Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

2ο σεμινάριο - Οκτώβρης 2013 - video

Εισηγητής: Αγγελόπουλος Γιώργος, Υποψήφιος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών.
Θέμα: «Πολιτικές προώθησης της διεπιστημονικότητας: προς μια τυπολογία της διεπιστημονικότητας στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια»

2ο σεμινάριο - Οκτώβρης 2013 - φωτογραφίες

Εισηγητής: Αγγελόπουλος Γιώργος, Υποψήφιος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών.
Θέμα: «Πολιτικές προώθησης της διεπιστημονικότητας: προς μια τυπολογία της διεπιστημονικότητας στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια»

Φωτογραφίες
Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

OECD Skills Outlook 2013 First Results from the Survey of Adult Skills

OECD Skills Outlook 2013 First Results from the Survey of Adult Skills


  Organisation for Economic Co-operation and Development

   10/2013

http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264204256-en

Pour un acte II de la vie lycéenne : vers la démocratie lycéenne

Pour un acte II de la vie lycéenne : vers la démocratie lycéenne


  DUFOUR-TONINI Anne-Lise

  Ministère de l'Éducation nationale (France)

  09/2013

 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000647/0000.pdf

European Journal of Education : Research, Development and Policy

European Journal of Education : Research, Development and Policy


  Vol. 48, n°3, septembre 2013

   Problematising the Issue of Early School Leaving in the European Context

 • Editorial: conceptualising Early School Leaving, Alistair Ross and Carole Leathwood
 • The Impact of Institutional Context, Education and Labour Market Policies on Early School Leaving: a comparative analysis of EU countries, Kristof De Witte, Ides Nicaise, Jeroen Lavrijsen, Georges Van Landeghem, Carl Lamote and Jan Van Damme
 • Developing a Framework and Agenda for Students' Voices in the School System across Europe: from diametric to concentric relational spaces for early school leaving prevention, Paul Downes
 • Is There Anything Specific about Early School Leaving in Southeast Europe? A Review of Research and Policy, Ivana Jugović and Karin Doolan
 • Some Aspects of Early School Leaving in Sweden, Denmark, Norway and Finland, Margareta Cederberg and Nanny Hartsmar
 • Early School Leavers and Social Disadvantage in Spain: from books to bricks and vice-versa, Claudia Vallejo and Melinda Dooly
 • Problematising Early School Leaving, Alistair Ross and Carole Leathwood
 • Inclusive Pedagogy in Light of Social Justice. Special Educational Rights and Inclusive Classrooms: on whose terms? A Field Study in Stockholm Suburbs, Nilani Ljunggren De Silva
 • Further Education of Higher Education Graduates — the More, the Better?, Susanne Strauss and Kathrin Leuze
 • Why is it Difficult to Grasp the Impacts of the Portuguese Quality Assurance System?, Amélia Veiga, Maria João Rosa, Diana Dias and Alberto Amaral
 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejed.2013.48.issue-3/issuetoc

Cultura y Educación. Revista de teoría, investigación y práctica

Cultura y Educación. Revista de teoría, investigación y práctica


  Vol. 25, n° 3, octobre 2013

 • Diseño de un módulo integrador del Trabajo Final de Grado y el Practicum en la formación de maestros. Valoración de las escuelas / Design of a module that integrates the Graduate Dissertation with the Practicum in Teacher Education, and its assessment by schools, Mercè Pañellas, Montserrat Alguacil, M. Carme Boqué & Cèlia Rosich
 • Reflexionando acerca de como estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto natural del aula universitaria / Reflecting on how to study the teachinglearning process in the natural context of the university classroom, Mar Prados & Mercedes Cubero
 • La formación de las competencias profesionales a través del aprendizaje servicio / The development of professional competences through service-learning, José Tejada
 • Diferencias entre estudiantes con alta y baja competencia lectora: un estudio con metodología de pensar en voz alta / Differences between students with high and low reading literacy skills: A study with think aloud methodology, Luis Ramos & Eduardo Vidal-Abarca
 • Orientación de la aculturación de los adolescentes inmigrados en Cataluña: ¿Las variables socio-demográficas pueden marcar la diferencia? / Acculturation orientation of immigrant adolescents in Catalonia: Can sociodemographic variables make a difference?, Ibis M. Alvarez-Valdivia & Berta Vall
 • El portafolio: efectos de un proceso de implementación autorregulado / The portfolio: Effects of a self-regulating implementation process, Bernat-Carles Serdà & Angel Alsina
 • Posibilidades y límites de la relación teoría-práctica en la formación inicial del profesorado / Possibilities and limits of the relationship between theory and practice in initial teacher training, Carmen Álvarez & Isabel Hevia
 • Juegos motores y emociones / Motor games and emotions, Pere Lavega, Gema Filella, Francisco Lagardera, Mercé Mateu & Jordi Ochoa
 • Evaluación de competencias informacionales en educación secundaria: un modelo causal / Assessment of information skills in secondary education: A causal model, María-José Rodríguez-Conde, Fernando Martínez-Abad & Susana Olmos-Migueláñez
 • Reconocimiento facial de emociones y desarrollo de la empatía mediante la Lectura Mediada de literatura infantil / Facial recognition of emotions and development of empathy through Mediated Reading of children's literature, Enrique Riquelme, Felipe Munita, Enriqueta Jara & Ignacio Montero
 • Evaluación de la efectividad de las medidas educativas en la ley de responsabilidad penal de menores desde la perspectiva de los infractores / Evaluation of the effectiveness of educational measures in Spanish young offenders' law from the offenders' perspective, Eduardo Martín, María-Dolores García & Ángela Torbay
 • Normativa legal versus contexto escolar. La implementación de las competencias básicas en educación primaria / Legal standards versus school context: Implementation of basic competencies in primary education, Antonia Ramírez & José M. Pérez del Arco
 •  
 •  http://www.ingentaconnect.com/content/fias/cye/2013/00000025/00000003

Science Education

Science Education


   Vol. 97, n°6, novembre 2013

 • Framing Science in a New Context: What Students Take Away From a Student-Directed Inquiry Curriculum, TERRI PATCHEN and DENNIS W. SMITHENRY
 • Science Instructional Time Is Declining in Elementary Schools: What Are the Implications for Student Achievement and Closing the Gap?, ROLF K. BLANK
 • Scaffolding Informal Learning in Science Museums: How Much Is Too Much?, SUSAN A. YOON, KAREN ELINICH, JOYCE WANG, JAQUELINE B. VAN SCHOONEVELD and EMMA ANDERSON
 • The Collective Construction of a Science Unit: Framing Curricula as Emergent From Kindergarteners’ Wonderings, CHRISTINA SIRY and CHARLES MAX
 • Providing a Set of Research-Based Practices to Support Preservice Teachers’ Long-Term Professional Development as Learners of Science Teaching, SEVGI AYDIN, BETUL DEMIRDOGEN, AYSEGUL TARKIN, SELCAN KUTUCU, BETUL EKIZ, FATMA NUR AKIN, MUSTAFA TUYSUZ and ESEN UZUNTIRYAKI
 • Teachers’ Pedagogical Content Knowledge of Scientific Argumentation: The Impact of Professional Development on K–12 Teachers, KATHERINE L. McNEILL and AMANDA M. KNIGHT
 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sce.2013.97.issue-6/issuetoc

Les Sciences de l'éducation - Pour l'ère nouvelle

Les Sciences de l'éducation - Pour l'ère nouvelle


  Vol. 46, n° 3, 2013

  Innovations et expérimentations scolaires : regards et interrogations de la recherche

  Dossier coordonné par Daniel BART et Yves REUTER
 • Les expérimentations "article 34 de la loi de 2005". Bilan et discussion d'une recherche sur des pratiques scolaires "innovantes", Yves REUTER, Sylvie CONDETTE et Liliane BOULANGER
 • Répondre à une demande institutionnelle d'évaluation : quelques problèmes de méthodologie de recherche, Daniel BART, Dominique LAHANIER-REUTER et Yves REUTER
 • De l'initiative à l'expérimentation : la longue vie du soutien à l'innovation, Françoise CROS
Varia
 • La musique dans le Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire de Ferdinand Buisson : une discipline scolaire pour moraliser et éduquer le peuple, Catherine GRIVET BONZON
 • Les origines des Cahiers pédagogiques en 1945, Xavier RIONDET
 •  
 •  http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerse/publications/revue?id=sommaire&an=2013&num=3&isbn=978-2-9528025-2-9

Notes du CREN

Notes du CREN


  N° 16, octobre 2013

   Les professeurs des écoles maîtres formateurs saisis par les épreuves professionnelles


 http://www.cren.univ-nantes.fr/.../com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1381130360512&ID_FICHE=531745

Panorama du PISA 2009

Panorama du PISA 2009


  Organisation for Economic Co-operation and Development

  11/2013

http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264200579-fr

Équité et qualité dans l'éducation Comment soutenir les élèves et les établissements défavorisés

Équité et qualité dans l'éducation Comment soutenir les élèves et les établissements défavorisés


  Organisation for Economic Co-operation and Development

   10/2013

 http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264028050-fr

Health and wellbeing 3-18 curriculum impact report

Health and wellbeing 3-18 curriculum impact report


   Education Scotland

  Education Scotland (Royaume-Uni)

  09/2013

 http://www.educationscotland.gov.uk/resources/0to9/318impactreporthwb/report.asp?strReferringChannel=inspectionandreview&strReferringPageID=tcm:4-682712-64&class=l1+d147708

Creativity across learning 3-18 curriculum impact report

Creativity across learning 3-18 curriculum impact report


  Education Scotland

  Education Scotland (Royaume-Uni)

   09/2013

http://www.educationscotland.gov.uk/resources/0to9/genericresource_tcm4814368.asp?strReferringChannel=inspectionandreview&strReferringPageID=tcm:4-682712-64&class=l1+d147708

First European Survey on Language Competences

First European Survey on Language Competences


  Michael Milanovic & Jan Wiegers (dir.)

  European Commission

  06/2012

 http://ec.europa.eu/languages/eslc/docs/en/final-report-escl_en.pdf

La littératie en Suisse romande : PISA 2009 : qu'en est-il des compétences des jeunes romands de 11eH, neuf ans après la première enquête ?

La littératie en Suisse romande : PISA 2009 : qu'en est-il des compétences des jeunes romands de 11eH, neuf ans après la première enquête ?


   Anne Soussi, Anne-Marie Broi, Jean Moreau & Martine Wirthner

   Institut de recherche et de documentation pédagogique (Suisse)

   09/2013

 http://publications.irdp.relation.ch/ftp/1379076568pisa_2009_litteratie.pdf

Maintenir et encadrer des élèves aux besoins particuliers dans l’école régulière. Une étude de dix situations d'intégration dans des classes vaudoises

Maintenir et encadrer des élèves aux besoins particuliers dans l’école régulière. Une étude de dix situations d'intégration dans des classes vaudoises


  Karin Bachmann Hunziker & Patricia Pulzer-Graf

  Unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques, Canton de Vaud (Suisse)

  12/2013

Les stratégies d'apprentissage peuvent-elles réduire l'écart de performance entre élèves favorisés et élèves défavorisés ?

Les stratégies d'apprentissage peuvent-elles réduire l'écart de performance entre élèves favorisés et élèves défavorisés ?


  Organisation for Economic Co-operation and Development

   09/2013

 http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5k40hdhb8knn.pdf?expires=1382026067&id=id&accname=guest&checksum=99D9CB8AFAD07853458D4582AC103EFF

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

Eurydice report on National student fee and support systems (2013/2014) There are 9 countries where students are not charged fees.  http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/fees_support.pdf

Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013

PISA à la loupe

PISA à la loupe


  N° 32, septembre 2013

 Les élèves sont-ils plus performants dans les établissements où règne un bon climat de discipline?

 http://www.oecd-ilibrary.org/content/workingpaper/5k40d63dct7j-fr

Revista Española de Educación Comparada (REEC)

Revista Española de Educación Comparada (REEC)


  N° 22

  La Formación del Profesorado en el Siglo XXI

 • Presentación: Retos y desafíos de la formación del profesorado en el siglo XXI. Una visión comparada / Presentation: Challenges of teacher education in the 21st century. A comparative approach, Iamalia Ayala y Antonio Luzón
 • Modelos de formación inicial del profesorado de educación secundaria en España (siglos XIX-XXI) / Models of initial teacher training for secondary education in Spain (19th-21st centuries), Antonio Viñao
 • Los cambios recientes en la formación inicial del profesorado en España: una reforma incompleta / Recent changes in initial teacher training in spain: An unfinished reform, Alejandro Tiana
 • France: La formation des enseignant en échec / France: Inadequate teacher education, Pierre-Louis Gauthier
 • ¿"Nuevas" soluciones para "viejos" problemas? Reformas recientes en la formación del profesorado en Alemania / "New" solutions to "old" problems? Recent reforms in teacher education in Germany, Hans-Georg Kotthoff y Ewald Terhart
 • La formación del profesorado del siglo XXI en Inglaterra. Un estudio de caso desde la política neoliberal / Teacher education in 21st century England. A case study in neoliberal public policy, Ann Childs y Ian Menter
 • La formación del profesorado en Finlandia. Profesores para la autonomía y la equidad profesional / The Finish teacher education. Teachers for equity and professional autonomy, Hannele Niemi
 • La formazione iniziale degli insegnanti in Italia / Initial teacher education in Italy, Carlo Cappa, Orazio Niceforo y Donatella Palomba
 • La formación inicial del profesorado de secundaria en la Unión Europea / Initial teacher training for secondary education in the European Union, Jesús Manso y Javier M. Valle
 • Formación inicial del profesorado en América Latina: dilemas centrales y perspectivas / Initial teacher training in Latin America: central dilemmas and perspectives, Denise Vaillant
 • José Manuel Esteve: sus contribuciones al estudio de la profesión docente / José Manuel Esteve: His contributions to the study of the teaching profession, Julio Vera
 •  
 •  http://www.uned.es/reec/sumarios/22-2013.html

Review of Education

Review of Education


  Vol. 1, n°1, février 2013
 • Editorial, Vivienne Baumfield, Ian Menter and Alis Oancea
 • To know is not enough: research knowledge and its use, Ben Levin
 • Can education change society? Du Bois, Woodson and the politics of social transformation, Michael W. Apple
 • Assessment and the logic of instructional practice in Secondary 3 English and mathematics classrooms in Singapore, David Hogan, Melvin Chan, Ridzuan Rahim, Dennis Kwek, Khin Maung Aye, Siok Chen Loo, Yee Zher Sheng and Wenshu Luo
 • Context and Implications Document for: To know is not enough: research knowledge and its use, Ben Levin
 • Context and Implications Document for: Can Education Change Society? Du Bois, Woodson, and The Politics Of Social Transformation, Michael W. Apple
 • Context and Implications Document for: Assessment And The Logic Of Instructional Practice In Secondary 3 English And Mathematics Classrooms In Singapore, David Hogan, Melvin Chan, Ridzuan Rahim, Aye Khin Maung, Loo Siok Chen, Seng Yee Zhe and Luo Wenshu
 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%292049-6613/issues

International Journal of Science Education (IJSE)

International Journal of Science Education (IJSE)


  Vol.35, n°16, novembre 2013

 • The Nature of Science in Science Curricula: Methods and concepts of analysis, Sílvia Ferreira & Ana M. Morais
 • University Students’ Understanding of Electromagnetic Induction, Jenaro Guisasola, Jose M. Almudi & Kristina Zuza
 • Using the Science Writing Heuristic to Improve Undergraduate Writing in Biology, Ruth Cronje, Kelly Murray, Spencer Rohlinger & Todd Wellnitz
 • Upper Secondary Students’ Situational Interest: A case study of the role of a zoo visit in a biology class, Niels Bonderup Dohn
 • Teaching Scientific Measurement and Uncertainty in Elementary School, Valérie Munier, Hélène Merle & Danie Brehelin
 • The Effects of Argument Stance on Scientific Knowledge Inquiry Skills, Ruey-Yun Horng, Po-Hui Lu, Pei-Hua Chen & Shih-Huan Hou
 • Network Analysis of Beliefs About the Scientific Enterprise: A comparison of scientists, middle school science teachers and eighth-grade science students, Erin Peters-Burton & Liz R. Baynard
 http://www.tandfonline.com/toc/tsed20/35/16#.UlLXgFO1uB4

International Journal of Science Education (IJSE)

International Journal of Science Education (IJSE)


  Vol.35, n°18, décembre 2013

 • The Use of Thought Experiments in Teaching Physics to Upper Secondary-Level Students: Two examples from the theory of relativity, Athanasios Velentzas & Krystallia Halkia
 • Stereotype Threat and Women's Performance in Physics, Gwen C. Marchand & Gita Taasoobshirazi
 • Threat Perception and Attitudes of Adolescents Towards Re-Introduced Wild Animals: A qualitative study of young learners from affected regions in Germany, Nadin Hermann & Susanne Menzel
 • The Impact of Collaborative Reflections on Teachers’ Inquiry Teaching, Huann-shyang Lin, Zuway-R Hong, Kuay-keng Yang & Sung-Tao Lee
 • Teaching and Learning Science Through Song: Exploring the experiences of students and teachers, Donna Governor, Jori Hall & David Jackson
 • Students' Choice of Post-Compulsory Science: In search of schools that compensate for the socio-economic background of their students, Per Anderhag, Patrik Emanuelsson, Per-Olof Wickman & Karim Mikael Hamza
 • Teachers’ Voices on Integrating Metacognition into Science Education, Adi Ben-David & Nir Orion
 http://www.tandfonline.com/toc/tsed20/35/18#.UlLXLlO1uB4

International Journal of Science Education (IJSE)

International Journal of Science Education (IJSE)


   Vol.35, n°17, novembre 2013

 • The Influence of Perceived Disgust on Students’ Motivation and Achievement, Christoph Randler, Eberhard Hummel & Peter Wüst-Ackermann
 • The Effect of Task Instructions on Students’ Use of Repetition in Argumentative Discourse, Sandra Gilabert, Merce Garcia-Mila & Mark K. Felton
 • The Impact of Teachers and Their Science Teaching on Students’ ‘Science Interest’: A four-year study, Marianne R. Logan & Keith R. Skamp
 • Student Success in First-Year University Physics and Mathematics Courses: Does the high-school attended make a difference?, Maria Adamuti-Trache, George Bluman & Thomas Tiedje
 • Transfer of Nature of Science Understandings into Similar Contexts: Promises and Possibilities of an Explicit Reflective Approach, Rola Khishfe
 • Textbook Questions in Context-Based and Traditional Chemistry Curricula Analysed from a Content Perspective and a Learning Activities Perspective, Michelle Overman, Jan D. Vermunt, Paulien C. Meijer, Astrid M.W. Bulte & Mieke Brekelmans
 • What Sort of Girl Wants to Study Physics After the Age of 16? Findings from a Large-scale UK Survey, Tamjid Mujtaba & Michael J. Reiss
 • Which are my Future Career Priorities and What Influenced my Choice of Studying Science, Technology, Engineering or Mathematics? Some Insights on Educational Choice—Case of Slovenia, Gregor Cerinsek, Tina Hribar, Natasa Glodez & Slavko Dolinsek
 http://www.tandfonline.com/toc/tsed20/35/17#.UlLW4FO1uB4

Educational Research

Educational Research


  Vol.55, n°3, octobre 2013

 • Using calibrated exemplars in the teacher-assessment of writing: an empirical study, Sandra A. Heldsinger & Stephen M. Humphry
 • The use of training days: finding time for teachers’ professional development, Sara Bubb & Peter Earley
 • Community cohesion in post-16 education: principles and practice, Andrew Holden
 • Developing the use of diagrammatic representations in primary mathematics through professional development, Patrick Barmby, David Bolden, Stephanie Raine & Lynn Thompson
 • The impact of task difficulty and performance scores on student engagement and progression, Raymond Lynch, James Vincent Patten & Jennifer Hennessy
 • Exploring the views of parents of high ability children living in relative poverty, Valsa Koshy, Joanna Brown, Deborah Jones & Carole Portman Smith
 http://www.tandfonline.com/toc/rere20/55/3#.UlLWllO1uB5

Educational Research

Educational Research

  Vol.55, n°2, juillet 2013

   Value for money in education

 • The role of education in economic growth: theory, history and current returns, Theodore R. Breton
 • Educational attainment across the UK nations: performance, inequality and evidence, Stephen Machin, Sandra McNally & Gill Wyness
 • A needle in a haystack: a search for value for money in turn-around strategies for schools in difficult circumstances, Constance Khupe, Kevin Balkwill, Ruksana Osman & Ann Cameron
 • Working longer makes students stronger? The effects of ninth grade classroom hours on ninth grade student performance, Vibeke Myrup Jensen
 • The school choice market in China: a case study, Xiaoxin Wu
 http://www.tandfonline.com/toc/rere20/55/2#.UlLWWVO1uB5

Educational Studies in Mathematics

Educational Studies in Mathematics


  Vol.82, n°2, october 2013

  Alternative perspectives on learning mathematics in the early years

 • Research on mathematics learning at the “Center of Individual Development and Adaptive Education” (IDeA)—an introduction, Götz Krummheuer
 • Explaining the mathematical creativity of a young boy: an interdisciplinary venture between mathematics education and psychoanalysis, Götz Krummheuer, Marianne Leuzinger-Bohleber
 • Gender differences in both tails of the distribution of numerical competencies in preschool children, Jan Lonnemann, Janosch Linkersdörfer
 • Mathematical situations of play and exploration, Rose Vogel
 • Everyday pedagogical practices in mathematical play situations in German “Kindergarten”, Birgit Brandt
 • The relationship between diagrammatic argumentation and narrative argumentation in the context of the development of mathematical thinking in the early years, Götz Krummheuer
 • Challenges in the innovation of mathematics education for young children, Bert van Oers
 • Commentary: The whole is greater than the sum of its parts, Michal Tabach
 http://link.springer.com/journal/10649/84/2/page/1

Economics of Education Review

Economics of Education Review


   Vol.36, n°5, octobre 2013

 • The effectiveness of extended day programs: Evidence from a randomized field experiment in the Netherlands, Erik Meyer, Chris Van Klaveren
 • Educational evaluation schemes and gender gaps in student achievement, Torberg Falch, Linn Renée Naper
 • Information, college decisions and financial aid: Evidence from a cluster-randomized controlled trial in China, Prashant Loyalka, Yingquan Song, Jianguo Wei, Weiping Zhong, Scott Rozelle
 • The long-run impacts of early childhood education: Evidence from a failed policy experiment, Philip DeCicca, Justin Smith
 • Principal turnover and student achievement, Ashley Miller
 • Single-sex classes & student outcomes: Evidence from North Carolina, Michael R. Strain
 • Not just for poor kids: The impact of universal free school breakfast on meal participation and student outcomes, Jacob Leos-Urbel, Amy Ellen Schwartz, Meryle Weinstein, Sean Corcoran
 • Peer effects and academic achievement: a regression discontinuity approach, Arna Vardardottir
 • What makes special-education teachers special? Teacher training and achievement of students with disabilities, Li Feng, Tim R. Sass
 • The academic achievement of American Indians, Stefanie Fischer, Christiana Stoddard
 • The male–female gap in post-baccalaureate school quality, Adam Stevenson
 • Ova and out: Using twins to estimate the educational returns to attending a selective college, Jonathan Smith
 • Tax benefits for graduate education: Incentives for whom?, Steven Bednar, Dora Gicheva
 • The Returns to Private Education: Evidence from Mexico, Chiara Binelli, Marta Rubio-Codina
 • Is a good elementary teacher always good? Assessing teacher performance estimates across subjects, Dan Goldhaber, James Cowan, Joe Walch
 • Occupation–education mismatch of immigrant workers in Europe: Context and policies, Mariya Aleksynska, Ahmed Tritah
 • Estimating an educational production function for five countries of Latin America on the basis of the PISA data, Joseph Deutsch, Audrey Dumas, Jacques Silber
 • The impact of surplus skills on earnings: Extending the over-education model to language proficiency, Barry R. Chiswick, Paul W. Miller
 • Pure ethnic gaps in educational attainment and school to work transitions: When do they arise?, Stijn Baert, Bart Cockx
 • Involuntary volunteering: The impact of mandated service in public schools, Sara E. Helms
 http://www.sciencedirect.com/science/journal/02727757/36

Educational Researcher (ER)

Educational Researcher (ER)


  Vol.42, n°, août-septembre 2013

 • 2013 AERA Presidential Address: Beyond the Ivory Tower: The Role of the Intellectual in Eliminating , G. Tierney
 • Infusing Neuroscience Into Teacher Professional Development, Janet M. Dubinsky,Gillian Roehrig and Sashank Varma
 • Who Would Stay, Who Would Be Dismissed? An Empirical Consideration of Value-Added Teacher Retention Policies, Marcus A. Winters and Joshua M. Cowen
 • The Impact of Uncapping of Mandatory Retirement on Postsecondary Institutions, Sharon L. Weinberg and Marc A. Scott
 • Leading via Teacher Evaluation: The Case of the Missing Clothes?, Joseph Murphy, Philip Hallinger and Ronald H. Heck
 http://edr.sagepub.com/content/42/6.toc

British Journal of Educational Technology (BJET)

British Journal of Educational Technology (BJET)


  Vol.44, n°5, octobre 2013

 
 • The landscape of educational technology viewed from the ETR&D, Yonjoo Cho, Sunyoung Park, Sung Jun Jo and Susan Suh
 • A framework for sustainable mobile learning in schools, Wan Ng and Howard Nicholas
 • Exploring the link among entry characteristics, participation behaviors and course outcomes of online learners: An examination of learner profile using cluster analysis, Erman Yukselturk and Ercan Top
 • Design-based research on the use of a tangible user interface for geometry teaching in an inclusive classroom, Andreja Istenic Starcic, Mara Cotic and Matej Zajc
 • Campus-based student experiences of learning technologies in a first-year science course, Robert Ellis, Mark Weyers and Jane Hughes
 • The effect of recommendation systems on Internet-based learning for different learners: A data mining analysis, Chen-Chung Liu, Chia-Jung Chang and Jui-Min Tseng
 • Facilitation prompts and rubrics on higher-order thinking skill performance found in undergraduate asynchronous discussion boards, Lisa A. Giacumo, Wilhelmina Savenye and Nichole Smith
 • Learning from a new learning landscape: Visualisation of location sensing data in the Augustine House Experiment, Chengzhi Peng
 • Domain expertise and the effectiveness of dynamic simulator interfaces in the acquisition of procedural motor skills, Olurotimi R. Akinlofa, Patrik O'Brian Holt and Eyad Elyan
 • Teachers' source evaluation self-efficacy predicts their use of relevant source features when evaluating the trustworthiness of web sources on special education, Rune Andreassen and Ivar Bråten
 • The integration of print and digital content for providing learners with constructive feedback using smartphones, Nian-Shing Chen, Chun-Wang Wei, Yen-Chieh Huang and Kinshuk
 • The effect of format on performance: Editing text in print versus digital formats, Sigal Eden and Yoram Eshet-Alkalai
 • Investigating the use and effectiveness of diverse types of materials in the delivery and support of lab sessions for multimedia subjects and students, Emmanuel Tsekleves, Amar Aggoun and John Cosmas

 • A study of student participation and nonparticipation in prelecture electronic surveys, Vincent C. H. Tong and Danny S. L. Chow
 • Research trends in self-regulated learning research in online learning environments: A review of studies published in selected journals from 2003 to 2012, Chia-Wen Tsai, Pei-Di Shen and Ya-Ting Fan
 • Mobile computer-supported collaborative learning: A review of experimental research, Yu-Chang Hsu and Yu-Hui Ching
 • Research trends in game-based learning research in online learning environments: A review of studies published in SSCI-indexed journals from 2003 to 2012, Chia-Wen Tsai and Ya-Ting Fan
 • The role of medical simulation technologies for outreach activities in secondary school education: A workshop for prospective medical students, Jessica J. Tang, Jason Maroothynaden and Roger Kneebone
 • Technology for the DS educational tool—facilitating assessment, public engagement and debriefing in simulations through technology, Jason Maroothynaden, Jessica Tang, Alejandro Granados, Jimmy Kyaw Tun, Roger Kneebone and Fernando Bello
 • The use of a gesture-based system for teaching multiple intelligences: A pilot study, Shane Tutwiler, Ming-Chao Lin and Chun-Yen Chang
 • Exploring the relationship between social networks and collaborative learning, Jesús Manuel López-Bonilla and Luis Miguel López-Bonilla
 • Web-based Answering Robot: Designing the Instant Questioning-Answering system for education, Tzu-Hua Wang
 • Use of open educational resources in higher education, Andrew Adams, Tharindu Liyanagunawardena, Naz Rassool and Shirley Williams
 • Embodied play to learn: Exploring Kinect-facilitated memory performance, Kuo-Jen Chao, Hui-Wen Huang, Wei-Chieh Fang and Nian-Shing Chen
 • Telecentres and e-learning, Tharindu Liyanagunawardena, Andrew Adams, Naz Rassool and Shirley Williams
 • Frequency distributions and analyses of educational technology, learning technology and instructional technology in EBSCO Publishing's database, Shesen Guo, Ganzhou Zhang and Run Zhai
 • Digital competence: Is it an innate talent of the new generation or an ability that must be developed?, Sibel Somyürek and Burcu Karabulut Coşkun
 • Developing a framework for examining the “niche” for mobile-assisted seamless learning from an ecological perspective, Yanjie Song
 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjet.2013.44.issue-5/issuetoc

Spiral-E

Spiral-E

  2013

  Éditeur : Dominique Guy Brassart
 • Francis DANVERS et Sylvain OBAJTEK : Le rapport des enseignants)chercheurs à l’égard des missions d’aide à l’orientation, soutien d’une éducation à l’orientation à l’Université ?
 • Liliane PELLETIER : Des médiations à l’indépendance en production de textes. Le cas des centres de lecture-écriture de La Réunion
 • Pascal FUGIER : Le principe de neutralité axiologique et le rapport au savoir scientifique des sociologues. Une exploration compréhensive à partir de l’expérience de cinq professeurs d’un département de sociologie 
http://spirale-edu-revue.fr/spip.php?rubrique152

Spirale

Spirale


   N° 52, octobre 2013

  L'enseignement intégré de science et de technologie (EIST) au collège : à la recherche d'un curriculum

  Coordination : Johann-Günther Egginger et Albine Delannoy-Courdent
 • Maryline COQUIDÉ, Corinne FORTIN et Christophe LASSON: D’un curriculum auto-prescrit à des curriculums co-produits :le cas de l’enseignement intégré de science et technologie au collège
 • Béatrice SALVIAT : Faire bouger, au collège, les lignes curriculaires en science
 • Laurence VIENNOT : Les promesses de l’enseignement intégré de science et technologie (EIST) : de la « fausse monnaie » ?
 • Martine PAINDORGE : Travaux Scientifiques Expérimentaux, Enseignement Scientifique Expérimental, des ancêtres de l’Enseignement Intégré de Science et de Technologie ?
 • Alice DELSERIEYS-PEDREGOSA, Pascale BRANDT-POMARES,Jean-Marie BOILEVIN, Damien GIVRY et Perrine MARTIN : Intégrer sciences et technologies pour développer une « éducation à... »
 • Albine DELANNOY-COURDENT : L’enseignement intégré de science et de technologie (EIST), une pédagogie de projet possible au collège : cas d’une collaboration CM2-6e
 • Pierre FLEURY et Jean-Claude SALLABERRY: Une approche par les concepts pour l’EIST: Le lien invariant-concept comme accès à la transdisciplinarité
 • Ludovic MORGE et Anne-Marie DOLY : L’enseignement de notion de modèle : quels modèles pour faire comprendre la distinction entre modèle et réalité ?
 • Léna SOLER : Qu’est-ce qu’un modèle scientifique ? Des caractéristiques du modèle qui importent du point de vue de l’enseignement intégré de science et de technologie 
 http://spirale-edu-revue.fr/spip.php?article1152

Cahiers pédagogiques

Cahiers pédagogiques


   N°507, septembre 2013

   Questions aux programmes

  Se débrouiller des programmes

 • Une cuisine créative Florence Castingaud, Nathalie Bineau
 • Finir les programmes ou en finir avec les programmes ? Lionel Povert
 • Le professeur Janus Ana Zavala
 • Planifier le travail scolaire en reliant les disciplines Olivier Maulini, Andreea Capitanescu Benetti, Aline Meyer, Cynthia Mugnier
Du côté de l'institution

 • Droit de paille et responsabilité de pierre, Nguyen Khánh Trung
 • Ce que les élèves apprennent Cathal De Paor
 • Qui connait les programmes ? Charlotte Vanhalme
 • Comment mettre en œuvre de nouveaux programmes ? Jean-Paul Vaubourg
 • Quand on n’est plus programmé François Moussavou, Valérie Théric
 • Le monde au programme Patricia Legris
 • Élitistes, les programmes ? Hélène Eveleigh
Et les compétences ? 

 • Référentiel contre programme ? Thomas Robert
 • Tous savants grâce à la toile ? Dominique Raulin
 • Vers un curriculum de compétences Michel Develay
 • Ni Pic de la Mirandole, ni kit de survie ! Jean-Michel Zakhartchouk
Questions de discipline

 • Manier le temps et l’espace Laurence De Cock, Vincnet Capdepuy
 • Qui fait quoi ? Laurence De Cock
 • Comment calculer une longueur ? Sylvie Grau
 • Des sciences sans disciplines ?
 Denise Orange Ravachol, Christian Orange
 • Du ménage à faire Agnès Berthe, Florence Castincaud
 • Des compétences philosophiques Michel Tozzi
Que mettre au menu de l’école ? 

 • Inventer des programmes Richard Étienne
 • Le numérique dans les établissements Serge Pouts-Lajus
 • Ne partons plus des programmes ! Sylvain Connac
Relecture

 • Belles ébullitions, et après ? Roger-François Gauthier
 •  
 •  http://www.cahiers-pedagogiques.com/No-507-Questions-aux-programmes

Note d'information

Note d'information


  N° 13.20, septembre 2013

  Croissance modérée de la formation continue universitaire en 2011

 http://www.education.gouv.fr/cid55630/croissance-moderee-de-la-formation-continue-universitaire-en-2011.html

Recherche et formation

Recherche et formation

  N° 71, 2012

   La formation aux questions d'autorité

  Dossier
 • Présentation par Brigitte MARIN et Bernard REY
 • Eirick PRAIRAT, L'autorité éducative au risque de la modernité
 • Jean HOUSSAYE, L'autorité ne passera pas
 • Dominique GELIN, Autorité et activité
 • Christine PASSERIEUX, Construire le sens d'apprendre dans la confrontation à l'altérité
 • Brigitte MARIN, Quand les savoirs font autorité
 • Dominique OTTAVI, Autour des mots de la formation « Discipline »
 • Brigitte MARIN, Entretien avec Jacques PAIN, Pratiques de classes et autorité
Varia
 • Nathalie SAYAC, Pratiques de formateurs en mathématiques dans le premier degré
 http://www.cairn.info/revue-recherche-et-formation-2012-3.htm

Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

Κλάδης Διονύσης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Πελοποννήσου, Εισήγηση στην 1η Δι-ημερίδα Υποψηφίων Διδακτόρων του Δικτύου Hepnet - video

Κλάδης Διονύσης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Πελοποννήσου,
Θέμα εισήγησης: "Παρακολουθώντας την πορεία των φοιτητών (στις σπουδές τους) και των αποφοίτων (στην απασχόληση τους μετά την αποφοίτηση)"

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

Cahiers français

Cahiers français


  N° 376, septembre-octobre 2013

  La société et ses violences

  Dans ce numéro, on trouvera :
- dans le dossier thématique un article d'Éric Debarbieux : La violence à l'école, vers une révolution culturelle;
- un débat sur les classes préparatoires:
Faut-il rénover les classes préparatoires ?
1- une dualité difficile à défendre, Marie Duru-Bellat
2- les classes préparatoires, un modèle pour les licences de l’enseignement supérieur, Frédéric Munier

 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303330403761-la-societe-et-ses-violences#book_sommaire

Revue française de pédagogie (RFP)

Revue française de pédagogie (RFP)


   N° 182, janvier-mars 2013

   Connaissances et politiques d’éducation : quelles interactions ?

  Dossier
 • Agnès van Zanten – Connaissances et politiques d’éducation : quelles interactions?
 • Nathalie Mons & Xavier Pons – Pourquoi n’y a-t-il pas eu de « choc PISA » en France ? Sociologie de la réception d’une enquête internationale (2001-2008)
 • Hélène Buisson-Fenet & Éric Verdier – Hiérarchie des savoirs et concurrences institutionnelles : la régulation des cartes régionales des formations professionnelles initiales
 • Bernard Delvaux & Éric Mangez – Le rôle des connaissances dans le champ de l’éducation belge francophone : de la nécessité de discrétion au développement hétéronome de connaissances
Varia
Les pratiques et dispositifs d’aide en question
 • Marie Toullec-Théry & Corinne Marlot – Les déterminations du phénomène de différenciation didactique passive dans les pratiques d’aide ordinaire à l’école élémentaire
 • Séverine Kakpo & Julien Netter – L’aide aux devoirs. Dispositif de lutte contre l’échec scolaire ou caisse de résonance des difficultés non résolues au sein de la classe ?
 • Nadia Leroy, Pascal Bressoux, Philippe Sarrazin & David Trouilloud– Un modèle sociocognitif des apprentissages scolaires : style motivationnel de l’enseignant, soutien perçu des élèves et processus motivationnels
 • Catherine Patinet & Geneviève Cogérino – Expériences de mixités vécues par les enseignants d’éducation physique et sportive : lien entre vigilance et équité sexuée
Positions, débats et controverses
 • Pierre-Étienne Vandamme – Quels fondements philosophiques pour l’enseignement de la morale laïque ? Pour une éducation au décentrement
Note de synthèse
 • Thérèse Bouffard, Pascal Pansu & Natacha Boissicat – Quand se juger meilleur ou moins bon qu’il ne l’est s’avère profitable ou nuisible à l’élève
 http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100360230

Cahiers pédagogiques

Cahiers pédagogiques


   Hors série n° 31, septembre 2013

   Compétences et mathématiques

http://www.cahiers-pedagogiques.com/Competences-et-mathematiques

Notes du CREN

Notes du CREN


   N° 15, septembre 2013

   Le travail personnel des lycéens

http://www.cren.univ-nantes.fr/67959790/0/fiche___pagelibre/

RDST - Recherches en didactique des sciences et des technologies

RDST - Recherches en didactique des sciences et des technologies


  N° 7, 2013 (à paraître)

   L'éducation scientifique et technologique : quelles évolutions ?

  Dossier
 • Pascale Brandt-Pomarès & Yann Lhoste, Introduction
 • Laurence Maurines, Magali Gallezot, Marie-Joëlle Ramage & Daniel Beaufils, La nature des sciences dans les programmes de seconde de physique-chimie et de sciences de la vie et de la Terre
 • Michèle Prieur, Réjane Monod-Ansaldi & Valérie Fontanieu, Réception des démarches d'investigation prescrite par les enseignants de sciences et de technologie
 • Reinaldo Saavedra, Patricia Marzin-Janvier & Isabelle Girault, Comment une situation d'investigation policière fait évoluer les conceptions d'élèves de troisième sur l'ADN
 • Yann Lhoste & Carole Voisin, Proposition de repères pour l'enseignement de la biodiversité en classe de sciences
 • Point de vue
 • Jean-Yves Cariou, Démarche d’investigation : en veut-on vraiment ? Regard décalé et proposition d’un cadre didactique
Varia
 • David Cross & Jean-François Le Maréchal, Analyse de sujets de devoirs en chimie en classe de terminale : point de vue de la charge cognitive
 http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100942770

Recherches et éducations

Recherches et éducations


  N° 8, juin 2013

  Violences de genre, violences sexistes à l'école (1)

  Dossier sous la direction de Isabelle JOING-MAROYE et Eric DEBARBIEUX
Bernard Andrieu : Recherches & Education 3.0 Eric Debarbieux : La « violence de genre à l’école » entre science et politique Chapitre 1 : Violences sexuées en milieu scolaire. Etat des lieux, ici et ailleurs
 • Stéphanie Rubi et Annette Jarlégan: Violence à l’école élémentaire : une question de genre ?
 • Zoe Moody, Claire Piguet, Carole Barby et Philip D. Jaffé : Violences entre pairs : les filles se distinguent
 • Honoré Mimche et Patrice Tanang : Les violences basées sur le genre à l’école en République centrafricaine
 • Mamadou Lamine Coulibaly: Les victimisations scolaires au Sénégal à l’épreuve de l’analyse de "genre"
Chapitre 2 : Hétéronormativité, homophobie et transphobie en milieu scolaire
 • Kathleen Boucher, Martin Blais, Martine Hébert, Jesse Gervais, Christine Banville-Côté, Isabelle Bédard, Nataliya Dragieva et et l’Équipe de recherche PAJ: La victimisation homophobe et liée à la non-conformité de genre et l’adaptation scolaire et psychosociale chez les 14-22 ans
 • Line Chamberland, Gabrielle Richard et Michaël Bernier : Les violences homophobes et leurs impacts sur la persévérance scolaire des adolescents au Québec
 • Caroline Dayer : De la cour à la classe
Varia
 • Xavier Riondet: Élise Freinet : de l’expérience naturiste aux pratiques de l’École Freinet
 • Nancy Rodriguez, Claire Safont-Mottay et Yves Prêteur: Tenir un blog à la préadolescence : Enjeux identitaires dans une socialisation active et singulière
 http://rechercheseducations.revues.org/index.html

eJRIEPS - L e Journal de la recherche sur l'intervention en éducation physique et sport (eJRIEPS)

eJRIEPS - L e Journal de la recherche sur l'intervention en éducation physique et sport (eJRIEPS)


Référence : 
 
 • Modèles, analyse qualitative et configurations prototypiques dans les sports collectifs, Jean-Francis Gréhaigne, Patrick Marle & Zeineb Zerai
 • Les ressources exploitées par les élèves pour agir dans un format pédagogique en atelier: Une étude empirique lors de leçons de musculation en Éducation Physique et Sportive, David Adé, Mathieu Picard & Jacques Saury
 • Le feedback vidéo en EPS: une double stratégie de progrès et de motivations. Le cas de l’Appui Tendu Renversé en classe de 6ème, François Potdevin, François Bernaert, Aurore Huchez & Olivier Vors 
 •  
 •  http://www.fcomte.iufm.fr/ejrieps/ejournal30/sommaire.htm

Note d'information

Note d'information


   N° 13.19, septembre 2013

   Forte augmentation du niveau des acquis des élèves à l'entrée au CP entre 1997 et 2011

 http://www.education.gouv.fr/cid73252/forte-augmentation-du-niveau-des-acquis-des-eleves-a-l-entree-au-cp-entre-1997-et-2011.html

Empan

Empan


  N° 90, 2013/2

   Laïcités?

  Dans ce numéro consacré à la laïcité ou aux laïcités, on lira notamment :
 • Le développement de la liberté de conscience, pour une formation à l'esprit laïque, Patrice Bouyssières
 • Faudra-t-il brûler le sapin de Noël ? La laïcité dans l'espace scolaire, Frédérique Sicard
 • Marqueurs identitaires religieux et laïcité, Catherine John
 • Ramdam en Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique Une institution aux prises avec la laïcité, Rémy Puyuelo et Alain Roucoules
 •  
 •  http://www.cairn.info/revue-empan-2013-2.htm
 • Économie et statistique

  Économie et statistique


     N° 459, août 2013

  http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?ref_id=ECO459&nivgeo=0

  Diversité Ville-École-Intégration

  Diversité Ville-École-Intégration


     N° 173, 3ème trimestre 2013

     Culture et pratiques musicales Quelles perspectives éducatives pour tous?

   
  • Éditorial, Régis Guyon
  • « Notre radicalité, c’est d’essayer d’être juste. » Entretien avec Mustapha Amokrane
  • Les socialisations musicales, Entretien avec Stéphane Bonnéry
  I - La musique ou l'art de la découverte avec les autres
  • La musique adoucit-elle les moeurs ?, Christine Détrez, Sylvie Octobre
  • La fratrie et la construction des goûts musicaux à 10-11 ans, Martine Court, Sylvia Faure, Gaële Henripanabière, Denise Morin, Olivier Vanhée
  • Les répertoires musicaux des adolescents – Légitimité et omnivorité au prisme de la socialisation, Stéphane Bonnéry, Manon Fenard
  • Socialisation et construction identitaire des jeunes des cités à travers le rap, Filippo Pirone
  • Les goûts musicaux dans les familles : du contrôle à l'arrangement, Benoît Dejaiffe
  • Les lycéens et les supports d'écoute de musique enregistrée, Thomas Legon>
  • L'influence des pairs sur le goût musical des jeunes, Sylvain Aquatias
  II - Faire de la musique: entre liens et tensions
  • L'école, la musique savante et les adolescents des classes populaires – Les dilemmes de l'action culturelle à l'école, Stanislas Morel
  • Devenir punk : au croisement d'univers de ressources et de contraintes, Pierig Humeau
  • Prendre place dans les savoirs : rap et socialisation juvénile, Véronique Bordes
  • Les transmissions hybrides de la pratique musicale, Claire Hannecart
  • Les musiciens intervenants : artistes, pédagogues ou travailleurs sociaux?, Francis Lebon
  • Up to Jazz ! Un projet musical innovant avec des élèves allophones, Richard Palascak
  • La recomposition des pratiques expressives/artistiques des adolescents, Chantal Dahan
  III - La musique,une question éducative
  • Divertir ou former les jeunes à la musique ? – Le projet éducatif de la Cité de la musique, Gilles Delebarre
  • « Savoir écouter est déterminant pour la future vie d'adulte », Alejandra Norembuena-Skira - Interview
  • Cultiver l'entrée en musique des adolescents, Edgard Garcia
  • « Zebrock au bahut » – Un dispositif original de découverte des musiques actuelles pour les collégiens, Marie Richard
  • L'éducation artistique et culturelle pour permettre la réussite scolaire de tous, Colombe Brossel
  • Les disciplines artistiques pour changer l'école, Éliane Assassi
  • Des défis pour l'éducation musicale au collège, Sandrine Charrier
  • Transmettre en musique, Joanna Léréna-Larcher 
  •  
  •  http://www2.cndp.fr/vei/

  Éducation et sociétés

  Éducation et sociétés


     N° 31, 2013

     La raison éducative comme question sociale

    Dossier
  • Thomas S. Popkewitz. La "Raison" de l'éducation, le “social” et l'étude de la scolarisation
  • Daniel S. Friedrich Discours sur la méthode d'enseignement : remise en cause du motif de la formation contemporaine des enseignants
  • Daniel Tröhler La construction de la société et les conceptions sur l'éducation. Visions comparées en Allemagne, en France et aux États-Unis dans les années 1900
  • Jamie A. Kowalczyk Transgression et “convivenza” démocratique : une analyse de la politique italienne en matière de scolarité et de discours d'intégration
  • Weili Zhao Prosternation, malaise et honte en éducation dans la Chine contemporaine ? La servitude volontaire comme nouveau mode de gouvernement
  • Amy L. Sloane L'ouragan Katrina, un désastre fondateur pour l'éducation publique : la réforme du système éducatif de La Nouvelle-Orléans
  • Nancy Lesko Guerre froide, paix chaude et systèmes de raisonnement sur la jeunesse
  • Kenneth Petersson et al. La question sociale revisitée. La configuration de la dimension sociale dans l'espace éducatif européen
  • Ruth I. Gustafson Les fictions de la transcendance et la fabrication des valeurs dans l'éducation musicale aux États-Unis
  Varia
  • Éliane Dulude et James P. Spillane L'introduction de la construction de sens dans l'implantation de politiques en éducation : apports et pistes de recherche
  • Gilles Combaz Concurrence entre établissements et choix de l'école: les personnels de direction mis à l'épreuve ?
  • Francis Lebon La musique autrement ? Les “musiciens intervenants” entre travail social et création artistique
  • Gérald Houdeville La revendication éthique des établissements de l'enseignement catholique sur le marché des prépas. Une enquête dans l'académie de Nantes
   http://www.cairn.info/revue-education-et-societes.htm

  ÉLA - Études de linguistique appliquée (éla)

  ÉLA - Études de linguistique appliquée (éla)


  Référence :  N° 169, 2013/1

    La mobilité : un concept mobile mais désormais valorisant

  • Présentation, Jean-Michel Robert
  • Les étudiants « ERASMUS » saisis par l'Europe?, Catherine Carlo
  • Les vécus des étudiants ERASMUS pendant leur séjour à l'étranger : un apprentissage expérientiel, Maddalena de Carlo et Laura Diamant
  • Retour analytique sur une expérience pédagogique ou plaidoyer pour des cours d'histoire de la culture et des idées françaises à destination des étudiants ERASMUS, Camille Guyon-Lecoq
  • Lexiculture et noms propres terrain miné pour étudiants ERASMUS, Jean-Michel Robert
  • Balaise dans la civilisation ou balaise dans la culture ?, Philippe Normand
  • Réflexions sur une compétence difficile à cerner : le savoir-être : Tentative de déclinaison à la lumière du concept de reconnaissance, Maddalena de Carlo
  •  
  •  http://www.cairn.info/revue-ela.htm

  Tréma

  Tréma


     N° 9, juin 2013

     Recherche et formation dnas les IUFM

  • Recherche en éducation et formation des enseignants: quel état des lieux ou quel parcours du combattant?, Patrick Demougin
  • La création des IUFM et la recherche en éducation : témoignages et réflexions, Michèle Verdelhan-Bourgade et Pierre Boutan
  • La place de la recherche dans le développement professionnel des formateurs en IUFM, Stéphane Brau-Antony
  • Organiser la rencontre entre chercheurs et enseignants: finalités, moyens, dispositifs, Vincent Grosstephan
  • Les enseignants polyvalents et l'activité de préparation des cours dans l'enseignement primaire : l'exemple de la géographie au cycle 3, Philippe Charpentier et Daniel Niclot
  • Les enseignants de l'école primaire et l'interdisciplinarité : entre adhésion et difficile mise en œuvre, Thierry Philippot
  • L'apport de la recherche en IUFM à la notion "français langue de scolarisation": une affaire de croisements, Michèle Verdelhan-Bourgade
  •  
  •  http://www.montpellier.iufm.fr/internet/site/recherche/_img_recherche/revuetrema/trema_id_39.pdf

  Psychologie et éducation

  Psychologie et éducation


    N° 2013-3, septembre 2013

  • Koffiwaï Yanakou GBATI- Sentiment de compétence personnelle et performances en mathématiques : études auprès des élèves des collèges de Lomé
  • Olivier LEBRETON - Connaissances arithmétiques et sensibilité aux contextes sémantiques lors de la résolution de problèmes arithmétiques complexes
  • Natalie LAVOIE & Marie-France MORIN - Examen de différences entre garçons et filles au début de l’école primaire à l’égard de leurs capacités graphomotrices, orthographiques et rédactionnelles
  • Monique COLASSE, Christine DESAUBRY, Chantal GARCIA-SANTINI, Françoise MALETTE, Jeanine SADOUN - Situations de crises en milieu scolaire : ce qu’en disent des psychologues
  • Marie-Thérèse LAIGNIER & Aline NERET - De la légitimité de se rapporter à la notion de structure psychique pour éclairer le sens de la sanction éducative
   http://www.afpen.fr/Sommaires-de-la-revue-Psychologie,038.html

  Éducation permanente

  Éducation permanente


     N° 196, 2013

    Réflexivité et pratique professionnelle

   
  • Les réflexions sur les pratiques au cœur du tournant réflexif, Gaston Pineau
  • L’expérience des autres dans la formation. Apports et limites du récit professionnel Joffrey Beaujouan, Fabien Coutarel, François Daniellou
  • La création dans l’activité : un acte réflexif, productif, constructif Emmanuelle Begon, Philippe Mairesse
  • Des conditions favorables à une réflexion collective de l’expérience, Philippe Chaubet
  • Accompagner la réflexivité, une construction de l’expérience, Laurent Trognon
  • Réflexivité, tissage intersubjectif et analyse de pratiques, Nicole Clerc
  • Apprendre à réfléchir son expérience. Une recherche-action sur l’explicitation de l’expérience en situation d’alternance, Sandrine Cesvre, Gilles Langlo
  • La démarche portfolio entre inventaire des expériences et pratiques réflexives, Hervé Breton
  • Intégrer l’approche « mise en récit des expériences d’apprentissage » dans le choix du métier, Marie-Josée Lorrain, Cécile Nicolas
  • De l’influence de l’expérience sur l’agir enseignant, Catherine Muller
  • Approche réflexive de la pratique professionnelle : quels enjeux pour les praticiens, Jérôme Mbiatong
  • Résistance du réel et attitude compréhensive, Patrick Conjard, Bernard Devin
  • Le rôle ambivalent du collectif dans l’activité de soins aux personnes âgées dépendantes, Mathieu Raybois
  •  
  •  http://www.education-permanente.fr/public/articles/articles.php?id_revue=1723

  La Nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation

  La Nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation


    N° 62, juillet 2013

     Phobie scolaire ou peur d'apprendre?

    Dossier dirigé par Philippe Mazereau, Dominique Leboiteux, Pierre Rose
  Bilans critiques et recherches
  • Histoire de la phobie à l’âge scolaire : éléments d’enquête, Philippe Mazereau
  • Freinet et les phobies scolaires : une conception écologique du problème, Xavier Riondet, Henri Louis Go
  • Phobie scolaire chez les enfants de la rue au Cameroun ou décalage entre habitus social et habitus scolaire ?, Mgbwa Vandelin, Youwa Rikiatou Mfouapon, Ngono Ossango Pangrace
  • Une forme de violence symbolique : l’« étude de la langue française » sans finalité sociale, Claudie Péret
  • Radu : Refus de l’école par l’enfant ou refus de l’enfant par l’école ?, Antonio Fiscarelli
  • Rendre possible l’apprentissage en classe thérapeutique : un défi pour l’enfant avec autisme et son professeur, Sophie-Charlotte Debionne, Ghilaine Menotti
  • Traumatismes et construction du « moi social » dans la scolarité, Sylvie Canat
  • Face au refus scolaire et à la peur d’apprendre : d’une situation de handicap professionnel à une co-médiation, Valérie Barry
  • La phobie scolaire ou l’école symptôme, Jacqueline Maury
  • Place et rôle des acteurs de l’école, des parents et du Sapad pour accompagner les élèves en déscolarisation ?, Patrice Bourdon
  • Intérêt et limites d’une conception psychopathologique de la phobie scolaire. Plaidoyer pour une approche thérapeutique et pédagogique intégrative, Nicole Catheline
  Contributions professionnelles
  • Avatars de la phobie scolaire : une clinique médico-scolaire, Christophe Guigné
  • La phobie scolaire : une approche dynamique et partenariale en Haute-Savoie, S. De Ketelaere, C. Fenon, S. Scardino-Dargent
  • Accompagnement pédagogique des élèves rencontrant des difficultés d’ordre psychique ou psychologique, Pascal Cam
  •  
  •  http://laboutique.inshea.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=N62&type=31&code_lg=lg_fr&num=11

  Savoirs

  Savoirs


    N° 32, 2013/2

    Les apprentissages informels

    Note de synthèse
  • Les apprentissages informels dans la formation pour adultes, Denis Cristol et Anne Muller
  Varia
  • Apprendre au-delà des frontières : entre nomadismes et mobilités, Bernadette Charlier
  • Ethos professionnel et professionnalisation : le cas de formateurs occasionnels en entreprise dans le cadre des transferts de technologies, Denis Lemaître, Christophe Morace et Damien Coadour
  •  
  •  http://www.cairn.info/revue-savoirs-2013-2.htm