Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2019

PISA in focus/ PISA à la loupe


 n° 93, septembre 2019

 Pourquoi les filles ne sont-elles pas plus nombreuses à choisir une carrière scientifique ?


https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/7870e927-fr.pdf?expires=1572806695&id=id&accname=guest&checksum=D2A719E08C90ED204FC8BAACCB7700CF

Δεν υπάρχουν σχόλια: