pdf

  Migrer des ordinateurs aux tablettes

  Migrer des ordinateurs aux tablettes


    Stéphanie Burton & Philippe Devaud

    Etat de Fribourg

    05/2012

   http://publications.fri-tic.ch/fr/article/migrer-des-ordinateurs-aux-tablettes

  Study on strategies for improving participation in and awareness of adult learning: European Guide

  Study on strategies for improving participation in and awareness of adult learning: European Guide


     Gellis Consultancy

    Commission européenne

    02/2012

   http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2012/adult_en.pdf

  The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report

  The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report


    Eurydice

     04/2012

  http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/138EN.pdf

  Supporting Student Parents in Higher Education: A policy analysis

  Supporting Student Parents in Higher Education: A policy analysis


    Marie-Pierre Moreau & Charlotte Kerner

    Nuffield Foundation

    04/2012

   http://www.nuffieldfoundation.org/supporting-student-parents-he

  Ingénierie des profils d’apprenants : HDR

  Ingénierie des profils d’apprenants : HDR


    Stéphanie Jean-Daubias

    Université Claude Bernard - Lyon I

     05/2012

   http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/69/93/25/PDF/HDR_SJD_publiee.pdf

  Note de synthèse sur le suivi de la réforme de l’enseignement primaire : pilotage local et suivi des élèves

  Note de synthèse sur le suivi de la réforme de l’enseignement primaire : pilotage local et suivi des élèves


    Philippe CLAUS, Alain HOUCHOT, Gilles PÉTREAULT, François LOUIS, Jean-René GENTY

    IGEN, IGAENR

    05/2012

   http://media.education.gouv.fr/file/2011/53/3/2011-075_215533.pdf

  Le remplacement des enseignants absents

  Le remplacement des enseignants absents


    Patrick ALLAL, Michel GEORGET, Jean-Pierre LACOSTE, Bernard POULIQUEN, Yvon ROBERT

    IGAENR

    05/2012

   http://media.education.gouv.fr/file/2011/56/9/2011-056-IGAENR_215569.pdf

  Mise en œuvre de la réforme de la formation des enseignants - Note n° 3

  Mise en œuvre de la réforme de la formation des enseignants - Note n° 3


    Marie MÉGARD, Jean-Pierre HÉDOIN

    IGEN, IGAENR

    05/2012

  http://media.education.gouv.fr/file/2011/52/6/2011-093_215526.pdf

  Mise en œuvre de la réforme de la formation des enseignants - Note n° 2

  Mise en œuvre de la réforme de la formation des enseignants - Note n° 2


    Marie MÉGARD, Jean-Pierre HÉDOIN

    IGEN, IGAENR

    05/2012

   http://media.education.gouv.fr/file/2011/57/3/2011-045-IGEN-IGAENR_215573.pdf

  L’école maternelle

  L’école maternelle


    Viviane Bouysse, Philippe Claus, Christine Szymankiewicz

    IGEN, IGAENR

    05/2012

   http://media.education.gouv.fr/file/2011/54/5/2011-108-IGEN-IGAENR_215545.pdf