Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

Academia

Δημοσιεύθηκε το 12ο τεύχος του περιοδικού Academia.
Το τεύχος περιλαμβάνει μια επιλογή εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 
του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
"Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη" (MaHep)
του Διαπανεπιστημιακού Δικτύου HepNet.
Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να δει το τεύχος στο:Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018

MORE3 study: Support data collection and analysis concerning mobility patterns and career paths of researchers


 European Commission (EC)

 04/2018


https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4681ae98-3ba0-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en

National qualifications framework developments in Europe 2017


 European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP)

  03/2018


https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b25c0d77-387b-11e8-b5fe-01aa75ed71a1

mmigrant background and expected early school leaving in Europe: evidence from PISA


  Ralph Hippe & Maciej Jakubowski

 Joint Research Centre (JRC)

  03/2018


http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC109065/jrc109065_techbrief_migesl_180202final.pdf

Digital education policies in Europe and beyond: Key design principles for more effective policies


 Johannes Conrads, Morten Rasmussen, Niall Winters, Anne Geniet, Laurenz Langer

 Joint Research Centre (JRC)

  01/2018


https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/2ae2c833-f1cb-11e7-9749-01aa75ed71a1

Student mobility in tertiary education Institutional factors and regional attractiveness


 Mabel Sanchez Barrioluengo & Sara Flisi

 European Commission (EC)

  01/2018


https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fb34ffb9-ff3a-11e7-b8f5-01aa75ed71a1/language-en

Scuola democratica : learning for democracy


  Vol. 1, 2018

  Alternanza Scuola-Lavoro

 
Saggi
 • Studenti di origine immigrata che accedono all'università. Il ruolo del background migratorio e delle scelte scolastiche, Rita Bertozzi
 • La valutazione della dirigenza scolastica in Italia, Sandra Vatrella
 • Educazione dei giovani e globalizzazione. Alcune riflessioni a partire dal pensiero di Ettore Gelpi, Veronica Riccardi
 • Il bisogno di equità scolastica. Indagine sull'evoluzione delle abilità linguistiche degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, Giorgo Asquini & Morena Sabella
Note et punti di vista
 • Introduzione, Giorgio Allulli & Fiorella Farinelli
 • Scuola, lavoro e Alternanza in Lombardia. A che punto siamo? Aldo Tropea
 • ECLI: un modello strutturato per l'Alternanza Scuola-Lavoro, Eugenio Gotti
 • L'Alternanza Scuola-Lavoro nelle Marche, PAtrizia Cuppini
 • L'Alternanza Scuola-Lavoro nel Liceo classico Giulio Cesare di Roma. Il progetto Vivere nell'agorà, Micaela Ricciardi
 • La radio web e la cittadinanza planetaria, Lidia Cangemi
 • La formazione dei docenti per l'Alternanza. Un'esperienza con le scuole della provincia di Terni, Rossella Mengucci
 • Dall'Alternanza Scuola-Lavoro all'alleanza Scuola-Lavoro, Bruno Scuotto
Intervista
 • Educazione e trasformazioni dell'umano. Intervista a Edgar Morin, Mara Giovanna Musso
Critical Reviews
 • Le pentole del diavolo. Considerazioni critiche sopra il volume L'istruzione difficile. I divari nelle competenze fra Nord e Sud, Marco Pitzalis
 • I più recenti approcci critici alla leadership educativa. Una rassegna della collana Critical Studies in ELMA, Emanueal Spano & Danilo Taglietti
 • Processi di transizione e di fitting degli studenti non-tradizionali nelle istituzioni universitarie. Il contributo della ricerca qualitativa recente in USA, UK e Australia, Marco Romito


https://www.rivisteweb.it/issn/1129-731X/issue/7401#issn=1129-731X&type=d

Infancia y Aprendizaje


 Vol. 41, n° 2, 4-6/ 2018

 
PROSPECTIVES / PROSPECTIVAS
 • Excellence and equity in high-performing education systems: policy lessons from Singapore and Hong Kong / Excelencia y equidad en sistemas educativos de alto rendimiento: lecciones de las políticas educativas en Singapur y Hong Kong, Saravanan Gopinathan & Michael H. Lee
Papers / Artículos
 • Thinking with your fingers and touching with your mind: the cognitive dance of Edith Ackermann / Pensando con los dedos y tocando con la mente: la danza cognitiva de Edith Ackermann, Paulo Blikstein
Original Articles
 • Pre-service teachers and visual arts education. A study based on artistic creation as a way of interrogating reality / Los futuros docentes y la enseñanza de las artes visuales. Un estudio basado en la creación artística como forma de interrogar la realidad, Xana Morales-Caruncho & Pedro Chacón-Gordillo
 • Coordination between vocalizations, gestures and prosody before the start of verbal communication: evidence from the Basque language / Coordinación entre vocalizaciones, gestos y prosodia antes del inicio de la comunicación verbal: evidencias desde la lengua vasca, Asier Romero-Andonegi, Irati de Pablo-Delgado, Aintzane Etxebarria-Lejarreta & Ainara Romero-Andonegi
 • Group characteristics and profiles of shared regulation in collaborative environments involving asynchronous communication / Características y perfiles grupales de regulación compartida en entornos colaborativos de comunicación asíncrona, Juan-Carlos Castellanos & Javier Onrubia


https://www.tandfonline.com/toc/riya20/41/2?nav=tocList

Cultura y Educación. Revista de teoría, investigación y práctica


  Vol. 30, n° 2, 4-5/ 2018

 
RESEARCH REPORTS / INFORMES DE INVESTIGACIÓN
 • Teaching methodologies at university and their relationship with the development of transversal competences / Metodologías de enseñanza en la universidad y su relación con el desarrollo de competencias transversales, Pilar Martínez-Clares & Natalia González-Morga
Original Articles
 • Not so altruistic? Some keys elements about the knowledge, perception and participation of university students in NGOs / ¿No tan altruistas? Algunas claves sobre el conocimiento, la percepción y la participación del estudiantado universitario en ONG, Vicente Díaz-Gandasegui, Begoña Elizalde-San-Miguel & Constanza Tobío-Soler
 • Effectiveness of experiential learning in improving cognitive Planning and its impact on problem solving and mathematics performance / Eficacia del aprendizaje experiencial para mejorar la Planificación cognitiva y su repercusión en la resolución de problemas y el rendimiento matemático, Silvia Mayoral-Rodríguez, Carme Timoneda-Gallart & Frederic Pérez-Álvarez
 • The family, key agent in youth empowerment in ICT society / La familia, agente clave de empoderamiento juvenil en la sociedad TIC, Jesús Plaza-de-la-Hoz & Carmen Caro
 • The role of executive functions in the relation between socioeconomic level and the development of reading and maths skills / El rol de las funciones ejecutivas en la relación entre el nivel socioeconómico y el desarrollo de habilidades lectoras y matemáticas, José-Pablo Escobar, Ricardo Rosas-Díaz, Francisco Ceric, Andrés Aparicio, Paulina Arango, Rodrigo Arroyo, Victoria Espinoza, Marion Garolera, Marcelo Pizarro, Felipe Porflitt, María-Paz Ramírez & Diego Urzúa
Didactic Experiences / Experiencias Didácticas
 • Discussion of competences at university level: review of the competency profile of social educators / Discusión de competencias en el ámbito universitario: revisión del perfil del educador social, María-Dolores Eslava-Suanes, Ignacio González-López & Carlota de-León-Huertas
Original Articles
 • The use of hypermedia in collaborative learning. An approach to the problem of complex systems in the teaching of urban planning / El uso de hipermedia en el aprendizaje colaborativo. Una aproximación al problema de los sistemas complejos en la docencia del urbanismo, Carlos Rosa-Jimenez, Maria-José Marquez-Ballesteros & Nuria Nebot


https://www.tandfonline.com/toc/rcye20/30/2?nav=tocList

Enjeux pédagogiques


  n°30, 5/2018

  Ecole et famille, ces meilleures ennemies ...

 
Présentation du thème, Tristan Donzé
Le lien fragile
Sous la relation, les émotions, Olivier Maulini et Cynthia d'Addona
Le homeschooling, ce qu’un faux problème peut apporter à la compréhension de la réalité scolaire, Farinaz Fassa
L’«école à la maison»: l’apprentissage en famille et au sein de la collectivité, Christine Brabant
La première rentrée scolaire, jean-Luc Berberat et Christine Riat
L’implication de la famille et son influence dans le cadre de l’école
Le chemin de l’école comme tiers lieu, Zoe Moody, Frédéric Darbellay, Philip D. Jaffé, Sara Camponovo et Ayuku Sedooka
Un parcours buissonnier dans les représentations littéraires des rapports Famille-École, Marlène Lebrun
Construire des liens à partir des lieux de tension, Spomenka Alvir
Regards et ressentis de parents d’enfants HP, Pierre-Yves gerbier, Céline Meserez-Caperos et Georges-Alain Schertenleib
Ce que l’école fait aux familles
Apprendre ou faire son devoir? Patrick Rayou
Interactions parents-enfants lors de la réalisation des devoirs à domicile, Francesco Arcidiacono et Esther Gonzalez-Martinez
Les devoirs à domicile: renforcement du lien parents-école? Yves Jeanrenaud
Échanges d’expérience et réflexion sur les devoirs à domicile, Olivier Droz et Nicole Chatelain
Famille et école, qu’en est-il sur le terrain? Jean-Claude Marguet et Michel Lapaire
Entretiens croisés Quelle place accorder à l’école à la maison? Karine Scheuble et Virginie Stouder
Le plein de ressources. Un choix d’outils disponibles dans les médiathèques

https://www.hep-bejune.ch/fr/Espace-ressources/Revue-HEP-BEJUNE/Publications/Ecole-et-famille--ces-meilleures-ennemies--2018.html

Revista Española de Pedagogía


  N° 270, 5-8/ 2018

 
Estudios
 • Metáforas de la intervención socioeducativa: implicaciones pedagógicas para la práctica, Xavier Úcar
 • ¿Cuánto oro hay entre la arena? Minería de datos con los resultados de España en PISA 2015, Inmaculada Asensio Muñoz, Elvira Carpintero Molina, Eva Expósito Casas y Esther López Martín
 • Diseño y validación de un instrumento de medida del perfil de formación docente en tecnologías de la información y comunicación, Francisco José Fernández-Cruz, Mª José Fernández-Díaz y Jesús Miguel Rodríguez-Mantilla
Notas
 • Percepción docente sobre costumbres metodológicas de argumentación informal en el comentario de texto, María Teresa Caro Valverde, María Isabel de Vicente-Yagüe Jara y María Teresa Valverde González
 • Revisión de intervenciones para mejorar las habilidades pragmáticas en niños y niñas con problemas de conducta y atención, Ana Rodríguez-Meirinhos y Esther Ciria-Barreiro
 • Competencias para la empleabilidad de los titulados en Pedagogía, Psicología y Psicopedagogía: un estudio comparativo entre empleadores y titulados, Pilar Pineda-Herrero, Anna Ciraso-Cali y Mary Armijos-Yambay
 • Los «padres» pedagógicos de Europa. Discursos educativos fundacionales para la integración europea, cien años después de la Gran Guerra, Isabel Vilafranca Manguán, Raquel Cercós Raichs y Jordi García Farrero
 • La enseñanza de las estructuras en el Grado de Arquitectura. Metodología e innovación docente a través de las TIC, Jonathan Ruiz-Jaramillo y Antonio Vargas-Yáñez


https://revistadepedagogia.org/lxxvi/no-270/sumario-no-270/101400053042/

Éducation et francophonie


 vol. XLVI, n°1, printemps 2018

  le leadership éducatif et la gouvernance des systèmes éducatifs : un regard pluriel

 
 • Liminaire, Guy Pelletier
 • Le leadership associé à l’exercice de la fonction de dirigeant d’une organisation : de quoi s’agit-il? André Brassard et Pierre Lapointe
 • Le leadership : un processus distribué au sein des établissements scolaires? Le cas de la Suisse francophone, Laetitia Progin et Olivier Perrenoud 
 • Leadership : « lâcher prise » pour que s’exprime l’acte productif collectif, Christophe Mauny et Adeline Frantz
 • Pratique de gouvernance éducative multijoueur et leadership partagé : la direction, les parents et les membres de la communauté, Isabelle Lacroix
 • La confiance comme fondement essentiel du leadership des gestionnaires scolaires oeuvrant au sein de communautés autochtones québécoises, Émilie Deschênes
 • Conciliation du leadership des directions d’école en contexte francophone minoritaire et en contexte de diversité ethnoculturelle, linguistique et religieuse, Jean-Sébastien Landry et Andréanne Gélinas-Proulx
 • Le leadership scolaire en milieu francophone minoritaire du Nouveau-Brunswick : quelques représentations de directions d’école, Lyne Chantal Boudreau et Jeanne d'Arc Gaudet
 • Stratégies d’encadrement favorisant l’insertion professionnelle des nouveaux enseignants issus de l’immigration : l’apport du leadership, France Gravelle et Claire Duchesne
 • La conciliation des pressions internes et externes dans la mise en oeuvre de la gestion axée sur les résultats par des directions d’établissement d’enseignement, Pierre Lapointe et André Brassard 
 • Leadership transformationnel des directions d’école et communauté d’apprentissage professionnelle : une analyse, Jean Labelle et Philippe Jacquin


http://www.acelf.ca/c/revue/sommaire.php?id=52#.WwvFfS9hMQ9

Année sociologique (L')


 N° 68 2018/1

 L’expulsion : une expérience contemporaine ?

 
Études réunies et présentées par Thomas Aguilera, Florence Bouillon et Martin Lamotte
 • Thomas Aguilera, Florence Bouillon, Martin Lamotte Politiques de l’expulsion : acteurs, enjeux, effets
 • Véronique Dupont Des camps de squatters au nettoyage urbain : processus et enjeux de catégorisation autour du slum à Delhi
 • Paul Watt “This pain of moving, moving, moving:” evictions, displacement and logics of expulsion in London
 • Thomas Aguilera Reloger, mettre en attente et expulser les bidonvilles de Madrid : quand des politiques de résorption produisent de l’expulsion
 • Neiva Vieira da Cunha L’expulsion comme mode de gouvernement. Les politiques des favelas à Rio de Janeiro
 • Agnès Deboulet, Claudette Lafaye La rénovation urbaine, entre délogement et relogement. Les effets sociaux de l’éviction
 • David C. Brotherton Social banishment and the US “Criminal alien”: norms of violence and repression in the deportation regime
 • Stefan Le Courant Expulser et menacer d’expulsion, les deux facettes d’un même gouvernement ? Les politiques de gestion de la migration irrégulière en France
 • Saskia Sassen, Matthew Desmond, Entretien réalisé par Thomas Aguilera, Florence Bouillon, Martin Lamotte, Édité en anglais par Laura Biri Carter
 • Penser l’expulsion à différentes échelles Entretien croisé de Saskia SASSEN et Matthew DESMOND
Varia
 • Arnaud Trenta
 • Page 247 à 279 L’engagement associatif d’anciens militants communistes : carrières, pratiques et modèles
Analyses bibliographiques générales
 • Jean-Christophe Marcel Jacques Coenen-Huther. — Quel avenir pour la théorie sociologique ?, Paris, L’Harmattan, « Logiques sociales », 2015, 242 p.
 • Svetla Koleva Laurence Roulleau-Berger. — Post-Western Revolution in Sociology: from China to Europe, Leiden/Boston, Brill, « Post-Western Social Sciences and Global Knowledge », 2016, 224 p.
 • Aziz Jellab Anne Barrère. — Au cœur des malaises enseignants, Paris, Armand Colin, Paris, 2017, 208 p.


https://www.cairn.info/revue-l-annee-sociologique-2018-1.htm

Note d'information - Enseignement supérieur et recherche


  N°4 - Avril 2018

  Projections des effectifs dans l'enseignement supérieur pour les rentrées de 2017 à 2026http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2018/04/9/NI_2018-04_Projections_2017-2026_939049.pdf

Note d'information - Enseignement supérieur et recherche


  N°3 - Avril 2018

  Évolution et structure des recrutements en E.P.S.T. entre 2008 et 2016http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2018/76/5/Note_info_5_avril_2018_927765.pdf

Dialogue


  n° 168

  Revenir aux fondamentaux pour bâtir les savoirs ?

 
Editorial
 • L'éternel retour  
  Michel BARAËR
Des fondements des fondamentaux...   
 • Ce qui est fondamental aussi, c'est d'apprendre en interrogeant les fondamentaux
  Laurent CARCELES
 • Les conceptions du savoir. Les enjeux de la culture scolaire
  Denis PAGET
 • L'élémentaire et l'abrégé
  Jean-Pierre ASTOLFI
 • Les fondamentaux des savoirs pédagogiques de l'Éducation Nouvelle
  Étiennette VELLAS
 • Les fondamentaux au risque du sujet
  Catherine LEDRAPIER
 • Mais pourquoi tant de socles ?
  Valérie SULTAN
 • «Préparer à la vie active» là où les questions soulevées par l'auto-socio-construction du Savoir et le rapport au Savoir deviennent éthiques et fondamentales
  Jean PERBET
... à leur mise en oeuvre dans différents domaines   
 • Les enjeux du métier à l'école maternelle
  Christine PASSERIEUX
 • Les ateliers d'écriture
  Pierre COLIN
 • Le fondamental dans l'atelier d'écriture, la fabrique
  Josette MARTY
 • La laïcité : ça se discute
  Alexis AVRIL
 • «Elle a pas les bases...» 
  Sylviane MAILLET
 • Les fondamentaux : la perte de l'essentiel, la perte du sens. Le participe passé et son accord : un savoir accessible à tous ?
  Marie-Pierre DUBERNET, Sylvie LANGE
 • Fondamentalement vôtre !
  Jean-Jacques VIDAL
Le cahier du LIEN  
 • Édito : Comment ça va l'Éducation Nouvelle
  Étiennette VELLAS (GREN)
 • L'abécédaire
  Charles PEPINSTER (Belgique GBEN) Gaston MIALARET (France GFEN) Philippe MEIRIEU (France) Dina BOREL (Suisse GREN) Annie GLEYROUX DUCOM (France GFEN) Tatiana EREMINA (Russie St Petersbourg) Inna Alexéévna MUKHINA (Russie St Petersbourg) Odette NEUMAYER (France GFEN)

http://www.gfen.asso.fr/fr/dialogue_168_1

Note d'information - DEPP


  N° 18.09 - mai 2018

  Le diplôme reste déterminant dans l'insertion des lycéens professionnels Parcours scolaires, diplômes, insertion


http://www.education.gouv.fr/cid61014/le-diplome-reste-determinant-dans-l-insertion-des-lyceens-professionnels.html

Note d'information - DEPP


  N° 18.08 - mai 2018

  L'insertion des apprentis est marquée par la formation et par la conjoncture économique Parcours scolaires, diplômes, insertion -


http://www.education.gouv.fr/cid53598/l-insertion-des-apprentis-est-marquee-par-la-formation-et-par-la-conjoncture-economique.html

Recherches


  N° 67

  Interdisciplinarités

 
 • Ce que les murs de ma classe disent de mes pas de côté disciplinaires au lycée / Catherine Mercier
 • Laisser la porte ouverte / Stéphanie Michieletto-Vanlancker
 • Le Grand Graveur et les petits enfants, ou tel est appris qui croyait apprendre / Patrice Heems
 • L’espace interdisciplinaire entre la discipline « français » et l’éducation artistique et culturelle / Jean-Charles Chabanne
 • L’atelier slam comme exemple de collaboration entre le français langue maternelle et l’anglais langue étrangère / Catherine Gendron
 • De différentes formes d’interdisciplinarité dans les programmes de collège / Isabelle Delcambre, Marie-Michèle Cauterman
 • EPI quoi encore ? / Sophie Dziombowski, Malik Habi, Stéphanie Michieletto-Vanlancker
 • Interdidactique et didactique du français : quels (r)apports ? quels enjeux ? / Nicole Biagioli
 • Interdisciplinarité choisie : trois disciplines autour de l’oral / Sophie Dziombowski
 • Regards croisés sur un dispositif de formation pluridisciplinaire /Pierre Carion, Christophe Charlet Des nouvelles du livre pour la jeunesse : terrorisme (volet 2) / Élizabeth Vlieghe
Extraits
 • Le Grand Graveur et les petits enfants, ou tel est appris qui croyait apprendre / Patrice Heems
 • De différentes formes d’interdisciplinarité dans les programmes de collège / Isabelle Delcambre, Marie-Michèle Cauterman


http://www.revue-recherches.fr/?p=3614

Enfance


 N° 1- 2018/1

  Les nouvelles technologies au bénéfice de l’autisme

 
 • Jacqueline Nadel Avant-propos
 • Luc Vandromme Introduction Regards et perspectives sur les nouvelles technologies et l’autisme
Réalité virtuelle et réalité augmentée
 • Jean-Claude Martin Agents virtuels pour l’apprentissage de compétences sociales dans l’autisme : une revue
 • Gerrardo Herrera, Patricia Pérez-Fuster, Article traduit par Gaël Poli Pictogram Room : son efficacité dans le trouble du spectre de l’autisme (TSA)
 • Jacqueline Nadel, Gaël Poli Évaluer et entraîner la connaissance du corps dans l’autisme via Kinect et Pictogram Room
 • Alix Pérusseau-Lambert, Margarita Anastassova, Mehdi Boukallel, Mohamed Chetouani, Ouriel Grynszpan Interfaces haptiques et tactiles pour l’autisme : une revue systématique
Robotique
 • Ben Robins, Kerstin Dautenhahn, Article traduit par Jacqueline Nadel Kaspar, the social robot and ways it may help children with autism – an overview
Tablettes tactiles : aide à l’inclusion, outil éducatif
 • Charles Fage, Cécile Mazon, Hélène Sauzéon Inclusion scolaire des enfants avec TSA et interventions basées sur les nouvelles technologies : une revue de littérature
 • Julie Renaud, Sarah Cherruault-Anouge Applications numériques pour l’autonomie des personnes avec trouble du spectre de l’autisme De la nécessité d’un processus d’innovation et d’une utilisation centrés sur la personne et ses aidants
 • Patrice Bourdon, Gaëlle Lefer-Sauvage, Cendrine Mercier, Philippe Teutsch, Serena Lopez-Cazaux Le rôle de l’imitation dans l’appropriation des outils numériques chez les enfants avec autisme Étude de l’usage des tablettes tactiles en ULIS – école TED et IME
 • Stéf Bonnot-Briey Interactions entre autisme et nouvelles technologies
 • Charles Tijus Après-propos : quoi faire avec le numérique ?


https://www.cairn.info/revue-enfance-2018-1.htm

Revue française de pédagogie (RFP)


   N° 197 - 2016/4

Thème :  Les multiples facettes de la créativité dans l’apprentissage

 
 • Isabelle Capron Puozzo Créativité et apprentissage : dilemme et harmonie
 • Marion Botella, Todd Lubart Une recherche écologique pour développer la flexibilité et les relations sociales dans la créativité artistique
 • Guillaume Fürst Créativité, apprentissage, intelligence et personnalité
 • Isabelle Capron Puozzo, Bernard Wentzel Créativité et réflexivité : vers une démarche innovante de formation des enseignants
 • Alain Pache, Daniel Curnier, Étienne Honoré, Philippe Hertig Penser l’avenir de manière créative : un enjeu central de l’éducation en vue du développement durable
Varia
 • Didier Cariou Information ou indice ? Deux lectures d’une image en classe d’histoire
 • Jessica Penneman, Séverine De Croix, Sébastien Dellisse, Jean-Louis Dufays, Xavier Dumay, Vincent Dupriez, Benoît Galand, Marielle Wyns Outils didactiques et changement pédagogique : analyse longitudinale de l’appropriation de l’outil Lirécrire par des enseignants du secondaire
Note de synthèse
 • Jean-François Thémines La didactique de la géographie
Notes critiques
 • Marc Suteau ‪DAUPHIN Stéphanie. Octave Gréard 1828-1904‪ Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2016, 354 p.
 • Agnès Perrin-Doucey ‪GABATHULER Chloé. Apprécier la littérature. La relation esthétique dans l’enseignement de la lecture de textes littéraires‪
 • Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2016, 274 p.
 • Anne Barrère ‪‪GATHER THURLER Monica, KOLLY OTTIGER Isabelle, LOSEGO Philippe & MAULINI Olivier (dir.). ‪Les directeurs au travail. Une enquête au cœur des établissements scolaires et socio-sanitaires‪ Berne : ‪Peter Lang, 2017, 318 p.
 • Isabelle Danic ‪PAYET Jean-Paul (dir.). Ethnographie de l’école. Les coulisses des institutions scolaires et socio-éducatives‪ Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2016, 224 p.
 • Xavier Riondet ‪SAINT-FUSCIEN Emmanuel. Célestin Freinet. Un pédagogue en guerres 1914-1945‪
 • Paris : Perrin, 2017, 242 p.
 • Catherine Agulhon ‪STAVROU Sophia. L’université au diapason du marché. Une sociologie du changement curriculaire dans les universités françaises Paris : L’Harmattan-Academia, 2017, 322 p.
 • Olivia Chambard ‪TANGUY Lucie. Enseigner l’esprit d’entreprise à l’école. Le tournant politique des années 1980-2000 en France‪ Paris : La Dispute, 2016, 224 p.


 • https://www.cairn.info/revue-francaise-de-pedagogie-2016-4.htm

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

2018 - 4η Ετήσια Διάλεξη «Αλέξης Δημαράς»
της Ελληνικής Εταιρίας Ιστορικών της Εκπαίδευσης (ΕΛΕΙΕ)
Ομιλήτρια: Καθηγήτρια Simonetta Polenghi 

 
Η Ελληνική Εταιρία Ιστορικών της Εκπαίδευσης (ΕΛΕΙΕ) διοργανώνει την 4η Ετήσια Διάλεξη «Αλέξης Δημαράς». 
Επίτιμη προσκεκλημένη και ομιλήτρια, είναι η διακεκριμένη Ιστορικός της Εκπαίδευσης, Ιταλίδα Καθηγήτρια Simonetta Polenghi
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά, με ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά, 
την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 στις 19:30, στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα).

Ο Πρόεδρος της ΕΛΕΙΕ
Καθηγητής Π.Γ. Κιμουρτζής 

Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

Proposal for a structured cooperation between Public Employment Services (PES) and the education sector for better school-to-work transitions Key findings of the PES survey on education and PES partnerships template : annex to the position paper


  European network of public employment services (PES)

  04/2018


https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e66036ca-4444-11e8-a9f4-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-69668744