Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

4ο σεμινάριο 2016 - 2017. Video

Εισηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Μάνος Σπυριδάκης
Θέμα: Εθνογραφία στην πόλη.

Video4ο σεμινάριο 2016 - 2017. Φωτογραφίες

Εισηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Μάνος Σπυριδάκης
Θέμα: Εθνογραφία στην πόλη.

ΦωτογραφίεςΔευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Pisa 2015 results (2)


PISA 2015 Results
POLICIES AND PRACTICES FOR SUCCESSFUL SCHOOLS VOLUME II 


http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9816071e.pdf?expires=1482147368&id=id&accname=guest&checksum=0A1CA9430AEA65130739CCCCFDCBD12F

Pisa 2015 results


PISA 2015 Results EXCELLENCE AND EQUITY IN EDUCATION VOLUME I 

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9816061e.pdf?expires=1482147234&id=id&accname=guest&checksum=449E642EE7A2C266138D931789E8D4FA

Grandir en France : le lieu de vie comme marqueur social

Grandir en France : le lieu de vie comme marqueur social


 United Nations Children's Fund

 11/2016


https://www.unicef.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport-unicef-france-consultation-droits-enfants-2016.pdf

What influences spending on education?

What influences spending on education?


 Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE)

 12/2016


http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jln041965kg-en.pdf?expires=1482144995&id=id&accname=guest&checksum=7E4A953477DE2130D0A6107F1A067C0E

What influences spending on education?

What influences spending on education?


  Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE)

  12/2016


http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jln041965kg-en.pdf?expires=1482144995&id=id&accname=guest&checksum=7E4A953477DE2130D0A6107F1A067C0E

Les processus cognitifs impliqués dans l’acquisition de l’orthographe : dictée vs. copie.

Les processus cognitifs impliqués dans l’acquisition de l’orthographe : dictée vs. copie.


  Manuel Pérez, Hélène Giraudo, André Tricot

  École supérieure du professorat et de l'éducation, Toulouse Midi-Pyrénées

 11/2016


http://andre.tricot.pagesperso-orange.fr/Perez_ANAE_2012.pdf

Écrire pour lire, lire pour écrire au CE1 : l’exemple d’un travail sur « Le loup et l’agneau »

Écrire pour lire, lire pour écrire au CE1 : l’exemple d’un travail sur « Le loup et l’agneau »


  Loïs Lefeuvre, Luc Maisonneuve, Gérard Sensevy

  11/2016


https://reperes.revues.org/962

Réforme de la formation des enseignants : vers un nouveau modèle de formation tout au long de la vie

Réforme de la formation des enseignants : vers un nouveau modèle de formation tout au long de la vie


  Filâtre Daniel

  Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

  11/2016


http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/19/2/Formation_des_enseignants_Rapport_N6_FTLV_674192.pdf

Teaching Strategies for Instructional Quality : Insights from the TALIS-PISA Link Data

Teaching Strategies for Instructional Quality : Insights from the TALIS-PISA Link Data


 Noémie Le Donné, Pablo Fraser, Guillaume Bousquet

 Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE)

  12/2016


http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jln1hlsr0lr-en.pdf?expires=1482143725&id=id&accname=guest&checksum=415F363F0624BE8F08797BC7ECD8D69C

L'éducation inclusive : des parcours toujours plus inclusifs pour les élèves et étudiants en situation de handicap

L'éducation inclusive : des parcours toujours plus inclusifs pour les élèves et étudiants en situation de handicap


  Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

  12/2016http://www.education.gouv.fr/cid110235/l-education-inclusive-des-parcours-toujours-plus-inclusifs-pour-les-eleves-en-situation-de-handicap.html

L'état de l'École 2016. Coûts, activités, résultats

L'état de l'École 2016. Coûts, activités, résultats


 Paul Esquieu

 Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

 12/2016http://cache.media.education.gouv.fr/file/etat26/13/4/depp-etat-ecole-2016_675134.pdf

Mathématiques et sciences : résultats de l'étude TIMSS 2015

Mathématiques et sciences : résultats de l'étude TIMSS 2015


 11/2016


http://www.education.gouv.fr/cid110041/mathematiques-et-sciences-resultats-de-l-etude-timss-2015.html#L_enquete_internationale_TIMSS

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Revista Iberoamericana de Educación

Revista Iberoamericana de Educación


 N° 72, 9-12/2016

 Educación infantil (II) / Educação infantil (II)


Monográfico / Monográfico : Educación infantil (II) / Educação infantil (II). Coordinadoras / Coordenadoras: Isabel María Gallardo Fernández, Isabel Ríos García, Pilar Fernández Martínez y Gelta Terezinha Ramos Xavie
 • Presentación / Apresentação
 • La expansión de la educación infantil en España: entre la igualdad de oportunidades y la segregación, María Jiménez-Delgado, Diana Jareño-Ruiz e Brahim El-Habib Draoui
 • Infância, educação e desigualdade no Brasil, Patrícia Maria Uchôa Simões e Juceli Bengert Lima
 • Saberes docentes y educación infantil Notas pedagógicas para la formación inicial, Mª Dolores Molina Galvañ, J. Eduardo Sierra Nieto y Cristina Sendra Mocholí
 • Valorizando o espaço exterior e inovando práticas pedagógicas em educação de infância, Gabriela Bento e Gabriela Portugal
 • Acercar la ciencia a la etapa de infantil: experiencias educativas en torno a talleres desde el Grado de Maestro en Educación Infantil, Lourdes Aragón Núñez y otros
 • Concepciones de las maestras sobre la enseñanza de la composición escrita en educación infantil, Isabel Ríos García y Pilar Fernández Martínez
 • El cerebro convoca al mundo social del niño Bases del programa de alfabetización Leamos Juntos para el desarrollo cognitivo y lingüístico en la primera Infancia, Sandra Esther Marder y Ana María Borzone
 • Virtualidades de la formación literaria en educación infantil. Elogio a la diversidad, Eva Morón Olivares y Anna Devís Arbona
 • Educação infantil. Articulando a produção de desenhos com a educação ambiental em uma escola comunitária do sul do Brasil, Ana Gabriela da Silva Rocha e outros


http://rieoei.org/rie_contenedor.php?numero=rie72

History of Education

History of Education


 Vol. 46, n°1, 1/2017


 • Approval and disapproval of textbooks in the late Ottoman Empire, Betül Açıkgöz
 • Professors and examinations: ideas of the university in nineteenth-century Scotland, Robert Anderson
 • Irish medical student culture and the performance of masculinity, c.1880–1930, Laura Kelly
 • American schools and the uses of shame: an ambiguous history, Peter N. Stearns & Clio Stearns
 • Dons not clowns: Isaiah Berlin challenges Richard Cawston’s edit of the educator, Lottie Hoare
 • Sources and Interpretations Education and the working-class girl of the 1970s: reconstructing the theoretical
 • field of Carolyn Steedman’s The Tidy House, Joseph Maslen
 • Body_machine? Encounters of the human and the mechanical in education, industry and science, Frederik Herman, Karin Priem & Geert Thyssen


http://www.tandfonline.com/toc/thed20/46/1

Review of educational research

Review of educational research


  Vol. 86, n°4, 12/2016


 • A Century of Grading Research: Meaning and Value in the Most Common Educational Measure
  Susan M. Brookhart, Thomas R. Guskey, Alex J. Bowers, James H. McMillan, Jeffrey K. Smith, Lisa F. Smith, Michael T. Stevens, and Megan E. Welsh
 • What One Hundred Years of Research Says About the Effects of Ability Grouping and Acceleration on K–12 Students’ Academic Achievement: Findings of Two Second-Order Meta-Analyses, Saiying Steenbergen-Hu, Matthew C. Makel, and Paula Olszewski-Kubilius
 • From Terman to Today: A Century of Findings on Intellectual Precocity, David Lubinski
 • How Does Professional Development Improve Teaching?, Mary M. Kennedy
 • Teacher Self-Efficacy and Its Effects on Classroom Processes, Student Academic Adjustment, and Teacher Well-Being: A Synthesis of 40 Years of Research, Marjolein Zee and Helma M. Y. Koomen
 • Community Schools: What We Know and What We Need to Know, Marieke Heers, Chris Van Klaveren, Wim Groot, and Henriëtte Maassen van den Brink
 • Learning in One-to-One Laptop Environments: A Meta-Analysis and Research Synthesis, Binbin Zheng, Mark Warschauer, Chin-Hsi Lin, and Chi Chang
 • On the Neuroscience of Self-Regulation in Children With Disruptive Behavior Problems: Implications for Education, Steven Woltering and Qinxin Shi
 • Teachers’ Everyday Professional Development: Mapping Informal Learning Activities, Antecedents, and Learning Outcomes, Eva Kyndt, David Gijbels, Ilke Grosemans, and Vincent Donche
 • Second-Wave White Teacher Identity Studies: A Review of White Teacher Identity Literatures From 2004 Through 2014, James C. Jupp, Theodorea Regina Berry, and Timothy J. Lensmire
 • Critical Discourse Analysis in Education: A Review of the Literature, 2004 to 2012, Rebecca Rogers, Inda Schaenen, Christopher Schott, Kathryn O’Brien, Lina Trigos-Carrillo, Kim Starkey, and Cynthia Carter Chasteen
 • Global Trends and Research Aims for English Academic Oral Presentations: Changes, Challenges, and Opportunities for Learning Technology, Neil E. Barrett and Gi-Zen Liu
 • Culturally Responsive School Leadership: A Synthesis of the Literature, Muhammad A. Khalifa, Mark Anthony Gooden, and James Earl Davis


http://journals.sagepub.com/toc/rer/86/4?etoc=

Journal of School Health

Journal of School Health


   Vol. 87, n°1, 1/2016


 • School Wellness Programs: Magnitude and Distribution in New York City Public Schools, Leanna Stiefel, Brian Elbel, Melissa Pflugh Prescott, Siddhartha Aneja and Amy E. Schwartz
 • Teachers and Coaches in Adolescent Social Networks Are Associated With Healthier Self-Concept and Decreased Substance Use, Rebecca N. Dudovitz, Paul J. Chung and Mitchell D. Wong
 • Not Enough Time in the Day: A Qualitative Assessment of In-School Physical Activity Policy as Viewed by Administrators, Teachers, and Students, Abigail Gamble, Sheryl L. Chatfield, Michael L. Cormack Jr. and Jeffrey S. Hallam
 • Nutrition Quality of US School Snack Foods: A First Look at 2011-2014 Bid Records in 8 School Districts, Y. Claire Wang, Amber Hsiao, Peter Chamberlin, McKenzie Largay, Abbie Archibald, Andrew Malone and JoAnn Stevelos
 • RE-AIM Analysis of a School-Based Nutrition Education Intervention in Kindergarteners, Andrew L. Larsen, Yue Liao, Janel Alberts, Jimi Huh, Trina Robertson and Genevieve F. Dunton
 • Ethnic Disparities in School-Based Behavioral Health Service Use for Children With Psychiatric Disorders, Jill Locke, Christina D. Kang-Yi, Melanie Pellecchia, Steven Marcus, Trevor Hadley and David S. Mandell
 • It Takes a Village: Promoting Parent and Family Education on Healthy Lifestyles for Minnesota Secondary Students, Mary O. Hearst, Qi Wang, Katherine Grannon, Cynthia S. Davey and Marilyn S. Nanney
 • To Consent or Decline HPV Vaccination: A Pilot Study at the Start of the National School-Based Vaccination Program in Sweden, Maria Grandahl, Tanja Tydén, Ragnar Westerling, Tryggve Nevéus, Andreas Rosenblad, Erik Hedin and Marie Oscarsson
 • School-Based Positive Youth Development: A Systematic Review of the Literature, Tess Curran and Lisa Wexler


http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/josh.2017.87.issue-1/issuetoc?campaign=woletoc

International Journal of Science Education (IJSE)

International Journal of Science Education (IJSE)


  Vol. 38, n°15, 10/2016


 • Do sophisticated epistemic beliefs predict meaningful learning? Findings from a structural equation model of undergraduate biology learning, Silvia Wen-Yu Lee, Jyh-Chong Liang & Chin-Chung Tsai
 • STEM in England: meanings and motivations in the policy arena, Vicky Wong, Justin Dillon & Heather King
 • Learning experimentation through science fairs, Jürgen Paul, Norman G. Lederman & Jorge Groß
 • Developing the ability to recontextualise cellular respiration: an explorative study in recontextualising biological concepts, Menno Wierdsma, Kerst Th. Boersma, Marie-Christine Knippels & Bert van Oers
 • Scientist role models in the classroom: how important is gender matching?, Laura D. Carsten Conner & Jennifer Danielson


http://www.tandfonline.com/toc/tsed20/38/15

European Journal of Education : Research, Development and Policy

European Journal of Education : Research, Development and Policy


  Vol. 51, n°4, 12/2016

  Governance Dynamics in Complex Decentralised Education Systems


 • Editorial: Governance Dynamics in Complex Decentralised Education Systems, Edith Hooge
 • Governing the Education Extended Enterprise as a Complex Adaptive System, Robert Edson and Sibel McGee
 • Is Thorough Implementation of Policy Change in Education Actually Possible? What Complexity Theory Tells Us About Initiating and Sustaining Change, Mark Mason
 • When Complexity Meets Evidence in Governance… , Lorenz Lassnigg
 • From Hard to Soft Governance in Multi-level Education Systems, Harald Wilkoszewski and Eli Sundby
 • Steering Dynamics in Complex Education Systems. An Agenda for Empirical Research, Henno Theisens, Edith Hooge and Sietske Waslander
 • Steering Dynamics in the Dutch Education System, Sietske Waslander, Edith Hooge and Tineke Drewes
 • Governance Dynamics and the Application of the Multilevel Governance Approach in Vocational Education and Training (VET) in the European
 • Neighbourhood Countries: the case of the ENPI South region, J. Manuel Galvin Arribas
 • Complex Education Systems: from steering change to governance, Alain Michel
 • Identifying, Characterising and Assessing New Practices in Doctoral Education, Lukas Baschung
 • Determinants of Research Productivity in Spanish Academia, Cecilia Albert, María A. Davia and Nuria Legazpe
 • Reflections on the Field of Higher Education: time, space and sub-fields, Keiko Yokoyama
 • Well-being in the Welfare State: the redistributive capacity of education, Janine Jongbloed and Ashley Pullman


http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejed.2016.51.issue-4/issuetoc?campaign=woletoc

ournal of Research in Science Teaching (JRST)

Journal of Research in Science Teaching (JRST)


  Vol. 53, n°10, 12/2016


 • A learning progression should address regression: Insights from developing non-linear reasoning in ecology, Tasos Hovardas
 • Developing a learning progression for sea level rise, a major impact of climate change, Wayne Breslyn, J. Randy McGinnis, R. Christopher McDonald and Emily Hestness
 • The impact of video case content on preservice elementary teachers’ decision-making and conceptions of effective science teaching, Joanne K. Olson, Crystal N. Bruxvoort and Andrea J. Vande Haar
 • Early elementary students’ understanding of complex ecosystems: A learning progression approach, Hayat Hokayem and Amelia Wenk Gotwals
 • Awakening a dialogue: A critical race theory analysis of U. S. nature of science research from 1967 to 2013, Leon Walls
 • Developing interpretive power in science teaching, Ann S. Rosebery, Beth Warren and Eli Tucker-Raymond

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tea.v53.10/issuetoc?campaign=woletoc

Paedagogica Historica

Paedagogica Historica


  Vol. 52, n°6, décembre 2016

  Transnationalising the history of education in modern Korea


 • Transnationalising the history of education in modern Korea, Klaus Dittrich & Yoonmi Lee
 • Articles Guns, farms, and foreign languages: the introduction of western learning and the first government schools in late nineteenth-century Korea, Leighanne Yuh
 • Religion, modernity and politics: colonial education and the Australian mission in Korea, 1910–1941, Yoonmi Lee
 • Assimilating Korea: Japanese Protestants, “East Asian Christianity” and the education of Koreans in Japan, 1905–1920, Dolf-Alexander Neuhaus
 • “The finest ‘bunch’ of children to be found anywhere”: educating European and American youths in Korea, 1880s–1940s, Klaus Dittrich
 • Literacy education and orthography in the Spanish Golden Age, 1531–1631, Alejandro Gómez Camacho & Jesús Casado Rodrigo
 • Priority, politics and pedagogical science, Bruce Curtis
 • Writing in the field of education: the Inquiry on Portuguese schools (1875), Justino Magalhães
 • Consequences of the 1873 economic crisis for the Argentinian State educational design, Oscar Daniel Duarte
 • Representations of race and racism in the textbooks used in southern black schools during the American Civil War and Reconstruction era, 1861–1876, AnneMarie Brosnan
 • The origins and evolution of child protection in terms of the history of ideas, Juha Hämäläinen
 • Californian genius: Lewis Terman’s gifted child in regional perspective, Clémentine Beauvais
 • Laboratory / Laboratoire / Labor Laboratory / laboratoire / labor, Ian Grosvenor
 • Capacity building and communitas in the history of education, Susanne Spieker & Angelo Van Gorphttp://www.tandfonline.com/toc/cpdh20/52/6

Diversité Ville-École-Intégration

Diversité Ville-École-Intégration


  N° 186, 4e trimestre 2016

  L’éducation prioritaire. Histoire(s) et enjeux pour demain


ENTRETIEN AVEC ALAIN BOURGAREL : « À partir du moment où des enfants vivent dans un ghetto, on se trouve en situation de frein pour la réussite scolaire »
1. Histoire(s) et territoires
 • 35 ans d’éducation prioritaire. Quelques souvenirs personnels au fil d’une carrière. TÉMOIGNAGE / JEAN-PAUL DELAHAYE
 • L’éducation prioritaire en France : une histoire qui reste à faire / JEAN-YVES ROCHEX
 • L’éducation prioritaire vue des Cahiers pédagogiques / XAVIER RIONDET
 • Écueils dans l’évaluation des politiques d’éducation prioritaire en Europe / SYLVAIN BROCCOLICHI
 • Des moyens pour « entrer par la pédagogie » / FRANÇOIS-RÉGIS GUILLAUME
 • Le traitement des inégalités scolaires entre le social et le spatial / JEAN-CHRISTOPHE FRANÇOIS
 • Labelliser des territoires. Les risques de stigmatisation en éducation prioritaire / MARION DUTRÉVIS, BARBARA FOUQUET-CHAUPRADE
 • Quelles cartes pour archiver et étudier l’éducation prioritaire ? / LYDIE HEURDIER-DESCHAMPS

2. Enjeux pédagogiques et éducatifs
 • Vers le langage pour apprendre. 35 ans d’enseignement de la langue ou du langage en ZEP / ÉLISABETH BAUTIER
 • Recherche et formation des enseignants en poste. Du nouveau en REP+ ? / CATHERINE DELARUE-BRETON, NICOLAS DUTILLIEU, THIERRY PAGNIER
 • Organiser la coopération entre élèves / SYLVAIN CONNAC
 • Changer de paradigme. TÉMOIGNAGE / JACQUES CORNET
 • Sciences Po Paris, vecteur d’une trajectoire méritante ? / HACÈNE BELMESSOUS
 • Une formation en REP, ou chronique d’une collaboration intermétiers / LYDIE BUGUET, PATRICK PICARD
 • Une fonction spécifique de l’éducation prioritaire : coordonnateur / LAURENCE BAULU

3. La refondation à l’œuvre
 • Retour sur l’évolution de l’éducation prioritaire. Pour une véritable refondation pédagogique / FLORENCE ROBINE
 • L’éducation prioritaire à l’épreuve de l’égalité des chances / AZIZ JELLAB
 • Scolariser les enfants de moins de trois ans en éducation prioritaire ? / ÉVELYNE COLLIN-ROVÉLAS
 • À la recherche d’une cohérence éducative. TÉMOIGNAGE / ÉRIC GOUGEAUD
 • Regards croisés. Liaison CM2-6e. TÉMOIGNAGE / PASCALE PETIT
 • La Refondation de l’éducation prioritaire. Une chance pour les élèves ? le citoyen de demain ? TÉMOIGNAGE / ÉLISABETH BINTZ
 • « Une connaissance partagée pour que les pilotes dirigent en cohérence les structures qui constituent le réseau » / ENTRETIEN AVEC ALAIN AUBERT
 • Éducation prioritaire : « penser réseau ». TÉMOIGNAGE / CHRISTIAN ZAMUNER
 • « La Refondation de l’éducation prioritaire met l’accent sur la question du travail collectif et des collectifs de travail » / ENTRETIEN AVEC SOPHIE FOURNIER-GASSIE
 • Vers un nouveau modèle pédagogique et professionnel. TÉMOIGNAGE / ALAIN POTHET
  Académie de Caen : une dynamique de « réseau des réseaux » REP et REP+ / ISABELLE BORDET, PATRICIA FIZE

https://www.reseau-canope.fr/notice/diversite-n-186-4e-trimestre-2016.html

Recherche et formation

Recherche et formation


  N° 79, 2015


 • Les pratiques pédagogiques à l'université en France : quels effets sur la réussite en première année ? Le cas du cours magistral, Amélie DUGUET
 • Émotions et apprentissages scolaires. Quand les représentations des enseignants permettent de mieux envisager des pistes de formation, Kristina ORLOVA, Jérôme EBINER,  Philippe A. GENOUD
 • L'évolution de la formation doctorale a-t-elle engendré une évolution dans les pratiques d'accompagnement doctoral ? Lætitia GÉRARD, Amaury DAE
 • La scolarisation des élèves avec Troubles des fonctions cognitives. Les pratiques d’enseignants de français à l’épreuve du care, Arnaud LACAILLE
 • Interactions en classe et connaissances psychopédagogiques générales des enseignants : quelles structures ? quels liens ? Lara LAFLOTTE
 • Professionnalisation, alternance et émergence de nouveaux savoirs dans la formation initiale des enseignants, Yann VACHERhttp://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100961700

Agora débats/jeunesses

Agora débats/jeunesses


  Hors-série 2016/4

 La santé des ados au collège


 • Présentation de l’enquête HBSC sur la santé et les comportements de santé des collégiens de France en 2014, Virginie Ehlinger, Stanislas Spilka, Emmanuelle Godeau
 • La jeunesse au crible des enquêtes de santé. Les figures de l’adolescence dans les rapports HBSC de 1994 à 2010, Jean-Paul Génolini, Claire Perrin
 • L’âge « normal » au premier rapport sexuel. Perceptions et pratiques des adolescents en 2014, Florence Maillochon, Virginie Ehlinger, Emmanuelle Godeau
 • Appréhender la santé mentale des collégiens : un croisement d’indicateurs, Enguerrand du Roscoät, Christophe Léon, Audrey Sitbon, Xavier Briffault
 • Comment les élèves handicapés perçoivent-ils le collège  Un climat scolaire inclusif pour une école plus inclusive, Mariane Sentenac, Dibia Pacoricona, Emmanuelle Godeau
 • Harceleurs et harcelés : des expressions du mal-être différentes, Emmanuelle Godeau, Nicole Catheline, Margarida Gaspar de Matos, Virginie Ehlinger
 • Les pratiques d’écrans chez les collégiens. De la complexité de mesurer les usages, Marcus Ngantcha, Éric Janssen, Emmanuelle Godeau, Stanislas Spilka
 • Entre famille et pairs. Déterminants et effets du soutien social perçu chez les collégiens français, Enguerrand du Roscoät, Christophe Léon, Emmanuelle Godeau
 • Annexe. Questionnaire HBSC France 2014https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2016-4.htm

Note d'information - DEPP

Note d'information - DEPP


  N° 37, décembre 2016

   Les élèves de 15 ans en France selon PISA 2015 en culture scientifique : des résultats stables, toujours marqués par de fortes inégalités


http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/39/3/depp-ni-2016-37-PISA-2015-culture-scientifique_678393.pdf

Note d'information - DEPP

Note d'information - DEPP


 N° 38, décembre 2016

 PISA 2015 : l'évolution des acquis des élèves de 15 ans en compréhension de l'écrit et en culture mathématique


http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/40/4/depp-ni-2016-38-PISA-2015-comprehension-ecrit-culture-mathematique_678404.pdf

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Unexpected School Reform: Academisation of Primary Schools in England

Unexpected School Reform: Academisation of Primary Schools in England


 Eyles Andrew, Machin Stephen, McNally Sandra

 Economic and Social Research Council - London School of Economics and Political Science

  11/2016


http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1455.pdf

Journal of Philosophy of Education

Journal of Philosophy of Education


 Vol. 50, n°4, 11/2016


 • Editorial, Bob Davis
 • Justifying Private Schools, JOHN WHITE
 • The Role of Feelings in Kant's Account of Moral Education, ALIX COHEN
 • MacIntyre's Revolutionary Aristotelian Philosophy and his Idea of an Educated Public Revisited, JAMES MACALLISTER
 • Community of Infancy: Suspending the Sovereignty of the Teacher's Voice , IGOR JASINSKI and TYSON E. LEWIS
 • Assessing Professional Know-How, CHRISTOPHER WINCH
 • Can Certainties Be Acquired at Will? Implications for Children's Assimilation of a World-picture, JOSÉ MARÍA ARISO
 • Hypothetical Insurance and Higher Education, BEN COLBURN and HUGH LAZENBY
 • Should Eudaimonia Structure Professional Virtue?, ANDREAS ERIKSEN
 • Ethics Responsibility Dialogue The Meaning of Dialogue in Lévinas's Philosophy, HANOCH BEN-PAZI
 • Education and Empty Relationality: Thoughts on Education and the Kyoto School of Philosophy, ANTON LUIS SEVILLA
 • Naturalness as an Educational Value, SUNE FRØLUND
 • The Basis of Correctness in the Religious Studies Classroom, CRAIG BOURNE, EMILY CADDICK BOURNE and CLARE JARMY
 • Finding Educational Insights in Psychoanalytic Theory with Marcuse and Adorno, HANNA-MAIJA HUHTALAhttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jope.2016.50.issue-4/issuetoc?campaign=woletoc

Journal of School Health

Journal of School Health


  Vol. 86, n°12, 12/2016


 • Perceptions of Peer Sexual Behavior: Do Adolescents Believe in a Sexual Double Standard?, Michael Young, Susan Cardenas, Joseph Donnelly and Mark J. Kittleson
 • School Context Matters: The Impacts of Concentrated Poverty and Racial Segregation on Childhood Obesity, Joy Rayanne Piontak and Michael D. Schulman
 • Hand Hygiene Program Decreases School Absenteeism Due to Upper Respiratory Infections, Ernestina Azor-Martinez, Elena Cobos-Carrascosa, Maria Luisa Seijas-Vazquez, Carmen Fernández-Sánchez, Jenna M. Strizzi, Pilar Torres-Alegre, Joaquin Santisteban-Martínez and Francisco Gimenez-Sanchez
 • Do Substance Use, Psychosocial Adjustment, and Sexual Experiences Vary for Dating Violence Victims Based on Type of Violent Relationships?, Janine M. Zweig, Jennifer Yahner, Meredith Dank and Pamela Lachman
 • School-Based HIV/STD Testing Behaviors and Motivations Among Black and Hispanic Teen MSM: Results From a Formative Evaluation, Elana Morris, Pablo Topete, Catherine N. Rasberry, Catherine A. Lesesne, Elizabeth Kroupa and Lisa Carver
 • Adolescent Healthcare Brokering: Prevalence, Experience, Impact, and Opportunities, Jennifer R. Banas, Lisa C. Wallis, James W. Ball and Sarah Gershon
 • Increasing Prevalence of US Elementary School Gardens, but Disparities Reduce Opportunities for Disadvantaged Students, Lindsey Turner, Meghan Eliason, Anna Sandoval and Frank J. Chaloupka
 • Schoolyard Characteristics, Physical Activity, and Sedentary Behavior: Combining GPS and Accelerometry, Dave H.H. Van Kann, Sanne I. de Vries, Jasper Schipperijn, Nanne K. de Vries, Maria W.J. Jansen and Stef P.J. Kremers
 • Effectiveness of Universal School-Based Mental Health Awareness Programs Among Youth in the United States: A Systematic Review, John P. Salerno


 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/josh.2016.86.issue-12/issuetoc?campaign=woletoc

School Leadership & Management

School Leadership & Management


  Vol. 36, n°3, 7/2016


 • Articles Perceptions of the school self-evaluation process: the case of Abu Dhabi, Rida Blaik Hourani & David Litz
 • Parents’ participation on school councils analysed through Arnstein’s ladder of participation, Bonnie Stelmach
 • Organising and leading systematic quality work in the preschool – preschool managers’ perspectives, Jan Håkansson
 • Enacting instructional leadership: perspectives and actions of public K-12 principals, Aimee LaPointe Terosky
 • Social capital practices as adaptive drivers for local adjustment of new public management in schools, Kristian Gylling Olesen, Peter Hasle & Ole H. Sørensen
 • Moving from best practice to next practice: some deliberations on educational leadership, Simon Clarke


http://www.tandfonline.com/toc/cslm20/36/3

Revista de Educación a Distancia (RED)

Revista de Educación a Distancia (RED)


 N° 51, 11/2016


 • Redes sociales y Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación: aprendizaje colaborativo, diferencias de género, edad y preferencias, Julio Cabero Almenara, Julio Barroso Osuna, María del Carmen Llorente Cejudo, Cristina Yanes Cabrera
 • Evaluación de un curso en línea para la formación de competencias en el uso de las TIC en profesores de ciencias de secundarias públicas del sureste de México, J. Gabriel Domínguez Castillo, J. Samantha Morcillo Baquedano
 • Un enfoque para la creación de contenido online interactivo, Daniel Pérez Berenguer, Jesús García Molina
 • Mensajería instantánea y construcción compartida de significados: una experiencia de aprendizaje colaborativo en el Practicum de Maestro de Educación Primaria, José Manuel Martín Fernández, Carmen Trigueros Cervantes
 • El método micro-textual como herramienta de análisis de foros en línea en contextos multiculturales, Marcelo I. Dorfsman
 • Representaciones sociales de estudiantes universitarios acerca del b-learning: un análisis de contenido, Claudia Islas
 • Andamiaje de la autorregulación académica a través del correo electrónico en un programa de formación docente de modalidad mixta, Marcos Antonio Requena Arellano
 • Determinaciones y relaciones de interacción en el triángulo constituido por preguntas, creatividad y aprendizaje, Romina Elisondo, Danilo Donolo
 • Educación inclusiva: Retos y oportunidades, Silvana Temesio Vizoso


http://revistas.um.es/red/issue/view/15061

Teaching and Teacher Education

Teaching and Teacher Education


  Vol. 61, 1/2017


 • Teacher communities as a context for professional development: A systematic review, Katrien Vangrieken, Chloé Meredith, Tlalit Packer, Eva Kyndt
 • The impact of mindfulness on the wellbeing and performance of educators: A systematic review of the empirical literature, Tim Lomas, Juan Carlos Medina, Itai Ivtzan, Silke Rupprecht, Francisco José Eiroa-Orosa
 • An entrepreneurial adventure? Young women pre-service teachers in remote Aboriginal Australia, Claire Charles
 • Leveraging the community context of Family Math and Science Nights to develop culturally responsive teaching practices, SueAnn I. Bottoms, Kathryn Ciechanowski, Katrina Jones, Jenny de la Hoz, Ana Lu Fonseca
 • How teachers become teacher researchers: Narrative as a tool for teacher identity construction, Laura A. Taylor
 • Making transparent the challenges of developing a practice-based pedagogy of teacher education, Megan Madigan Peercy, Francis John Troyan
 • Four profiles of inclusive supportive teachers: Perceptions of their status and role in implementing inclusion of students with special needs in general classrooms, Bella Gavish
 • Self-directed online learning: A theoretical model for understanding elementary teachers' online learning experiences, Pamela Beach
 • Teachers use of fear appeals prior to a high-stakes examination: Is frequency linked to perceived student engagement and how do students respond?, David W. Putwain, Ghada Nakhla, Anthony Liversidge, Laura J. Nicholson, Benjamin Porter, Monika Reece
 • Agency, shame, and identity: Digital stories of teaching, Jane A. Van Galen
 • Lived experience and the ideologies of preservice social studies teachers, Elizabeth Anne Kenyon
 • Listening to many voices: Enacting social justice literacy curriculum, Thea Williamson
 • Chinese inclusive education teachers' agency within temporal-relational contexts, Yan Wang, Guanglun Michael Mu, Lili Zhang
 • Heritage education in the Primary School Standard Curriculum of Malaysia, Rabeeh Barghi, Zuraini Zakaria, Aswati Hamzah, Nor Hashimah Hashim
 • Exploring student teachers' motivation change in initial teacher education: A Chinese perspective, Rui Yuan, Lawrence Jun Zhang
 • Student teachers' experiences of participating in mixed peer mentoring groups of in-service and pre-service teachers in Finland, Hanna Korhonen, Hannu L.T. Heikkinen, Ulla Kiviniemi, Päivi Tynjälä
 • Effective inclusive teacher education for special educational needs and disabilities: Some more thoughts on the way forward, Deborah Robinson
 • Exploring the influence of professional development on teacher careers: A path model approach, Mike Coldwell
 • Exploring the role of identity in elementary preservice teachers who plan to specialize in science teaching, Meredith W. Kier, Tammy D. Lee


http://www.sciencedirect.com/science/journal/0742051X/61/supp/C

Revista Iberoamericana de Educación

Revista Iberoamericana de Educación


 N° especial 72/2, 11/2016


 • Caminhando pelo sistema solar: análise de uma atividade lúdica para estudar escalas astronômicas, Álvaro Becker da Rosa, Alisson Cristian Giacomelli e Cleci T. Werner da Rosa
 • Transformación curricular. El caso de una universidad privada chilena, Fernando Vera Millalen
 • Experiencias escolares significativas. Dimensión intercultural-afectiva y pensamiento crítico, Iván de Jesús Espinosa Torres y Leticia Pons Bonals
 • Participação da comunidade local na adequação das metas e estratégias do plano decenal municipal de educação de Brumadinho/MG, Gislene Silva Dutra e Vanessa Romualdo Silva
 • La comunicación en entornos simulados para el aprendizaje, Byron Vaca Barahona, José Cela Ranilla y Eliana E. Gallardo-Echenique
 • A política de educação superior brasileira e seus nexos com o capital: o PNE (2014-2024) em foco, Alisson Slider do Nascimento de Paula e outros
 • Aprender enseñando arte. Cómo convertir la escasez de recursos en oportunidades de aprendizaje, Vilma Huerta Córdova, David Duran Gisbert y Pedro Guillermo Castellanos Lemus
 • Uso de internet y práctica lectora en bachilleres, Yolanda González de la Torre, José Jiménez Mora y José Luis Chavarín Rodríguez
 • Innovación en el aula de Ciencias Sociales mediante el uso de videojuegos, Mª Ángeles Rodríguez Domenech y Desiré Gutiérrez Ruiz


http://rieoei.org/rie_contenedor.php?numero=rie722

Educational Researcher (ER)

Educational Researcher (ER)


 Vol. 45, n°8, 11/2016


 • Seasonal Dynamics of Academic Achievement Inequality by Socioeconomic Status and Race/Ethnicity: Updating and Extending Past Research With New National Data, David M. Quinn, North Cooc, Joe McIntyre, and Celia J. Gomez
 • Anatomy of an Evidence Base, David B. Malouf and Juliana M. Taymans
 • Missing Elements in the Discussion of Teacher Shortages, James Cowan, Dan Goldhaber, Kyle Hayes, and Roddy Theobald


http://edr.sagepub.com/content/45/8?etoc

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Mélées et démêlés, 50 ans de recherches en Sciences de l'Education

Colloque international du laboratoire EFTS.
Mélées et démêlés, 50 ans de recherches en Sciences de l'Education

http://efts.univ-tlse2.fr/accueil/melees-et-demeles-50-ans-de-recherches-en-sciences-de-l-education-453883.kjsp?RH=ACCUEIL_EFTS

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

L'Europe de l'éducation en chiffres

L'Europe de l'éducation en chiffres


  Lefresne, Florence, Fournier Yann

  Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

  11/2016


http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/94/4/depp-EEC-2016_660944.pdf