Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Center for Educational Policy Studies Journal

Center for Educational Policy Studies Journal


  N° 4, vol. 6, 2016

 School and Vulnerable Families


Focus
  • Vulnerable Families: Reflections on a Difficult Category / Ranljive družine« – refleksija o zapleteni/težavni opredelitvi, Petra Bauer and Christine Wiezorek
  • Challenges and Responses to the Vulnerability of Families in a Preschool Context /Izzivi in odzivi na ranljivost družin na področju predšolske vzgoje, Nada Turnšek, Olga Poljšak Škraban, Špela Razpotnik and Jana Rapuš Pavel
  • Co-Creating Desired Outcomes and Strengthening the Resilience of Multi-Challenged Families / Soustvarjanje želenih izidov in krepitev odpornosti družin s številnimi izzivi, Nina Mešl and Tadeja Kodele
  • Rethinking the Role of Pedagogical Assistants: Establishing Cooperation between Roma Families and Schools in Serbia/Premišljevanje vloge pedagoškega asistenta – vzpostavljanje sodelovanja med romskimi družinami in šolami v Srbiji, Jelena Starčević, Bojana Dimitrijević and Sunčica Macura Milovanović
  • The Family as a Place of Education. Between a School- Centred Focus on Education and Family Needs/ Družina kot mesto edukacije. Med izobraževanjem osredinjenim na šolo ter družinskimi potrebami, Ulrike Loch
  • Lifeworld-Oriented Family Support/ Podporno vstopanje v življenjski prostor družin, Špela Razpotnik, Nada Turnšek, Jana Rapuš Pavel and Olga Poljšak Škraban
Varia
  • University Teachers’ Opinions about Higher Education Pedagogical Training Courses in Slovenia/ Mnenja univerzitetnih učiteljev o visokošolskih pedagoških usposabljanjih v Sloveniji, Katarina Aškerc Veniger
  • The Impact of Active Visualisation of High School Students on the Ability to Memorise Verbal Definitions/ Vpliv aktivne vizualizacije na sposobnost pomnjenja besedne definicije pri dijakih, Anamarija Šmajdek and Jurij Selan


http://www.cepsj.si/doku.php?id=en:cepsj
Δημοσίευση σχολίου