Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010

Videos 9ου Σεμιναρίου (Μάης 2010)

9ο σεμινάριο (Μάιος 2010)

Ridha ENNAFAA (Université Paris 8)
« chercheur itinérant et nomade pour une université ouverte tout au long de la vie » 
(πλανόδιος και νομάδας ερευνητής για ένα διά βίου ανοικτό πανεπιστήμιο)


Saeed PAIVANDI
« réussir ou/et apprendre à l'université : la qualité d'apprentissage » 
(η επιτυχία ή/και η μάθηση στο πανεπιστήμιο: η ποιότητα μάθησης)
 
Δημοσίευση σχολίου