Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

La place des langues de scolarisation dans les programmes

La place des langues de scolarisation dans les programmes


  Jean-Claude Beacco, Daniel Coste, Piet-Hein van de Ven et. Helmut Johannes Vollmer

  Conseil de l'Europe (CoE)

 07/2015


http://www.coe.int/t/dg4/Linguistic/Source/LE_texts_Source/LE%202015/Place-of-languages-of-schooling-in-curricula_FR.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: