Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

Performance-Based Funding of Universitities in Europe. DEFINE Thematic Report 3

Performance-Based Funding of Universitities in Europe. DEFINE Thematic Report 3


  Anna-Lena Claeys-Kulik & Thomas Estermann

  European University Association

  07/2015

 http://www.eua.be/Libraries/Publications_homepage_list/DEFINE_Thematic_Report__PBF_final_version.sflb.ashx

Δεν υπάρχουν σχόλια: