Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

PISA in focus/ PISA à la loupe

PISA in focus/ PISA à la loupe


  n°73, 2018

  Les élèves consacrent-ils suffisamment de temps à l'apprentissage ?


https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/3d34ac7b-fr.pdf?expires=1522438232&id=id&accname=guest&checksum=114B2D4E2BDA5692E83F0EE52434889A

Δεν υπάρχουν σχόλια: