Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

La mémorisation : une stratégie payante pour l'apprentissage des mathématiques ?

La mémorisation : une stratégie payante pour l'apprentissage des mathématiques ?


  Organisation for Economic Co-operation and Development (Transnational)

  03/2016


http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jm29kvzhlwk.pdf?expires=1459456628&id=id&accname=guest&checksum=CA3EA9D450A0F37851A9AA2BDE910558

Δεν υπάρχουν σχόλια: