Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

Les prérequis linguistiques et l'usage de tests de langue à des fins d'immigration et d'intégration : une synthèse de la littérature académique

Les prérequis linguistiques et l'usage de tests de langue à des fins d'immigration et d'intégration : une synthèse de la littérature académique


  Pochon-Berger Evelyne & Lenz Peter

  Centre scientifique de compétence sur le plurilinguisme (Suisse) (Suisse)

 07/2014


http://edudoc.ch/record/113887

Δεν υπάρχουν σχόλια: