Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Éducation : la situation des Roms dans 11 États membres de l’UE Enquête sur les Roms – Données en bref

Éducation : la situation des Roms dans 11 États membres de l’UE Enquête sur les Roms – Données en bref


 European Union Agency for Fundamental Rights

 10/2016


http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-roma-survey-dif-education_fr.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: