Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

University quality indicators. A critical assessment

University quality indicators. A critical assessment


 Bernd Wächter (ACA) and Maria Kelo (ENQA)

  European Parliament

 04/2015


http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563377/IPOL_STU(2015)563377_EN.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: