Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

Teaching in focus/ L'enseignement à la loupe

Teaching in focus/ L'enseignement à la loupe


 n°20, janvier 2018

  What does teaching look like? A new video studyhttp://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/948427dc-en.pdf?expires=1521232893&id=id&accname=guest&checksum=651B913BB0D15AD22CDAB4FFC1B46081

Δεν υπάρχουν σχόλια: